FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

4-5 marca, godz. 9.00 - 14.00 Sesja sprawozdawcza - podsumowanie działalności Instytutu w 2018 roku

Program sesji:

4 marca – Tematy statutowe

09.00-09.15      Publikacje Instytutu w 2018 roku w liczbach (dr hab. K. Kujawa)
09.15-13.45 Badania statutowe
09.15-09.40 Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej (dr hab. J. Bieńkowski)
09.40-10.05 Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym (prof. L.W. Szajdak)
10.05-10.30 Zmiany klimatu i zasobów wodnych (prof. Z.W. Kundzewicz)
10.30-10.55 Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych (dr hab. G. Orłowski)
10.55-11.10 Projekt NCN (Miniatura) Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik zmian zachodzących w glebach płowych pod zadrzewieniem i polem uprawnym (dr R. Jaskulska)
11.10-11.30 Przerwa
11.30-13.00 Różnorodność krajobrazowa i biologiczna (dr hab. K. Kujawa)
13.00-13.30 Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju (dr A. Kujawa)
13.30-13.45 Dyskusja ogólna (np. czy zmiany w tematach statutowych?)
13.45-14.00 Podsumowanie (prof. L. W. Szajdak)

 

5 marca – Projekty badawcze finansowane grantami itp.

09.00-09.10      Projekty badawcze IŚRiL w liczbach (dr hab. Krzysztof Kujawa)
09.10-09.25 Zakład Agroekologii i bioindykacji
 
 • Badania porównawcze zawartości pierwiastków chemicznych w skorupach jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i sąsiednim niepigmentowanym rejonie skorupy (dr hab. G. Orłowski) - 15 min
09.25-10.15 Zakład Chemii Środowiska
 
 • Wpływ typu i gatunku torfu torfowisk górskich na zmiany aktywności enzymatycznej oraz właściwości chemicznych i fizycznych (prof. W. Szajdak) - 25 min
 
 • Aktywność wybranych enzymów oksydoredukcyjnych jako wskaźnik murszenia torfowiska niskiego (dr T. Meysner) - 15 min
10.15-10.55 Zakład Ekologii Krajobrazu
 
 • Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych (dr hab. K. Kujawa) - 20 min
 
 • Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych terenów Fundacji im. Stanisława Karłowskiego (dr hab. K. Kujawa) - 20 min
10.55-11.10 Przerwa
11.10-12.10 Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych
 
 • Interpretacja zmian wskaźników związanych z powodzią na podstawie zmienności klimatu (prof. Z. W. Kundzewicz) - 25 min
 
 • Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnymi (mgr A. Choryński) - 20 min
 
 • Śmiertelność podczas fal upałów w miastach oraz na obszarach wiejskich, na przykładzie województw wielkopolskiego i małopolskiego (dr inż. D. Graczyk) - 15 min
12.10-12.55 Zakład Systemów Produkcji Rolniczej
 
 • Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów (dr hab. J. Bieńkowski) - 25 min
 
 • Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli (dr M. Holka) - 20 min.
12.55-13.30 Dyskusja ogólna (wymiana doświadczeń, spostrzeżeń nt. zdobywania grantów, plany na przyszłość, kierunki badawcze na przyszłość?)
13.30-13.45 Podsumowanie (prof. L. W. Szajdak)

 


13 marca, godz. 9.00 - 14.00 Sesja sprawozdawcza - podsumowanie działalności Instytutu w 2017 roku

Program sesji:

9.00-9.15
Publikacje Instytutu w 2017 roku - dr hab. K. Kujawa

9.15-11.45
Badania statutowe (15-25 min i 5 min na dyskusję/temat )

 1. Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej – dr hab. J. Bieńkowski
 2. Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym – prof. dr hab. L.W. Szajdak
 3. Zmiany klimatu i zasobów wodnych – prof. dr hab. Z.W. Kundzewicz
 4. Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych – dr hab. G. Orłowski
 5. Różnorodność krajobrazowa i biologiczna – dr hab. K. Kujawa
 6. Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju
  – dr A. Kujawa

