Artykuły

Prof. dr hab. dr h. c. Lech Wojciech Szajdak


news Szajdak1

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0424-3715

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły, specjalności naukowe:

Stypendia naukowe:

Doświadczenia zawodowe:

  1. procesów przemian i mechanizmów związków biologicznie czynnych o zdefiniowanej strukturze chemicznej (aminokwasy, kwasy fenolowe, enzymy, fitohormony) oraz o niezdefiniowanej strukturze chemicznej (kwasy huminowe i fulwowe) w glebach spod monokultury  żyta i  zmianowania, uprawianych metodą orkową i bezorkową,
  2. mechnizmu procesu denitryfikacji w glebach, 
  3. funkcji zadrzewień środpolnych jako barier biogeochemicznych,
  4. funkcji torfowisk jako barier biogeochemicznych, 
  5. procesów i mechanizmów przemian związków chemicznych i biochemicznych w glebach organicznych (torfy, mursze, gytie),
  6. nawozów organicznych i substratów przygotowanych na bazie torfów, gytii oraz węgla brunatnego.

Doświadczenia wydawnicze:

Członkostwo w radach, komisjach, gremiach eksperckich itp.:

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Torfowe (IPS - International Peat Society)

2000 – 2004: sekretarz,
2004 – 2008: przewodniczący,
2008 – 2012: ponowny wybór na przewodniczącego.

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego

Inne naukowe organizacje  

Współpraca międzynarodowa:

 

Publikacje:

Konferencje i kongresy naukowe:

Nagrody:

Wybrane granty i projekty naukowe:  

 

Opublikowane prace

2021

Szajdak L.W.; Meysner T.; Szczepański M. 2021. Enzymatic Activity as New Moorsh-Forming Process Indicators of Peatlands. Agronomy. 11, 113. https://doi.org/10.3390/ agronomy11010113. IF=2.603, pkt. 100.

2020

Szajdak L.W., Jezierski A.,Wegner K., Meysner T., Marek Szczepański M. 2020. Influence of drainage on peat organic matter: implications for development, stability, and transformation. Molecules 25(11), 2587; https://doi.org/10.3390/molecules25112587. IF 3.267, pkt. 100

Szajdak L.W., Bałazy S., Meysner T. 2020. Amino Acids in Entomopathogenic Fungi Cultured In Vitro. Agronomy. 10(12), 1899. https://doi.org/10.3390/agronomy10121899. IF. 2.603, pkt. 100

Szajdak L.W., Szczepański M., Meysner T. 2020. The effect of botanical composition of vegetation cover and peat-forming species on the concentration of indole-3-acetic acid and chemical compounds in peat. Mires and Peat, 26, 30, 14 pp. Online: http://www.mires-and-peat.net/pages/volumes/map26/map2630.php); https://doi.org/10.19189/MaP.2019.OMB.StA.18866. IF. 1.862. pkt. 40.

Inisheva L.I., Szajdak L.W., Babikov B.V. 2020. Гидрологический и газовый режим болот в условиях лесомелиорации. Hydrological and gas regime of swamps in the conditions of forest reclamation. Мелиорация и водное хозяйство. 6: 39-43. ISSN 0735-2524

Rusu T., Duda B.M., Moraru P.I., Bogdan I., Szajdak L.W., Pop A.I., Maxim M.A., Mintas O.S. 2020. Monitoring of the thermal and hydric regime of the soils from the Someșan Plateau. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXIII, Issue 2, ISSN 2285-5785, p. 35-43. WOS:000596730700005

Grzybek D., Kaczmarek W., Maćkowiak J., Szajdak L.W. 2020. Wprowadzenie. [W:] Maksymilian Jackowski – organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników. Szajdak L.W. (Red). Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego. 11-12. 135-147. ISBN 978-83-66185-34-0

Szajdak L.W. 2020. Dwie wielkie postacie ruchu ludowego Maksymilian Jackowski i Zygmunt Jan Rumel [W]: Maksymilian Jackowski – organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników. Szajdak L.W. Red. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego 135-147. ISBN 978-83-66185-34-0

