FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Program seminariów Instytutu w 2019 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

12-13 marca
Sesja sprawozdawcza - podsumowanie działalności Instytutu w 2018 roku

23 maja
Referat "Wykorzystanie kinetyki chemicznej w badaniach wymywania związków organicznych i nieorganicznych z gleb"
Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

Informacja o roli POL-onu w najbliższej ewaluacji jednostek naukowych i o obowiązkach pracowników z tego wynikających
Mgr Izabela Łazar


Program seminariów Instytutu w 2018 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

18 stycznia

Projekcje zmian klimatu i ich konsekwencji
Prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Zmiany opadów intensywnych w Polsce - obserwacje i projekcje
Dr Iwona Pińskwar

 

13 lutego
Czynniki zmienności zgrupowania motyli krajobrazu rolniczego okolic Turwi
Mgr Dariusz Sobczyk

Czy struktura zlewni ma znaczenie dla zmienności zbiorowisk roślinnych w śródpolnych zbiornikach wodnych?
Dr Ewa Arczyńska-Chudy

 

13 marca
Sesja sprawozdawcza Instytutu za rok 2017

 

10 kwietnia
Ślad węglowy przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego
Dr hab. Jerzy Bieńkowski

Ocena oddziaływania chemicznej ochrony roślin na środowisko w intensywnej produkcji roślinnej
Dr Małgorzata Holka

 

22 maja
Aktywność oksydazy moczanowej w torfowisku wysokim
Dr inż. Teresa Meysner

Wpływ melioracji na zmiany rozpuszczonego węgla organicznego, fenoli oraz aktywność oksydazy fenolowej torfowisk górskich"
Dr inż. Katarzyna Styła

 

12 czerwca
Zadrzewienia śródpolne: czy wszystko już wiemy?
Dr Zdzisław Bernacki

Dlaczego w przekroju podłużnym skorupy jaj ptaków zawierają różne stężenia wapnia i innych metali?
Dr hab. Grzegorz Orłowski

 

PRZERWA WAKACYJNA

 

9 października
Botanika, motyle i ochrona przyrody w ekologii
Dr Konrad Kalarus

Od systematyki ku ekologii mrówek
Dr Sebastian Salata

 

16 listopada
Pasy kwietne jako sposób ochrony roślin uprawnych i zwiększania różnorodności biologicznej pól uprawnych (wyniki badań projektu finansowanego przez MRiRW)
Dr hab. Krzyszfof Kujawa


5 grudnia
Badaniach w UŁ oraz o plany badań w IŚRiL PAN
Dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska


Program seminariów Instytutu w 2017 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

11 kwietnia
Aktywność peroksydazy w podłożach ogrodniczych
Dr inż. Teresa Meysner

Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych
Dr Marek Szczepański

 

9 maja
Pająki jako element ekosystemów rolniczych. Wpływ zadrzewień śródpolnych na pająki upraw
Dr Maria Oleszczuk

Grzyby pirofilne na pożarzysku w borze sosnowym w Kampinoskim Parku Narodowym
Dr Anna Kujawa

 

13 czerwca
Długookresowe zmiany wybranych zmiennych hydro-klimatycznych na obszarze Polski i ich wpływ na różne dziedziny życia
Dr Małgorzata Szwed

Gminy wobec zagrożeń naturalnych – zdolność samorządów do radzenia sobie z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi
Mgr Adam Choryński

 

11 października
Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych" (prezentacja tez rozprawy doktorskiej)
Mgr inż. Krzysztof Ziomek

 

21 listopada
Aktywność reduktazy azotanowej w podłożach ogrodniczych przed i po ukorzenieniu hortensji
Dr Wioletta Gaca

Sorpcyjne właściwości użytkowanych rolniczo gleb płowych
Dr inż. Renata Jaskulska

 

5 grudnia
Siedliska zastępcze dla nadrzewnych grzybów leśnych w krajobrazie rolniczym
Dr Anna Kujawa

Wpływ zróżnicowanie ubarwienia skorupy jaj ptaków na akumulację pierwiastków chemicznych
Dr hab. Grzegorz Orłowski