FLORIST

EURAXESS

ATP

Naukowiec z IŚRiL współautorem książki „Woda w Rolnictwie”


Niedawno ukazała się (w formie elektronicznej) monografia pt. "Woda w rolnictwie". Książka, choć sygnowana jako ekspertyza, jest rodzajem podręcznika omawiającego szeroko zagadnienia dotyczące wody w rolnictwie, jej zasobów, zagrożeń, możliwości wykorzystania i racjonalnego gospodarowania nimi. Autorami pracy są przede wszystkim naukowcy, w tym dr Zdzisław Bernacki z IŚRiL PAN, ale także rolnicy-praktycy. Wydawcą książki jest Koalicja Żywa Ziemia – organizacja pozarządowa zrzeszająca rozmaite organizacje zajmujące się szeroko pojętą ochroną przyrody, w tym m.in: Polski Klub Ekologiczny, WWF Polska, Greenpeace Polska i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

news bernacki luty 2020Publikacja podzielona jest na sześć rozdziałów: 1. Klimat, zasoby, problemy; 2. Naturalne ekosystemy wodne i ich znaczenie w zapobieganiu suszy; 3. Ochrona zasobów wodnych w rolnictwie - oszczędzanie i zatrzymywanie wody; 4. Ochrona zasobów wodnych w rolnictwie – produkcja roślinna; 5. Ochrona zasobów wodnych w rolnictwie – produkcja zwierzęca 6. Polityka i prawo. Jeden z podrozdziałów, w rozdziale trzecim, zatytułowany "Rola zielonej infrastruktury w zatrzymaniu wody", przygotowany przez dr. Bernackiego dotyczy możliwości oszczędzania zasobów wodnych, poprzez właściwe zagospodarowanie zlewni, a przede wszystkim wprowadzanie zadrzewień śródpolnych. Rozdział oparty jest głównie na danych zebranych w ciągu wieloletnich badań prowadzonych przez pracowników IŚRiL PAN na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Bernacki Z. 2020. Rola zielonej infrastruktury w zatrzymaniu wody. W: Woda w rolnictwie. (Borek R., Furdyna A., Makowska A., Perzyna J., Staniszewska M., Zwolińska J. red.). Koalicja Żywa Ziemia, Warszawa: 84 88. https://koalicjazywaziemia.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ekspertyza_Woda-w-rolnictwie.pdf