FLORIST

EURAXESS

ATP

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Knioły


W dniu 16 lutego 2017 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Knioły pt.: „GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania”, przygotowana pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Kujawy. Rada Naukowa Wydziału nadała panu mgr. inż Tomaszowi Kniole stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie "ochrona i kształtowanie środowiska".