FLORIST

EURAXESS

ATP

COVID ‐ 19 i powodzie: podwójne zagrożenie w 2020 roku


Jednoczesne wystąpienie powodzi i epidemii koronawirusa COVID‐19 jest trudnym wyzwaniem dla społeczeństw. Od początku 2020 roku w licznych regionach świata miało miejsce podwójne zagrożenie: pandemia rozszerzała się bardzo dynamicznie, a powodzie powodowały pilną konieczność ewakuacji setek tysięcy ludzi. Ocena wyzwań, które wynikają z nałożenia się dwóch poważnych zagrożeń oraz wskazanie możliwych rozwiązań były głównym celem artykułu Sloboana P. Simonovica (z Institute for Catastrophic Loss Reduction, The University of Western Ontario, Canada), Zbigniewa W. Kundzewicza (z IŚRiL) i Nigela Wrighta (ze School of Architecture, Design and the Built Environment, Nottingham Trent University, UK), który ukazał się w czasopiśmie WIREs Water (140 pkt, IF 4,412; artykuł w wolnym dostępie). Podczas ewakuacji przed nadchodzącą powodzią, zachowanie dystansu społecznego jest bardzo trudne. Tym niemniej, jest oczywiste, że ludzie będą podejmować działania, aby zareagować na niebezpiecznie podnoszący się poziom wody, nawet jeśli oznacza to konieczność przerwania kwarantanny, lub narażenie się na podwyższone ryzyko zakażenia. W bezprecedensowym roku 2020 aż w 70 krajach jednocześnie występowały dwie potencjalnie poważne sytuacje awaryjne – powódź i COVID-19.

news pinskwar covid2021

Na mapie na czerwono zaznaczono kraje, w których w 2020 r. jednocześnie występowały dwie potencjalnie poważne sytuacje awaryjne – powódź i COVID-19.

Powodzie nawiedzają niektóre kraje dość często, więc istnieją tam rozbudowane i zinstytucjonalizowane systemy przygotowań, które jednak też wymagały adaptacji uwzględniającej podwójne zagrożenie. Natomiast do pandemii i do podwójnego zagrożenia społeczeństwa nie były przygotowane. W artykule przedstawiono praktyczne przykłady zagadnień dotyczących zarządzania podczas jednoczesnego wystąpienia powodzi i COVID‐19. Autorzy uważają, że potrzebne jest nowe podejście, oparte na koncepcji elastyczności i redukcji ryzyka, zarówno w odpowiedzi na powodzie, jak i na epidemię. Niezbędne jest uwzględnienie podwójnego zagrożenia w planowaniu i w podejmowaniu decyzji oraz odpowiednie przygotowanie struktury dowodzenia w warunkach złożonej sytuacji nadzwyczajnej. Potrzebne jest też wzmocnienie powszechnej świadomości ryzyka, umożliwiające lepsze zrozumienie i akceptację działań podejmowanych przez władze.

Simonovic, S. P., Kundzewicz, Z. W., Wright, N. (2021) Floods and the COVID‐19 pandemic — A new double hazard problem. WIREs Water, 2021;8:e1509. https://doi.org/10.1002/wat2.1509