FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU

Instytucja Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Miasto Poznań
Stanowisko Kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych
Dyscyplina naukowa klimatologia, hydrologia
Data ogłoszenia 14 września 2017r.
Termin składania ofert 30 września 2017r.
Adres strony IŚRiL PAN http://www.isrl.poznan.pl/

 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE:

klimatologia, hydrologia, ekstrema hydrometeorologiczne, zmiany klimatu, konsekwencje zmian klimatu

 

Tematyka badań naukowych będzie prowadzona w ramach istniejącego zakładu w ramach następujących obszarów:

Zakład prowadzi badania interdyscyplinarne związków klimatu i zasobów wodnych. Obszarami obejmującymi tematykę badań naukowych prowadzonych przez Zakład są: klimatologia, hydrologia i gospodarka wodna; a także ekstrema hydrometeorologiczne (w szczególności - powodzie, susze i fale upałów) i redukcja ryzyka zjawisk ekstremalnych; oraz zmiany klimatu, konsekwencje zmian klimatu i adaptacja do nich.

I. Oczekiwana tematyka badań naukowych, które będą prowadzone w ramach zakładu:

Oczekuje się, że Zakład będzie kontynuował interdyscyplinarne badania związków klimatu i zasobów wodnych. Przewiduje się intensywne badania zmian klimatu (w sensie obserwacji i projekcji na przyszłość) i ich konsekwencji, a także adaptacji do nich. Kontynuowane będą również badania nad ekstremami hydrometeorologicznymi, a w szczególności - intensywnymi opadami, powodziami, suszami i falami upałów oraz nad możliwościami redukcji ryzyka negatywnych konsekwencji zjawisk ekstremalnych.

Wymaga się, aby badania prowadzone były na wysokim poziomie naukowym. Rezultaty prac powinny być publikowane w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z listy ISI / Thomson-Reuters. Oczekuje się, że kierownik zakładu będzie zdobywał granty na realizację projektów badawczych, a także, że będzie brał aktywny udział w innych zadaniach badawczych realizowanych przez IŚRiL PAN.

II. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

1. Posiadać tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie związanej z obszarami badań. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się posiadanie jedynie stopnia naukowego doktora.

2. Mieć znaczący dorobek naukowy w dziedzinie klimatologii i hydrologii udokumentowany publikacjami naukowymi.

3. Mieć doświadczenie w zdobywaniu środków na badania.

4. Mieć dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

5. Dodatkowym atutem będą odbyte długoterminowe staże naukowe oraz doświadczenie w kierowaniu grupami badawczymi.

III. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

1. Podanie do Dyrektora IŚRiL PAN, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

3. List motywacyjny i CV.

4. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego

5. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, z uwzględnieniem (jeśli to możliwe):

• listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;

• listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;

• informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;

• informacji o odbytych stażach naukowych;

• informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.

6. Dane kontaktowe pracowników naukowych mogących wystawić referencje.

IV. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań. Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów. Zgłoszenia można też przesyłać drogą e-mailową jako załączniki PDF na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na kopercie lub w temacie e-maila należy podać:

„Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu”.

V. Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 września 2017 r.

VI. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba rekomendowana do zatrudnienia. Głównymi kryteriami, które zostaną uwzględnione przy selekcji kandydatów będą: (i) dorobek naukowy (publikacje), (ii) kompatybilność dotychczasowego doświadczenia do planowanych zadań badawczych ( pkt. I.).

VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 1 października 2017r.

VIII. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Pozycja dostępna od zaraz (w zależności od rozstrzygnięcia konkursu).