FLORIST

EURAXESS

ATP

Analiza stanu zrównoważonego rozwoju różnych typów gospodarowania za pomocą podejścia opartego na cyklu życia


W grudniu ubiegłego roku ukazał się artykuł dr hab. Rafała Bauma (Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz dr hab. Jerzego Bieńkowskiego i dr inż. Małgorzaty Holki (oboje z Zakładu Systemów Produkcji Rolniczej IŚRiL PAN) w czasopiśmie European Research Studies Journal (IF 2.33). Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nt. „analizy ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów”, prowadzonego pod kierownictwem dr hab. Jerzego Bieńkowskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2016/21/B/HS4/01963.

Głównym celem badań było przeprowadzenie środowiskowej i ekonomicznej analizy działalności głównych typów produkcyjnych gospodarstw rolnych w Polsce stosując metodologię analizy cyklu życia produktów i rachunku kosztów. Dodatkowym celem było zintegrowanie wskaźników oceny środowiskowej oraz ekonomicznej w jednym modelu, tworząc indeks stanu zrównoważenia procesów produkcyjnych gospodarstw.

 news Bienkowski luty2020

Wykres przestawia porównanie wartości indeksu poziomu zrównoważenia procesów produkcyjnych w analizowanych typach produkcyjnych gospodarstw rolnych

Przedstawiona analiza stanu zrównoważenia pokazuje możliwość kompleksowej oceny stanu zrównoważenia różnych typów rolniczych przy całościowym uwzględnieniu wszystkich procesów produkcyjnych oraz zastosowaniu metody cyklu życia. Analiza ta jest wymagająca od strony szczegółowej znajomości wielu zbiorów danych o procesach jednostkowych i strukturze wzajemnych powiązań między procesami charakteryzującej różne systemy produkcji. Opracowana procedura oceny stanu zrównoważenia procesów produkcyjnych polegała na mechanizmie integrowania zbiorczego wskaźnika stanu środowiskowego z cyklem życia kosztów. Strategią promującą lepszą ocenę poziomu zrównoważenia, ujętą w modelu budowy indeksu, jest ograniczanie negatywnych skutków środowiskowych oraz zmniejszanie kosztów cyklu życia. Wyniki analizy wykazały zróżnicowanie poziomu ogólnego zrównoważenia procesów produkcyjnych pomiędzy badanymi typami rolniczymi. Najlepszy stan zrównoważenia procesów produkcyjnych obserwowano w typie upraw polowych, a najgorszy w typie produkcji trzody chlewnej.

Baum R., Bieńkowski J., Holka M. 2020. Analysis of Sustainability Performance of Different Farming Types Using Life Cycle Approach. European Research Studies Journal XXIII, Special Issue 2, 2020, pp. 148-171. https://doi.org/10.35808/ersj/1815