Inisheva L.I., Szaidak L.W., Inishev N.G. 2020. Monitoring of peat soil regimes at forest reclamation facilities. Materials of the international scientific and practical conference. [In:] Modern problems of land reclamation development and ways to solve them. Volume I. Vniigim L.M. Ed. pp. 66-69. ISBN 978-5-6042438-1-7

Инишева Л.И., Кобак К.И., Шайдак Л., Юдина Н.В. 2020. Торфяные почвы, генезис и подходы к их изучению. Отражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове. сборник материалов VII Международной научной конференции, посвященной 90-летию кафедры почвоведения и экологии почв ТГУ (14–19 сентября 2020 г., г. Томск, Россия). Ред. С.П. Кулижский, Е.В. Каллас, А.В. Родиков, Т.О. Валевич, А.С. Новиков. Томск : Издательский Дом. 57-61. ISBN 978-5-94621-919-8

Szajdak L.W. 2020. Maksymilian Jackowski – organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Poznań. ss. 192. ISBN 978-83-66185-34-0. pkt. 80.

Szajdak L.W., Stadnyk O. 2020. Bazyli Podmajstrowicz. Członek Grupy Poetyckiej „Wołyń”. Znad Willi. 3(83): 38-43. ISSN. 1392-9712

Szajdak L.W. 2020. Stefan Szajdak – nauczyciel, poeta autentysta, współzałożyciel Grupy Poetyckiej „Wołyń”, żołnierz generała Władysława Andersa. [W:] Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe. Red. H. Krasowska, M. Pokrzyńska, E. Wróblewska-Trochimiak. Instytut Slawistyki PAN. ss. 52-68 ISBN 978-83-66369-34-4.

2019

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Lapshina E., Szczepański M., Gaca W. 2019. Dynamics of organic matter and mineral components in Sphagnum- and Carex-dominated organic soils. Mires and Peat. 24: 1–15. https://doi.org/10.19189/MaP.2019.BG.StA.1754 (40 pkt, IF=1,868)

Kovacs E. D., Rusu T., Szajdak L.W., Kovacs M.H., Roman C., Di Tian. 2019. Cypermethrin NON-TARGET impact on soil microbial communities: laboratory artificial incubation experiment. Agricultura. Revista de Stiinta si Practica Agricola. 109-110 (1-2): 132-139. https://doi.org/10.15835/agrisp.v109i1-2.13417

Kovacs E.D., Rusu T., Szajdak L.W., Kovacs M.H., Tian Di, Roman C. 2019. Rhizosphere microbiota profile changes with different genetic types of tomato species. Agricultura. Revista de Stiinta si Practica Agricola. 109(1-2): 140-150. https://doi.org/10.15835/agrisp.v109i1-2.13416

Rusu T., Bogdan I., Chețan F., Szajdak L.W., Moraru P.I., Pop A.I., Șimon A., Deac V. 2019. Influence of Soil Tillage System on Soil Moisture and Temperature, Maize and Soybean Production. ProEnvironment. 12: 41-46.

Rusu T., Duda B.M., Moraru P.I., Bogdan I., Szajdak L.W., Pop A.P., Maxim M.A., Cherecheș I.A. 2019. Agrotechnical characterization of lands from the someşan plateau for agricultural sustainability. Scientific Papers. Series A. Agronomy. LXII, (1): 155-166.

Szajdak L. W., Meysner T., Wioletta G., Styła K., Szczepański M. 2019. The age of shelterbelts as a factor determining of enzymes activity in the agricultural landscape. Proceedings of ECOpole. 13(1): 59-67. https://doi.org/10.2429/proc.2019.13(1)006

Szajdak L. W., Meysner T., Rusu T., Szczepański M. 2019. Soil’s Organic and Inorganic Forms of Nitrogen and the Properties of Humic Substances as the Result of Long-Term Tillage Intensity. ProEnvironment. 12: 47-51.

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Szczepański M. 2019. Peat – chemical properties. Проблемы природопользования и экологическая ситуация в европейской России и на сопредельных территориях. Материалы VIII Международной научной конференции. Белгород, 22–25 октября 2019 г. 18-22. ISBN 978-5-9571-2818-2.

