FLORIST

EURAXESS

ATP

Program seminariów Instytutu w 2020 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

14 stycznia
Śmiertelność podczas fal upałów w miastach o różnej wielkości oraz na terenach wiejskich na przykładzie województw wielkopolskiego i małopolskiego
Dr Dariusz Graczyk

Drzewo – ofiara czy winowajca? Podejście do problemu drzew w kontekście zagrożeń naturalnych
Dr Adam Choryński


11 lutego
SEMINARIUM ORGANIZACYJNE
Wskaźniki bibliometryczne pracowników i rozwój kadr IŚRiL
Dyrekcja IŚRiL

 

10 marca (ze względów epidemiologicznych przeniesiona na inny termin)
SESJA SPRAWOZDAWCZA IŚRIL

 

14 kwietnia
Ślad węglowy bydła mięsnego w konwencjonalnym systemie produkcji
Dr hab. Jerzy Bieńkowski

Energochłonność skumulowana w intensywnej produkcji roślinnej
Dr Małgorzata Holka


12 maja
Porównanie produkcji pierwotnej trzech upraw o zróżnicowanych szlakach fotosyntezy
Dr Zdzisław Bernacki

Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na nawożenie azotem – wyniki wstępne
Dr Daria Zarabska-Bożejewicz


9 czerwca
Wpływ pokrywy roślinnej i gatunków torfotwórczych na zawartość kwasu indolilo-3-octowego w glebach torfowych Polski i Rosji
Dr Marek Szczepański

Aktywność wybranych enzymów w glebach torfowych
Dr Teresa Meysner


15 października

Dlaczego wciąż badany stechiometrię całych owadów, czyli o składzie pierwiastkowym różnych części ciała u jelonka rogacza w Europie ?

Dr hab. Grzegorz Orłowski, Dr inż. K. Ziomek

Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów

Dr hab. Grzegorz Orłowski

12 listopada

Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym i uprawą pszenżyta ozimego

Dr inż. Renata Jaskulska

Chemiczne i biochemiczne podstawy procesu murszenia

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

10 grudnia

Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych?

Dr Konrad Kalarus

Wpływ pasów kwietnych na liczebność i różnorodność pająków na polu z marchwią uprawianą wg standardów rolnictwa ekologicznego

Dr Maria Oleszczuk

Program seminariów Instytutu w 2019 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

12-13 marca
Sesja sprawozdawcza - podsumowanie działalności Instytutu w 2018 roku

23 maja
Referat "Wykorzystanie kinetyki chemicznej w badaniach wymywania związków organicznych i nieorganicznych z gleb"
Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

Informacja o roli POL-onu w najbliższej ewaluacji jednostek naukowych i o obowiązkach pracowników z tego wynikających
Mgr Izabela Łazar

 

15 października
Dlaczego wciąż badany stechiometrię całych owadów, czyli o składzie pierwiastkowym różnych części ciała u jelonka rogacza w Europie ?
Dr hab. Grzegorz Orłowski, Dr inż. K. Ziomek

Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów
Dr hab. Grzegorz Orłowski

12 listopada
Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym i uprawą pszenżyta ozimego
Dr inż. Renata Jaskulska

Chemiczne i biochemiczne podstawy procesu murszenia
Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

10 grudnia
Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych?
Dr Konrad Kalarus

Wpływ pasów kwietnych na liczebność i różnorodność pająków na polu z marchwią uprawianą wg standardów rolnictwa ekologicznego
Dr Maria Oleszczuk


15 października

Dlaczego wciąż badany stechiometrię całych owadów, czyli o składzie pierwiastkowym różnych części ciała u jelonka rogacza w Europie ?

Dr hab. Grzegorz Orłowski, Dr inż. K. Ziomek

Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów

Dr hab. Grzegorz Orłowski

12 listopada

Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym i uprawą pszenżyta ozimego

Dr inż. Renata Jaskulska

Chemiczne i biochemiczne podstawy procesu murszenia

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

10 grudnia

Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych?

Dr Konrad Kalarus

Wpływ pasów kwietnych na liczebność i różnorodność pająków na polu z marchwią uprawianą wg standardów rolnictwa ekologicznego

Dr Maria Oleszczuk

Program seminariów Instytutu w 2018 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

18 stycznia

Projekcje zmian klimatu i ich konsekwencji
Prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Zmiany opadów intensywnych w Polsce - obserwacje i projekcje
Dr Iwona Pińskwar

 

13 lutego
Czynniki zmienności zgrupowania motyli krajobrazu rolniczego okolic Turwi
Mgr Dariusz Sobczyk

Czy struktura zlewni ma znaczenie dla zmienności zbiorowisk roślinnych w śródpolnych zbiornikach wodnych?
Dr Ewa Arczyńska-Chudy

 

13 marca
Sesja sprawozdawcza Instytutu za rok 2017

 

10 kwietnia
Ślad węglowy przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego
Dr hab. Jerzy Bieńkowski

Ocena oddziaływania chemicznej ochrony roślin na środowisko w intensywnej produkcji roślinnej
Dr Małgorzata Holka

 

22 maja
Aktywność oksydazy moczanowej w torfowisku wysokim
Dr inż. Teresa Meysner

Wpływ melioracji na zmiany rozpuszczonego węgla organicznego, fenoli oraz aktywność oksydazy fenolowej torfowisk górskich"
Dr inż. Katarzyna Styła

 

12 czerwca
Zadrzewienia śródpolne: czy wszystko już wiemy?
Dr Zdzisław Bernacki

Dlaczego w przekroju podłużnym skorupy jaj ptaków zawierają różne stężenia wapnia i innych metali?
Dr hab. Grzegorz Orłowski

 

PRZERWA WAKACYJNA

 

9 października
Botanika, motyle i ochrona przyrody w ekologii
Dr Konrad Kalarus

Od systematyki ku ekologii mrówek
Dr Sebastian Salata

 

16 listopada
Pasy kwietne jako sposób ochrony roślin uprawnych i zwiększania różnorodności biologicznej pól uprawnych (wyniki badań projektu finansowanego przez MRiRW)
Dr hab. Krzyszfof Kujawa


5 grudnia
Badaniach w UŁ oraz o plany badań w IŚRiL PAN
Dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska