FLORIST

EURAXESS

ATP

„Bioactive compounds in agricultural soils”, Lech Wojciech Szajdak (Editor). Springer International Publishing AG Switzerland. 2016. pp. 312. ISBN 978-3-319-43106-2. DOI. 10.1007/978-3-319-43107-9.


Książka przedstawia wpływ różnych wieloletnich systemów upraw (monokultura, zmianowanie, uprawa orkowa i bezorkowa) w warunkach nawożenia mineralnego i organicznego na zawartość organicznych substancji biologicznie aktywnych o znanej i nieznanej strukturze w glebach. Uwaga czytelnika jest zwrócona na procesy i mechanizmy z udziałem wolnych i związanych aminokwasów, związków fenolowych, auksyn, wolnych rodników, kwasów huminowych i fulwowych a także enzymów uczestniczących w cyklu azotu i siarki w glebach. Zależność między strukturą związku chemicznego a jego właściwościami chemicznymi i uczestniczeniem w procesach chemicznych i biochemicznych jest naczelną ideą tej książki.
Grono autorów monografii reprezentujące wiele krajów (Estonia, Japonia, Stany Zjednoczone, Białoruś, Rosja i Polska) w nowym świetle przedstawia procesy chemiczne i biochemiczne w glebach organicznych związane z wykorzystaniem torfu i torfowisk w rolnictwie, wpływem różnych nawozów organicznych przygotowanych na bazie torfu i sapropeli / gytii na zawartość fitohormonu - auksyny w gleby oraz wpływ wtórnego przekształcenia gleb torfowych na zawartość hydrofilowych i hydrofobowych związków organicznych o znanej i nieznanej strukturze. Ponadto książka prezentuje funkcje elementów krajobrazu, jakimi są zadrzewienia śródpolne i torfowiska niskie pełniące funkcje biogeochemicznych barier w stosunku do kontroli przemieszczania się substancji chemicznych między ekosystemami w krajobrazie rolniczym. Poszczególne rozdziały książki łączą fundamentalne relacje zachodzące między procesami ekologicznymi a wpływem zmian środowiskowych na poszczególnych poziomach ekosystemu.
Książka jest skierowana do studentów i nauczycieli akademickich. Może być również przydatna dla naukowców zajmujących się szeroko rozumianą problematyką glebową, biochemików, chemików wykorzystujących „produkty naturalne”, chemików organików i innych naukowców oraz specjalistów ochrony środowiska.

 bioactive compounds