2018

Szajdak L.W., Gaca W., Augustin J., Meysner T. 2018. Impact of shelterbelts on oxidation-reduction properties and greenhouse gases emission from soils. Ecological Chemistry and Engineering S. 25(4): 643-658. https://doi.org/10.1515/eces-2018-0043 (15pkt., IF=0,700)

Inisheva L.I., Szajdak L.W., Porokhin E.V., Dryin V.A. 2018. Hydrochemical regime of Oligotrophic Wetland on Ob-Tomsk interfluve. Belgorod State University Scientific Bulletin Natural Sciences. 42(2): 191-202. https://doi.org/10.18413/2075-4671-2018-42-2-191-202


2017

Rusu T., Coste C.L., Moraru P.I., Szajdak L.W., PoP A.I., Duda B.M. 2017. Impact of climate change on agro-climatic indicators and agricultural lands in the Transylvanian Plain between 2008-2014. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 12 (1): 23-34. (15 pkt., IF=0.880).

Boț A. I., Păcurar I., Szajdak L.W., Roșca S., Păcurar H., Pleșa V.C. 2017. Determining the amount of total nitrogen, total organic carbon and C:N ratio for eight blueberry plantations from northwest region of development. ProEnvironment 10: 86 - 94.

Bot A.I., Păcurar I., Szajdak L.W., Pleșa V., Roșca S., Bilașco S. 2017. Land suitability evaluation for blueberry crop by determining the qualitative properties of the identified soil type related with the antioxidant capacity of fruits. Notulae Scientia Biologicae. 9(4): 571-576. https://doi.org/10.15835/nsb9410198

Moraru P.I., Rusu T., Bogdan I., Szajdak L.W., Pop A.I. 2017. Effect of soil tillage system on yield and weeding level in wheat crop. Acta Herbologica. 25(2): 81-91. https://doi.org/10.5937/ActaHerb1602081M

Szajdak L.W. 2017. Pierwszy pomnik Juliusza Słowackiego. Wołanie z Wołynia. 2(218): 21-28.

Szajdak L.W. 2017. Wystawa Grupy Poetyckiej ‘Wołyń” w Muzeum i. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Wołanie z Wołynia. 5(138): 40-43.


2016

Inisheva L.I., Szajdak L., Sergeeva M. A. 2016. Dynamics of Biochemical Processes and Redox Conditions in Geochemically Linked Landscapes of Oligotrophic Bogs. Eurasian Soil Science. 49(4): 466–474. 15 pkt. https://doi.org/10.1134/S1064229316040050

Kõlli R., Asi E., Tõnutare T., Astover A., Szajdak L., Tamm I. 2016. Fabric and properties of mineral soils underlying a shallow peat mantle in Estonia. Quaternary International. 418: 84-93. 30 pkt. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.08.045

Tõnutare T., M. Jürgens M., Szajdak L., Soobik L., Krebstein K., Kaart T., Kõlli R. 2016. About testing and regulation of arable soils' phosphorus status. Proceedings of ECOpole 10(2): 555-562. 9 pkt. https://doi.org/10.2429/proc.2016.10(1)059

Szajdak L.W., Lapshina E.D., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M., Zarov E.A. 2016. Physical, chemical and biochemical properties of Western Siberia Sphagnum and Carex peat soils. Environmental Dynamics and global Climate Change. 2(14): 13-25. https://doi.org/10.17816/edgcc7213-25

2015

Kõlli R., Asi E., Tõnutare T., Astover A., Szajdak L., Tamm I. 2015. Fabric and properties of mineral soils underlying a shallow peat mantle in Estonia. Quaternary International. 380(3): 1-10. https://doi.org/10.1016/j.guaint.2015.08.045 (30 pkt.)

Szajdak L. W., Maryganova V., Skakovski E., Tychinskaya L. 2015. H and 13C NMR spectroscopic studies of hexane-extractable lipids from soils shelterbelts of different age and composition of plants. Chemosphere. 119: 1422-1427. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.10.032 (35 pkt.)

Szajdak L. W., Nowak J.S., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2015. Impact of growing media with indole-3-acetic acid addition on the development of root system of ornamental plants. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus. 14(6): 115-140. (15 pkt.) https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc/article/view/2646

Inisheva L.I., Maslov S.G., Dementieva T. W., Szajdak. L. 2015. Πараметры биохимческой устойчивости торфов. Вестник Tюменского Университета. 1(2): 6-16.

