FLORIST

EURAXESS

ATP

Ocena śladu węglowego i kosztów cyklu życia produkcji kukurydzy w uprawie orkowej i bezorkowej


Wobec problemu zmian klimatycznych i wymagań polityki Unii Europejskiej w zakresie dążenia do stopniowej dekarbonizacji produkcji potrzebne jest wdrażanie do praktyki rolniczej rozwiązań ograniczających emisje gazów cieplarnianych. Dr Małgorzata Holka i dr hab. Jerzy Bieńkowski, prof. IŚRiL PAN (Zakład Systemów Produkcji Rolniczej) przeprowadzili ocenę śladu węglowego (FC, ang. Carbon Footprint) i kosztów cyklu życia produkcji kukurydzy na ziarno w różnych systemach uprawy roli.

news Holka luty2020

Wykres przedstawia wartości śladu węglowego (CF) oraz jego wartości netto (CF net) po uwzględnieniu potencjału sekwestracji węgla organicznego, w odniesieniu do 1 ha powierzchni uprawy kukurydzy w systemie uprawy tradycyjnej (CT), uproszczonej (RT) i siewu bezpośredniego (NT).

Badania wykazały, że stosowanie uprawy uproszczonej lub siewu bezpośredniego z pozostawianiem na polu dużej ilości resztek pożniwnych znacząco przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w produkcji kukurydzy. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Agronomy (IF 2,603) w artykule pt.: Carbon footprint and life-cycle costs of maize production in conventional and non-inversion tillage systems.

Badania wykonano w ramach realizacji projektu nr 2015/19/N/HS4/03031, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Holka, M.; Bieńkowski, J. Carbon Footprint and Life-Cycle Costs of Maize Production in Conventional and Non-Inversion Tillage Systems. Agronomy 2020, 10, 1877. https://doi.org/10.3390/agronomy10121877