FLORIST

EURAXESS

ATP

Nowo obroniona praca doktorska dotycząca wpływu zadrzewień na emisje gazu cieplarnianego


4 września 2020 r. mgr inż. Radosław Dąbrowicz (asystent w Zakładzie Systemów Produkcji Rolniczej IŚRiL PAN, obecnie na urlopie bezpłatnym) obronił pracę doktorską na temat „Ocena skutków środowiskowych intensywnego systemu produkcji rolnej na tle funkcji sekwestracji CO2 w przestrzeni rolniczej gospodarstw”. Obrona pracy odbyła się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. Jerzy Bieńkowski, prof. IŚRiL PAN, kierownik Zakładu Systemów Produkcji Rolniczej, a promotorem pomocniczym – dr hab. Jerzy Kopiński z IUNG – PIB w Puławach.

Interesującym elementem poznawczym pracy doktorskiej było opracowanie modelu analitycznego przepływów azotu w systemie produkcyjnym gospodarstwa pozwalającego na prowadzenie analiz scenariuszowych w zakresie oceny praktyk zmniejszających emisje azotu oraz emisje gazu cieplarnianego (ang. GreenHouse Gas, GHG) w gospodarstwie. W pracy wykazano, że gospodarstwa rolne o intensywnym systemie produkcji rolnej, po wprowadzeniu rozwiązań niskoemisyjnych do systemów produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz włączeniu zadrzewień śródpolnych do bilansowania emisji GHG, mogą przyczyniać się do łagodzenia niekorzystnych skutków zmian klimatu. Oszacowany potencjał kompensacji śladu węglowego badanego gospodarstwa po uwzględnieniu istniejącej i nowej sieci zadrzewień wynosił ponad 16%. W połączeniu z umiejętnym gospodarowaniem materią organiczną gleb ornych potencjał kompensacji może być jeszcze wyższy i osiągnąć około 30% wartości śladu węglowego.