Kõlli R., Asi E., Szajdak L., Tõnutare T., Astover A., Krebstein K. 2015. Accumulation of metallic elements into the superficial peat layer of mires and wet mineral soils of Estonian forest lands. Environmental Protection and Natural Resources. 26, 4: 6-9. https://doi.org/10.1515/OSZN-2015-0021

Szajdak L. W., Bogacz A., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M. 2015. The Enzyme Participating in Carbon Cycle in Peat Profile of Upland Mire in Sudety. ProEnvironment. 8: 186-191.

Szajdak L. W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M., Inisheva L. I. 2015. Changes of Enzymes Activities in Peat Profile of Raised Bog and Fen in Northern and Central Poland. ProEnvironment. 8: 221-226.

Szajdak L. W., Nowak J. S., Meysner T., Styła K., Gaca W., Szczepański M. 2015. Effect of IAA Addition on the Development of Root System of Hydrangea L. and Oxidative Enzymes. ProEnvironment. 8: 258-263.

Szajdak L. W., Szczepański M., Gaca W., Meysner T., Styła K. 2015. Impact of Different Elements of Agricultural Landscape on the Removal of Nitrogen Forms from Ground Water. ProEnvironment. 8: 201-206.

 

Monografie:

Szajdak L.W. 2016. Bioactive compounds in agricultural soils. Bioactive compounds in agricultural soils. Springer International Publishing A.G. Switzerland. pp. 311. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9

Szajdak L.W., Śmiełowski J. (Red.) 2016. Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych. Impact of Professor Leszek Berger’s discoveries on the development of biological sciences. Prodruk. Poznań. ss. 234. ISBN 978-83-64246-23-4.

Ilnicki P., Szajdak L.W. 2016. Zanikanie torfowisk. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań. ss. 293. ISBN 978-83-7654-374-1.

 

Rozdziały w monografiach:

Maćkowiak J., Kaczmarek W., Szajdak L.W. 2019. Wprowadzenie. [W:] August Cieszkowski – filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej. Szajdak L.W., Szczepański M. (Red.) Prodruk. Poznań, ss. 9-10. ISBN 978-83-66185-24-1.

Szajdak L.W., Szczepański M. (red.) 2019. August Cieszkowski – filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej. Prodruk. Poznań. ss. 187. ISBN 978-83-66185-24-1

Kõlli R., Tõnutare T., Mait Lang M., Szajdak L.W., Kauer K., Rannik K. 2018. Evaluation of the soils' humus status in Estonian forest landscapes. Novel methods and results of landscape research in Europe, Central Asia and Siberia. [In:] Vol. III Landscape Monitoring and Modelling. Sychev V.G., Mueller L. (Eds).  https://doi.org/10.25680/4129.2018.37.67.205

Szajdak L.W., Olbromski M. 2018. Wystawa Grupy Poetyckiej Wołyń w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Nowik G. (Ed.) Dialog Dwóch Kultur. Діалог Двох Кулътур. Efekt sp.j. Warszawa. XII.1: 439-442. ISSN 2082-3274.

Szajdak L.W. (red.) 2017. Peat - physicochemical properties. Lap Lambert Academic Publishing. pp. 115. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W. 2017. Introduction. [In:] Peat – physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 1-22. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Gaca W., Rusu T., Meysner T., Styła K., Szczepański M. 2017. Eriophorum-Sphagnum raised bog physicochemical properties of humic acids. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 24-42. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Szczepański W., Meysner T. 2017. Biologically active organic substances in peats. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 43-62. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Meysner T., Inisheva L.I., Szczepański M., Gaca W., Styła K. 2017. Melioration of peat soils. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 63-80. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Szatyłowicz J., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M. 2017. Fen peat-moorsh soils - aspect of hydrophobicity. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 81-100. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Szczepański M., Styła K. 2017. Amino acids - factor of secondary transformation in peats. [In:] Peat - physicochemical properties. Szajdak L.W. (Ed.). Lap Lamberst Academic Publishing. Saarbrücken. pp. 101-115. ISBN: 978-3-330-08653-1.

