FLORIST

EURAXESS

ATP

Statut


ZATWIERDZAM
   PREZES
Polskiej Akademii Nauk

   Michał Kleiber
    Warszawa 18 maja 2011

STATUT

INSTYTUTU ŚRODOWISKA ROLNICZEGO i LEŚNEGO

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego zwany dalej „Instytutem” jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
 2. Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do  Uchwały nr 8/2010  Zgromadzenia Ogólnego  Polskiej Akademii Nauk  w dniu 24 listopada 2010 r.,
 3. Uchwały Nr 30/2008 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 21w sprawie utworzenia Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego z dnia 21 października 2008 roku,
 4. Decyzji Prezesa PAN z dnia 23 lutego 2009 roku o podjęciu działalności przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk.
 5. Niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Siedzibą jest miasto Poznań.
 2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego Kraju.
 3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwąw otoku: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk.
 2. Instytut używa pieczęci podłużnej z nazwą Instytutu oraz jego adresem i numerem telefonu.

II. Zadania Instytutu

 

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk rolniczych, leśnych i biologicznych oraz upowszechnianie wyników  tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie  badań naukowych z zakresu ekologicznych zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego znajdującego się pod wpływem gospodarki rolnej i leśnej w celu rozpoznawania oraz prognozowania przyrodniczych zmian całego krajobrazu;
 2. Prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
 3. Wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 4. Kształcenie pracowników naukowych  i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach      w zakresie kształtowania środowiska;
 5. Współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi  i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 6. Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
 7. Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów  naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 8. Upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione  w § 6 Instytut realizuje  w szczególności przez:

 1. Prowadzenie badań naukowych;
 2. Publikowanie wyników badań naukowych;
 3. Nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 4. Ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
 5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
 6. Opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej instytutu;
 7. Organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne);
 8. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w § 6;
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej;
 10. Organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

 

§ 8

Organami Instytutu są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Naukowa.

§ 9

 1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze  konkursu na okres 4 lat,
 2. Zastępców dyrektora ds. naukowych i ds. organizacyjno-ekonomicznych zatrudnia dyrektor,
 3. Dyrektor Instytutu powierza funkcję Zastępcy Dyrektora do Spraw Naukowych zaproponowanemu kandydatowi po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową,
 4. W czasie kadencji Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych może zostać odwołany z funkcji przez Dyrektora Instytutu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

§ 10

1. Do zakresu działania  dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżone dla pracodawcy,
 3. opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu,
 4. opracowywanie rocznych planów finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu,
 5. przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania,
 6. przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu,
 7. ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu,
 8. opracowanie regulaminu pracy,
 9. nadzór w zakresie BHP, ppoż. i obrony cywilnej w Instytucie.

 

2. Dyrektor  kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie  mieniem zgodnie z obwiązującymi  zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:

 1. nadzór nad realizacją prac naukowo- badawczych objętych planem działalności statutowej oraz nad działalnością pionu naukowo- badawczego Instytutu;
 2. nadzór nad przygotowaniem informacji o wynikach zakończonych badań naukowych;
 3. nadzór merytoryczny nad realizacją współpracy z zagranicą;
 4. przygotowanie materiałów do oceny działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej pracowników naukowych Instytutu,
 5. współudział w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki kadrowej, funduszu płac, prac zleconych i prawidłowej organizacji Instytutu,
 6. udział w pracach Kolegium Instytutu,
 7. wykonywanie prac określonych w zakresie obowiązków oraz realizacja innych bieżących zadań związanych z działalnością Instytutu, zleconych przez Dyrektora Instytutu.

