FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Projekt badawczy pt. „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych”

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnicwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz 1470) po rozpatrzeniu wniosku Ministert Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN dotacji w wysokości 73 050 zł na pokrycie kosztów ww. tematu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Miejsce ralizacji: -

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kujawa (prof. Instytutu)


Projekt badawczy pt. „Podatność na ekstremalne zdarzenia pogodowe: mapowanie zagrożeń naturalnych i związanych z nimi działań. Analiza wybranych sektorów i infrastruktury zagrożonych ekstremami meteorologicznymi w Wielkopolsce”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 947) po rozpatrzeniu wniosku nr rejestracyjny 2018/31/B/HS4/03223 w ramach konkursu OPUS 16 Dyrektor NCN przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN środki finansowe w wysokości 337 100 zł na realizację ww. projektu badawczego.

Miejsce ralizacji: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Kierownik projektu: dr inż. Iwona Pińskwar.


Projekt badawczy pt. „Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na naowżenie azotem”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 947) po rozpatrzeniu wniosku nr rejestracyjny 2018/02/X/NZ8/03295 w ramach konkursu MINIATURA 2, Dyrektor NCN przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN środki finansowe w wysokości 47 735 zł na realizację ww. działania  naukowego.

Miejsce ralizacji: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Osoba realizująca: dr Daria Zarabska-Bożejewicz.


Projekt badawczy pt. „Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 947) po rozpatrzeniu wniosku nr rejestracyjny 2018/02/X/NZ8/03311 w ramach konkursu MINIATURA 2, Dyrektor NCN przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN środki finansowe w wysokości 24 300 zł na realizację ww. działania  naukowego.

Miejsce ralizacji: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Osoba realizująca: dr Konrad Marcin Kalarus.


Planowane badania ze wsparciem MRiRW w roku 2019


Informujemy, że nasz Instytut planuje przeprowadzenie w 2019 roku badań pt. „Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej” w ramach zadania „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych” wspieranego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cele tych badań są następujące:

a) Ocena znaczenia pasów kwietnych dla podnoszenia poziomu różnorodności biologicznej pól uprawnych, a dzięki temu dla wzmocnienia naturalnych mechanizmów regulacyjnych w agroekosystemach.

b) Określenie możliwości obniżenia liczebności szkodników żyta w warunkach uprawy ekologicznej za pomocą pasów kwietnych.

c) Sformułowanie rekomendacji dotyczących rozmieszczenia (zagęszczenia) pasów kwietnych na uprawach zbożowych.

Wynik badań będą opublikowane około 30 listopada 2019 roku na stronach internetowych:

a) IŚRiL - http://www.isrl.poznan.pl/pl/projekty/12-badawcze

b) ResearchGate – http://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Kujawa

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działającym w sektorze rolniczym.