Kovacs E., D., Szajdak L.W, Rusu T. 2017. Climate change associated meteorological anomalies impact on soil nutrient cycle and dynamics. 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 - Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Issue 32, Conference Proceedings, Volume 17, pp. 69-76. ISBN 978-619-7408-05-8.

Kovacs E. D., Rusu T., Szajdak L.W., Kovacs M.H. 2017. Assessment of degradation kinetics and transformation products formation of diuron in soil under simulated drought-flood stress conditions considering challenges of climate change. 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 - Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Issue 32, Conference Proceedings, Volume 17, pp. 357-364. ISBN 978-619-7408-05-8.

Szajdak L.W. 2017. Wokół odsłonięcia pierwszego na ziemiach polskich pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu w 1899 roku. Dialog Dwóch Kultur. Діалог Двох Кулътур. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Rocznik XI, zeszyt 1. ss. 53-59. ISSN 2082-3274.

Szajdak L.W. 2017. Stefan Szajdak. Wiersze wybrane z tomu „Blisko i Bliżej”. Стефан Шайдак. Вибрані вірші з томи „Близько і Ближче. Dialog Dwóch Kultur. Діалог Двох Кулътур. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Rocznik XI, zeszyt. ss. 376-393. ISSN 2082-3274.

Astover A., Szajdak L.W., Kõlli R. 2016. Impact of Long-Term Agricultural Management and Native Forest Ecosystem on the Chemical and Biochemical Properties of Retisols’ Organic Matter. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 149-174. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_7

Inisheva L.I., Golovchenko A.V., Szajdak L.W. 2016. Distribution of organic compounds in the system of geochemically linked mires (the Sprus of Vasuygan Mire). [In:] Biogenic-Abiogenic Interactions in Natural and Anthropogenic Systems. (Eds) Frank-Kamenetskaya O.V, Panova E.O., Vlasov D.Yu. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 289-306. ISSN 2193-8571; ISSN 2193-858X electronic.

zajdak L.W. 2016. Introduction: Biologically Active Substances. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 1-22. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_1

Szajdak L.W. 2016. Phytohormone in Peats, Sapropels, and Peat Substrates. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 247-272. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_10.

Szajdak L.W. 2016. Activity of Commission II – Agricultural Use of Peatlands and Peat of International Peat Society. [In:] Polish National Committee of International Peatland Society – History, Activity, Achievements. A. Łachacz, B. Kalisz (Eds) 189-197. ISBN 978-83-8100-016-1.

Szajdak L.W., Inisheva L.I. 2016. Cranberry: A Plant Growing on Organic Soils with a Broad Spectrum of Pharmaceutical and Medical Use. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 273-286. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_11

Szajdak L.W., Lipiec J., Siczek A., Kotowska U., Nosalewicz A. 2016. Rate of Leaching of Organic and Inorganic Compounds in Tilled and Orchard Soils. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 131-148. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_6

Szajdak L.W., Maryganova V., Skakovskii E., Tychinskaya L. 2016. Transformations of Organic Matter in Soils Under Shelterbelts of Different Ages in Agricultural Landscape. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 211-246. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_9

Szajdak L.W., Miguel L., Cabrera M.L., Jezierski A. 2016. Amino Acids, Indole-3-Acetic Acid, Stable and Transient Radicals, and Properties of Humic and Fulvic Acids as Affected by Tillage System. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 113-130. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_5

Szajdak L.W., Rusu T. 2016. Free Sulfuric Amino Acids and Rhodanese in Soils Under Rye Cropping and Crop Rotation. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 91-112. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_4

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M., Nowak J.S. 2016. The Importance of Horticultural Growing Media and Biochemical Processes. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 287-312. ISBN: 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_12

Szajdak L.W., Życzyńska-Bałoniak I., Wegner K. 2016. Free, Bounded, and Included in Humic Acids, Amino Acids from Cropping Systems: Thermal Properties of Humic Acids from Cropping Systems. [In:] Bioactive Compounds in Agricultural Soils. (Ed.) Szajdak L.W. Springer International Publishing House AG. Switzerland. pp. 25-52. ISBN 978-3-319-43106-2. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43107-9_2

Ilnicki P., Szajdak L.W. 2016. Zasady racjonalnego wykorzystywania torfowisk w rolnictwie i sposoby zahamowania procesu zanikania torfowisk. [W:] Zanikanie torfowisk. Ilnicki P., Szajdak L.W. (Red.) Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. ss. 261-273. ISBN 978-83-7654-374-1.

