FLORIST

EURAXESS

ATP

Artykuły

Dr Maria Oleszczuk


Zakład Ekologii Krajobrazu
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 22

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Doktor - arachnologia, Akademia Podlaska w Siedlcach (2005)

Magister – biologia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1995)

Zainteresowania naukowe:

Zależności pomiędzy strukturą krajobrazu rolniczego a zgrupowaniami pająków, znaczenie śródpolnych środowisk półnaturalnych dla pająków agrocenoz, wpływ ekologicznego (organicznego) prowadzenia gospodarstw na pająki, rola bioindykacyjna pająków wobec zmian strukturalnych i klimatycznych zachodzących w krajobrazie rolniczym, ocena stanu środowiska na podstawie struktury zgrupowań pająków, rozmieszczenie krajowych gatunków pająków.

Projekty i tematy badawcze (ostatnie pięć lat):

Badania statutowe:

Ocena zagęszczenia i różnorodności gatunkowej pająków w krajobrazie rolniczym

Wpływ śródpolnej wyspy leśnej (park przypałacowy w Turwi) na różnorodność gatunkową pająków w krajobrazie rolniczym

 

Publikacje:

Artykuły w czasopismach recenzowanych z listy „A” MNiSW:

Kajak A., Oleszczuk M. 2004. Effect of shelterbelts on adjoining cultivated fields: patrolling intensity of carabid beetles (Carabidae) and spiders (Araneae). Polish Journal of Ecology 52: 155 – 172.

Oleszczuk M., Ulikowska M., Kujawa K. 2010. Effect of distance from forest edge on the distribution and diversity of spider webs in adjacent maize field. Polish Journal of Ecology 58: 793 - 802.

Oleszczuk M., Hajdamowicz I., Stańska M. 2011. The distribution and habitat preferences of an extremely rare European spider, Glyphesis taoplesius (Araneae: Linyphiidae). Entomologica Fennica 22: 15 - 20.

 

Artykuły w czasopismach recenzowanych spoza listy „A” MNiSW:

Wolak M. 2001. Rare spider species in agrocenoses. Fragmenta Faunistica 44: 357-364.

Wolak M. 2002. The spider fauna of balks. In: Toft S., Scharff N. (eds.) European Arachnology 2000. Proc. 19th Europ. Coll. Arachnol., Århus University Press, Århus, p. 229-326.

Wolak M. 2004. The significance of unmanaged “island” habitats for epigeic spiders in a uniform agricultural landscape. In:. Samu F., Szinetár C. (eds.) European Arachnology 2002. Proc. 20th Europ. Coll. Arachnol., Budapest - Szombathely, p. 327 – 336.

Topa E., Damszel M., Oleszczuk M., Hajdamowicz I. 2009. Fauna pająków naziemnych Araneae w sadach o zróżnicowanej intensywności ochrony. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1983-1986.

Oleszczuk M. 2010. Refugia śródpolne jako siedliska rzadziej spotykanych i zagrożonych gatunków pająków (Araneae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (5): 361 – 374.

Topa E., Oleszczuk M., Twardowska K. 2011. Ocena zgrupowania pająków naroślinnych Araneae na pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1787-1791.

Oleszczuk M., Karg J. 2012. Ballooning spiders (Araneae) over the forest island in an agricultural landscape of Wielkopolska. Fragmenta Faunistica 55 (1): 19–24.

Oleszczuk M. 2012. Zodarion germanicum C.L. KOCH (Araneae, Zodariidae) w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – nowe stanowiska w Wielkopolsce. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 31 (2): 33 – 40.

 

 

 

Prace materiałowe w czasopismach nierecenzowanych

Oleszczuk M. 2011. Pająki (Araneae) naroślinne wybranych środowisk parku przypałacowego w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 17 (19): 98-103.

Oleszczuk. M., Karg J. 2012. Eksperymentalna ocena skuteczności stawonogów w redukcji liczebności mszyc na zbożach. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 18 (20): 49-55.

Monografie i podręczniki akademickie

Wolak M., Karg J. 2002. Pająki zimujące w zadrzewieniach śródpolnych. W: Banaszak J. (red.) Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s.169-179.

Oleszczuk M. 2007. Znaczenie pająków krajobrazie rolniczym. W: Bałazy S., Gmiąt A. (red.) Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Brzesko-Poznań-Turew, s. 112-116.

Kędziora A., Kujawa K., Gołdyn H., Karg J., Bernacki Z., Kujawa A., Bałazy S., Oleszczuk M., Rybacki M., Arczyńska-Chudy E., Tkaczuk C., Łęcki R., Szyszkiewicz-Golis M., Pińskwar P., Sobczyk D., Andrusiak J. 2012. Impact of Land-Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape. In: G. A. Lameed (Ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World, InTech, p. 281-336.

Oleszczuk M. 2013. Rola pająków w bioróżnorodności ekosystemów rolnych. W: Tyburski J., Kostrzewska M. K. (red.) Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, p. 317-329.

Prace popularno-naukowe

Wolak M. 1999. Krajobraz mozaikowy. Nowoczesne Rolnictwo 12: 48.

Wolak M. 2000. Ile warte są miedze? Top Agrar Polska 1: 6.

Wolak M. 2001. Ośmionożni sprzymierzeńcy upraw. Tygodnik Siedlecki 26: 8.

