FLORIST

EURAXESS

ATP

Global change impact on soil property, functioning and provided ecosystem services

15 czerwca br. odbyła się obrona pracy doktorskiej p. mgr inż. Emőke-Dalma Kovács, której promotorem był prof. dr hab. Lech W. Szajdak z IŚRiL PAN. Przewód doktorski p. Kovács prowadzony był w University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca w Rumunii.
Praca pod tytułem Global change impact on soil property, functioning and provided ecosystem services została wysoko oceniona przez recenzentów i obrona zakończyła się wnioskiem o nadanie stopnia Doctor of Agronomy.

pca

Diagram dotyczy analizy PCA bogactwa zgrupowań mikroorganizmów glebowych w odniesieniu do sposobu użytkowania ziemi, która prowadzona była przez p. dr Kovács.

Celem pracy była ocena wpływu zmian globalnych na właściwości gleby, jej funkcjonowanie i świadczone usługi ekosystemowe. Bogato ilustrowana praca doktorska (183 stron, 72 rysunków, 45 równań i 19 tabel) łączy zagadnienia związane z uprawą, ekologią, gleboznawstwem, produktywnością gleb oraz chemią i biochemią gleby. Wszystkie zagadnienia pracy zostały opublikowane w 7 publikacjach. Rozważania teoretyczne oraz część badawcza pracy została oparta o 461 pozycji literaturowych. Nowością pracy było opracowanie dwóch analitycznych metod pozwalających na określania struktury i liczebności mikroflory glebowej oraz jej aktywności metabolicznej, uzyskanie dwóch patentów, a także opracowanie nowej komory klimatycznej.