Ilnicki P., Szajdak L.W. 2016. Zmiana właściwości fizycznych torfu i murszu w odwodnionych torfowiskach. [W:] Zanikanie torfowisk. Ilnicki P., Szajdak L.W. (Red.) Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. ss. 51-144. ISBN 978-83-7654-374-1.

Szajdak L.W. 2016. Przedmowa. Foreword. [W:] Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych. Impact of Professor Leszek Berger’s discoveries on the development of biological sciences. Szajdak L.W., Śmiełowski J. (Reds) Prodruk. Poznań. ss. 7-10. ISBN 978-83-64246-23-4.

Szajdak L.W. 2016. Stefan Szajdak – Autentysta, Współtwórca Grupy Poetyckiej Wołyń. [W:] Dialog Dwóch Kultur. Діалог Двох Кулътур. Efekt s.j., Warszawa. ss. 331-337. ISSN 2082-3274.

Szajdak L.W. 2016. Zmiana właściwości chemicznych, biochemicznych oraz mineralizacja torfu i murszu. [W:] Zanikanie torfowisk. Ilnicki P., Szajdak L.W. (Red.) Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. ss. 145-195. ISBN 978-83-7654-374-1.

Szajdak L. W. 2015. Cranberries – unique fruits with significant impact on human health. [In:] Болота и Биосфера, Материалы Девятой Всероссийской Научной Школы (14–18 сентября 2015). Inisheva L. I. (Ed.). ИздательствоООО «ПресСто», Иваново. p. 155-158. ISBN 978-5-9907203-2-9.

Szajdak L. W. 2015. High potential use of sapropel. [In:] Болота и Биосфера, Материалы Девятой Всероссийской Научной Школы (14–18 сентября 2015). Inisheva L. I (Ed.). ИздательствоООО «ПресСто», Иваново. pp. 150-154. ISBN 978-5-9907203-2-9.

Szajdak L. W. 2015. Мigration of the chemicals in ground water through shelterbelts. [In:] Second International Scientific-Practical Conference “Restoring Biotic Potential of Agroecosystems. Czorna V. I. (Ed.). Dnipropetrovsk Agricultural University. 9 October 2015, Dniepropetrovsk, Ukraine. pp. 21-33. ISBN 978-83-88863-74-6.

Szajdak L. W., Gaca W., Styła K., Meysner T., Szczepański M. 2015. Length of vegetation season and biochemical, chemical and physical properties of peats. [In:] Болота и Биосфера, Материалы Девятой Всероссийской Научной Школы (14–18 сентября 2015). Irishea L. I. (Ed.). ИздательствоООО «ПресСто», Иваново. pp. 159-202. ISBN 978-5-9907203-2-9.

 

Literatura piękna:

Szajdak L.W. 2018. Stefan Szajdak. Blisko i bliżej. Стефан Шайдак. Близько і ближче. ProDruk. Środa Wlkp. ss. 141. ISBN 978-83-64246-93-7.

Szajdak L.W. 2018. Antologia Poezji Grupy Poetyckiej Wołyń. ProDruk. Poznań. ss. 172. ISBN 978-83-66185-02-9.

Szajdak L.W. 2016. Stefan Szajdak. Autentysta. Współzałożyciel Grupy Poetyckiej Wołyń. Utwory. Prodruk, Poznań. ss. 219. ISBN 978-83-64246-86-9.

Szajdak L. W. 2015. Stefan Szajdak. Wiersze wybrane. Instytut Badań Kościelnych w Łucku. Ukraina. Wołanie z Wołynia. Biały Dunajec – Ostróg. pp. 79. ISBN 978-83-88863-74-6

Szajdak L. W. 2015. XI Dialog Dwóch Kultur – Krzemieniec, Lwów. Kresowe Stanice. 3(70): 14-15.

 

 

 

 

Zainteresowania:

Stara porcelana, muzyka baroku, malarstwo postimpresjonistyczne, jogging.