FLORIST

EURAXESS

ATP

Silne El Niño może wpływać na powodzie w Chinach


Intensywne opady, wysokie wartości przepływów rzecznych, czy straty powodziowe w Chinach wykazują dużą zmienność w czasie. Za część tej zmienności może odpowiadać rytm głównych oscylacji w systemie ocean-atmosfera, takich jak ENSO (El Niño–Southern Oscillation) i PDO (Pacific Decadal Oscillation). Przeglądem obszernej literatury, omawiającej związki między tymi oscylacjami oraz zmiennością szeregów czasowych związanych z nadmiarem wody w Chinach, zajęli się prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz (IŚRiL PAN), Jinlong Huang (University of Information Science and Technology, Nanjing, China), dr Iwona Pińskwar (IŚRiL PAN), Buda Su (National Climate Center, China Meteorological Administration, Beijing, China), dr hab. Małgorzata Szwed (IŚRiL PAN) oraz Tong Jiang (University of Information Science and Technology, Nanjing, China). W artykule opublikowanym w czasopiśmie Earth-Science Reviews (IF 9,724) dokonano również interpretacji możliwego związku wielkich powodzi (jak te z 1998 i 2016 roku) ze zmiennością klimatu.

news Pinskwar Ninio 2021

Wykresy przedstawiają przebieg NINO 3.4 (czyli jednego z indeksów charakteryzujących ENSO) oraz sumy opadów rocznych dla Chin w okresie 1961-2017. Czarne strzałki wskazują na powiązanie wystąpienia lokalnych maksymalnych wartości sum rocznych opadów z wystąpieniem silnego zjawiska El Niño.

Kundzewicz Z.W., Huang J., I. Pińskwar, Buda Su., Szwed M., Jiang T. Climate variability and floods in China - A review. Earth-Science Reviews, 2020, 211, 103434, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103434.