2. Do zadań Zastępcy Dyrektora Instytutu do Spraw Organizacyjno-Ekonomicznych należy w szczególności:

 1. koordynacja oraz nadzór nad działalnością administracyjno-techniczną w Instytucie,
 2. nadzór nad księgowością na odcinku finansowo-rozliczeniowym, nadzór nad sprawami osobowymi i socjalnymi, w zakresie ustalonym przez Dyrektora Instytutu,
 3. nadzór nad przygotowywaniem wniosków i sprawozdań z działalności upowszechniających naukę (DUN), specjalnych programów lub urządzeń badawczych (SPUB) oraz zakupów inwestycyjnych, itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. współudział w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki kadrowej, finansowej i prawidłowej organizacji Instytutu, w zakresie ustalonym przez Dyrektora Instytutu,
 5. udział w pracach Kolegium Instytutu,
 6. podpisywanie dokumentów finansowych, zamówień oraz korespondencji o tematyce administracyjno-ekonomicznej wychodzącej z Instytutu,
 7. prawidłowe gospodarowanie przedmiotami majątkowymi stanowiącymi własność Instytutu oraz ich odpowiednie zabezpieczenie,
 8. współudział w organizacji kontroli wewnętrznej w Instytucie, w zakresie ustalonym przez Dyrektora Instytutu,
 9. nadzór nad działalnością wdrożeniową i patentową,
 10. wykonywanie prac określonych w zakresie obowiązków oraz realizacja innych bieżących zadań, związanych z działalnością Instytutu, zleconych przez Dyrektora Instytutu.

 3. Szczegółowy zakres działania swoich zastępców ustala dyrektor Instytutu.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze.

2. Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust.1 określa decyzja dyrektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej wynosi 37 osób, w tym nie mniej niż 30% osób spoza Instytutu oraz członków Akademii wskazanych do udziału w jej pracach przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Akademii.

2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:

 1. Wszystkie osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Akademii;
 3. Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i wybitni specjaliści (w tym emerytowani), nie zatrudnieni w Instytucie albo zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2; maksymalnie 12 osób;
 4. Dwaj przedstawiciele pracowników naukowych innych niż określeni w pkt.1, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, wybrani przez tę grupę pracowników naukowych;
 5. Wskazane przez Przewodniczącego  Centrum odpowiedniego ze względu na specjalność naukową, nie więcej niż 4 osoby spoza Instytutu;
 6. Dyrektor Instytutu i jego Zastępca do Spraw Naukowych

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wynosi 22 osób.

§ 16

 1. Wybory członków Rady Naukowej, o których mowa w § 10 pkt. 3 i 4 organizuje Dyrektor Instytutu. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Aby wybory były ważne musi w nich wziąć udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 2. Dyrektor Instytutu przedstawia wstępną listę kandydatów, która może być rozszerzona przez uprawnionych do głosowania.
 3. Kandydować mogą osoby, które wyraziły zgodę na udział w pracach Rady Naukowej.

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Akademii nadzorujący Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Akademii.

§ 18

 1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.
 2. Rada Naukowa w szczególności:
  1. przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
  2. zatwierdza sprawozdania z działalności instytutu;
  3. dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych instytutu. Uchwala w tym celu regulamin określający tryb i częstość dokonywania okresowych ocen wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
  4. uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
  5. przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
  6. uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
  7. opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego oraz wnioski o zawarcie umowy o pracę na stanowisko pracownika naukowego i kierownika wewnętrznej naukowej jednostki organizacyjnej Instytutu;
  8. zgłasza kandydatury do nagród naukowych;
  9. zgłasza kandydatów na członków Akademii;
  10. powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
  11. rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Akademii oraz wniesionych pod obrady przez członka Rady lub Dyrektora Instytutu.

§ 19

Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do statutu.

2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach  dyscyplinarnych  pracowników naukowych w pierwszej instancji

 

§ 21

 1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych Instytutu w pierwszej instancji orzeka Komisja Dyscyplinarna powoływana na czteroletnia kadencję.
 2. Komisja Dyscyplinarna składa się z czterech członków wybieranych na zebraniu pracowników naukowych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Kandydatów proponuje dyrektor Instytutu. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy z tytułem profesora.

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

V.  Postanowienia końcowe

 

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy. W swojej działalności Instytut przestrzega standardów etycznych.

§ 24

Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 lutego 2011 roku i  zaopiniowany przez Wydział  II Nauk Biologicznych i Rolniczych w dniu 28 kwietnia 2011 roku wchodzi w życie po zatwierdzeniu  przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut  zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 kwietnia 2009 roku.     

 

Załacznik nr 1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

 

Zmiana Statutu Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 listopada 2014 r.

 

Zmiana Statutu Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 czerwca 2018 r.