FLORIST

EURAXESS

ATP

Wpływ oscylacji ocean-atmosfera na globalną roczną temperaturę – nowa publikacja


W niektórych latach występują znaczne odchylenia globalnej temperatury od trendu ocieplenia. Próbą wyjaśnienia przyczyn tych odchyleń zajęli się prof. Zbigniew W. Kundzewiczdr Iwona Pińskwar (oboje z IŚRiL PAN) oraz dr Demetris Koutsoyiannis (z National Technical University of Athens, Greece). W artykule opublikowanym w czasopiśmie Science of the Total Environment (IF 6,551) pokazano, iż rytm głównych oscylacji ocean-atmosfera, takich jak ENSO (El Niño–Southern Oscillation) i IPO (Interdecadal Pacific Oscillation) na Pacyfiku, a także AMO (Atlantic Meridional Oscillation) na Atlantyku, istotnie wpływa na globalną średnią roczną temperaturę. Korelacja z indeksami ENSO i AMO wyjaśnia 70% globalnej zmienności temperatury.

 hydro1

 hydro2

Wykres przedstawia przebieg odchyleń anomalii temperatury globalnej i przebieg odchyleń SOI, obu w stosunku do 5-letniej średniej ruchomej (Southern Oscillation Index), czyli jednego z indeksów charakteryzujących ENSO.

Kundzewicz Z.W., Pińskwar I., Koutsoyiannis D. (2020) Variability of global mean annual temperature is significantly influenced by the rhythm of ocean-atmosphere oscillations. Science of the Total Environment 747, 141256, doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141256