Deklaracja dostępności

Opublikowano: poniedziałek, 30, marzec 2020 13:47

Oświadczenie w sprawie dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

 
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (IŚRiL PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony http://www.isrl.poznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP IŚRiL PAN.
 

Data publikacji strony internetowej: 2009-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Ziomek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 8475 601. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, IŚRiL PAN niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, IŚRiL PAN może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy IŚRiL PAN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, ul. Bukowska 19,60-809 Poznań

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia, pierwsze od ul. Bukowskiej i drugie przez bramę wjazdową. Do obu wejść prowadzą schody.  Dla gości przeznaczone jest wejście od ul. Bukowskiej. Przy schodach do wejścia od ul. Bukowskiej znajduje się krzesło-winda.

 

Sekretariat znajduje się wysokim parterze. Prowadzą do niego schody bez platformy przychodowej.

 

Istnieje możliwość umówienia spotkania z petentem poziome sutereny.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.