Przerwa (11.45-12.00)

g. 12.00-13.30
Projekty finansowane grantami i współpraca (do 30 min z dyskusją/zakład)

 1. Zakład Chemii Środowiska – prof. dr hab. L. W. Szajdak
 2. Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych – prof. dr hab. Z. W. Kundzewicz
 3. Zakład Systemów Produkcji Rolniczej – dr hab. J. Bieńkowski

g. 13.30-14.00
Dyskusja i podsumowanie (prof. dr hab. L. W. Szajdak)


Program seminariów Instytutu w 2018 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

18 stycznia
Projekcje zmian klimatu i ich konsekwencji
Prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Zmiany opadów intensywnych w Polsce - obserwacje i projekcje
Dr Iwona Pińskwar

 

13 lutego
Czynniki zmienności zgrupowania motyli krajobrazu rolniczego okolic Turwi
Mgr Dariusz Sobczyk

Czy struktura zlewni ma znaczenie dla zmienności zbiorowisk roślinnych w śródpolnych zbiornikach wodnych?
Dr Ewa Arczyńska-Chudy

 

13 marca
Sesja sprawozdawcza Instytutu za rok 2017

 

10 kwietnia
Ślad węglowy przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego
Dr hab. Jerzy Bieńkowski

Ocena oddziaływania chemicznej ochrony roślin na środowisko w intensywnej produkcji roślinnej
Dr Małgorzata Holka

 

22 maja
Aktywność oksydazy moczanowej w torfowisku wysokim
Dr inż. Teresa Meysner

Wpływ melioracji na zmiany rozpuszczonego węgla organicznego, fenoli oraz aktywność oksydazy fenolowej torfowisk górskich"
Dr inż. Katarzyna Styła

 

12 czerwca
Zadrzewienia śródpolne: czy wszystko już wiemy?
Dr Zdzisław Bernacki

Dlaczego w przekroju podłużnym skorupy jaj ptaków zawierają różne stężenia wapnia i innych metali?
Dr hab. Grzegorz Orłowski

 

PRZERWA WAKACYJNA

 

9 października
Botanika, motyle i ochrona przyrody w ekologii
Dr Konrad Kalarus

Od systematyki ku ekologii mrówek
Dr Sebastian Salata

 

16 listopada
Pasy kwietne jako sposób ochrony roślin uprawnych i zwiększania różnorodności biologicznej pól uprawnych (wyniki badań projektu finansowanego przez MRiRW)
Dr hab. Krzyszfof Kujawa


5 grudnia
Badaniach w UŁ oraz o plany badań w IŚRiL PAN
Dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska


Seminarium sprawozdawcze za 2016

 

W dniu 14 marca w godzinach 9.00-12.30 odbędzie się seminarium – sesja sprawozdawcza dotycząca podsumowania działalności badawczej IŚRiL PAN
w 2016 roku.

 

Sesja sprawozdawcza (9.00 – 12.30)

1. Publikacje Instytutu w okresie sprawozdawczym 2013-2016 w liczbach (15 min) - K. Kujawa

2. Zadania statutowe (po 15 min +5 min na dyskusję) – od 9.15 do 11.15:

 • Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej – J. Bieńkowski
 • Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym – L.W. Szajdak
 • Zmiany klimatu i zasobów wodnych – Z.W. Kundzewicz
 • Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych – G. Orłowski - Różnorodność krajobrazowa i biologiczna – K. Kujawa
 • Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju – A. Kujawa

Przerwa (11.15-11.30)

3. Projekty finansowane grantami i współpraca (11.30-12.30)

 • Projekty “klimatyczne” (25 min) – Z.W. Kundzewicz
 • Projekty i współpraca „chemiczne” (20 min.) – L.W. Szajdak
 • Projekty rolnicze (15 min) – J. Bieńkowski