FLORIST

EURAXESS

ATP

Metody termiczne, elektronowego rezonansu paramagnetycznego oraz spektrofotometryczne w świetle widzialnym w badaniach torfów niezmeliorowanych i meliorowanych (Molecules, IF 3.267)


Celem badań była ocena składu materii organicznej i struktury molekularnej kwasów humusowych (HA) z gleb organicznych torfowisk niemeliorowanych i meliorowanych. Badania przeprowadzono na torfowisku niemeliorowanym oraz zmeliorowanym, gdzie torf uległ przekształceniu w mursz. Próbki gleb poddano badaniom w oparciu o metody termiczne, spektrofotometryczne w świetle widzialnym oraz elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Stwierdzono, że melioracja powoduje zmianę właściwości koloidów i białek glebowych z hydrofilnych na hydrofobowe oraz istotnie zmienia skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne HA. Przekształcenie torfowisk niemeliorowanych w meliorowane (modyfikacja właściwości beztlenowych i tlenowych) doprowadziło do wzrostu stopnia rozkładu i ubytku materii organicznej, co zostało potwierdzono oznaczonymi niższymi zawartościami TOC, zmniejszonymi wartościami C/N oraz wyższymi wartościami E4/E6. Te rezultaty łączyły się z parametrami elektronowego rezonansu paramagnetycznego oraz właściwościami termicznymi wyizolowanych HA. Tym samym metody analizy termicznej wraz z właściwościami optycznymi i paramagnetycznym są odpowiednimi oraz skutecznymi narzędziami do badania relacji struktura-właściwość, które charakteryzują pochodzenie i proces tworzenia HA w różnych warunkach środowiskowych gleb organicznych.

Szajdak L.W., Jezierski A., Wegner K., Meysner T., Szczepański M. 2020. Influence of drainage on peat organic matter: implications for development, stability, and transformation. Molecules 2020. 25(11), 2587. https://doi.org/10.3390/molecules25112587