Oleszczuk M. 2008. Czy na polach uprawnych jest miejsce dla pająków? Agro serwis 23: 15.

Oleszczuk M. 2009. Naturalni wrogowie mszyc w uprawach zbóż. Agro serwis 21: 61.

Oleszczuk M. 2013. Co się kryje w usypiskach kamieni polnych? Agro Serwis 15: 72.

Referaty, streszczenia lub abstrakty w materiałach konferencyjnych

Sikorska Z., Boguszyński J., Patyk Z., Wolak M., 1996: Synchronizacja ruchów kończyn kręgowców. IV Ogólnop. Konf. Herpetolog., 26-27 września, Kraków, s. 67.

Baranowski A., Wolak M., 2000. Spiders, why do you tend to light? 19 th Europ. Coll. Arachnol., Aarhus, s. 70.

Wolak M., 2000. The spider fauna of Polish balks in comparison to field margins in other European countries – preliminary results. 19 th Europ. Coll. Arachnol., Aarhus, s. 63.

Hajdamowicz I., Wilimczyk E.M., Oleszczuk M. 2007. Pająki (Araneae) rezerwatu „Kalinowo” w Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. W: Żabka M., Kowalski R., Stański T. (red.) Materiały konferencji naukowej „Przyroda a turystyka we Wschodniej Polsce”. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 19-20.

Legutowska, H., Marczyk U., Witkowska E., Oleszczuk M. 2009. Skład gatunkowy pająków (Araneae) występujących na pokrzywie zwyczajnej (Urtica dioica L.) na różnych stanowiskach. Streszczenia 49. Sesji Naukowej IOR, Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 19-20 lutego, s. 375-376.

Oleszczuk M. 2009. Różnorodność gatunkowa pająków w krajobrazie rolniczym. Wpływ zadrzewień śródpolnych na zgrupowania pająków pól uprawnych. Pająki jako bioindykatory środowiska wobec zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym. W: Dubert F., Horabik J., Kędziora A., Puchalski J., Święcicki W. (red.) Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Lublin, s. 294-297.

Oleszczuk M. 2010. Local and landscape scale factors influencing spider density and diversity in crop fields. 18-ty Światowy Kongres Arachnologiczny, Siedlce, 11-18 lipca, s. 316.

Hajdamowicz I., Stańska M., Oleszczuk M. 2010. Does any gradient of spider species diversity exist in a river valley of the Eastern Europe? -18-ty Światowy Kongres Arachnologiczny Siedlce, 11-18 lipca, s. 176.

Oleszczuk M. 2010. Rozmieszczenie pająków naroślinnych w uprawach a struktura krajobrazu rolniczego - IX Toruńskie Seminarium Ekologiczne „Ekologia a zrównoważony rozwój”, Toruń, 18-19 czerwca, s. 33.

Oleszczuk M. 2010. Ocena zagęszczenia i różnorodności gatunkowej pająków w krajobrazie rolniczym. W: Dubert F., Horabik J., Kędziora A., Puchalski J., Święcicki W. (red.) Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV sympozjum naukowego. Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków, s. 299-300.

Karg J., Oleszczuk M., Kujawa K. 2010. The role of wooded field margines for biocenotic processes in arable lands: a case from the Dezydery Chłapowski Landscape Park (W Poland). Seminar on European Learning Network on Functional AgroBiodiversity (ELN-FAB) in Baltic Sea Region (25-26 August 2010, Rakvere, Estonia).

Krzysztof Kujawa, Jerzy Karg, Hanna Gołdyn, Anna Kujawa, Maria Oleszczuk. 2013. Robinia akacjowa w krajobrazie rolniczym k. Turwi: historia i współczesność oraz ocena znaczenia dla różnorodności biologicznej. Konferencja: „Robinia akacjowa w krajobrazie Ziemi Lubuskiej”. Organizator - RDLP w Zielonej Górze, Łagów, 29.10.2013.

Oleszczuk M. 2013. Czy istnieje zależność między typem krajobrazu rolniczego a liczbą i różnorodnością ofiar w sieciach pajęczych? W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadimnazjalnych Ekologia Krajobrazu oraz „nakładka” dla ucznia zdolnego. Red. M. Szyszkiewicz-Golis. Wydawca: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Poznań, s. 122 - 128.

Oleszczuk M. 2013. Jak wykorzystać pająki w ograniczaniu zagęszczeń szkodników upraw? Wpływ zadrzewień w krajobrazie rolniczym na różnorodność i liczebność pająków sieciowych na polach uprawnych. W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadimnazjalnych Ekologia Krajobrazu oraz „nakładka” dla ucznia zdolnego. Szkolenie dla nauczycieli - Środa Wlkp., 12.09.2013. Red. M. Szyszkiewicz-Golis. Wydawca: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Poznań, s. 128 – 135.

Osiągnięcia inne:

Kierowanie realizacją projektów

Różnorodność biologiczna araneofauny jako odzwierciedlenie stanu środowiska przyrodniczego terenów rolniczych (grant KBN nr 6PO 4G 02019, 2000-2003).

Recenzowanie publikacji w czasopismach

Roczniki Bieszczadzkie, Acta Agriculturae Scandinavica, Polish Journal of Ecology, Journal of Applied Entomology

Ekspertyzy przyrodnicze

Udział w przygotowaniu planu ochrony Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – inwentaryzacja pająków, ocena zagrożeń i propozycje działań         ochronnych.