FLORIST

EURAXESS

ATP

Projekt badawczy pt. „Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej”

Informujemy, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170) i na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr PJ.re.027.10.2019 nasz instytut otrzymał dotację na realizację badań na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie zadania:

„Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych”.

Czytaj więcej...

Projekt badawczy pt. „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych”

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnicwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz 1470) po rozpatrzeniu wniosku Ministert Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN dotacji w wysokości 73 050 zł na pokrycie kosztów ww. tematu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Miejsce ralizacji: -

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kujawa (prof. Instytutu)


Projekt badawczy pt. „Podatność na ekstremalne zdarzenia pogodowe: mapowanie zagrożeń naturalnych i związanych z nimi działań. Analiza wybranych sektorów i infrastruktury zagrożonych ekstremami meteorologicznymi w Wielkopolsce”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 947) po rozpatrzeniu wniosku nr rejestracyjny 2018/31/B/HS4/03223 w ramach konkursu OPUS 16 Dyrektor NCN przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN środki finansowe w wysokości 337 100 zł na realizację ww. projektu badawczego.

Miejsce ralizacji: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Kierownik projektu: dr inż. Iwona Pińskwar.


Projekt badawczy pt. „Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 947) po rozpatrzeniu wniosku nr rejestracyjny 2018/02/X/NZ8/03311 w ramach konkursu MINIATURA 2, Dyrektor NCN przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN środki finansowe w wysokości 24 300 zł na realizację ww. działania  naukowego.

Miejsce ralizacji: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Osoba realizująca: dr Konrad Marcin Kalarus.


Projekt badawczy pt. „Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na naowżenie azotem”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 947) po rozpatrzeniu wniosku nr rejestracyjny 2018/02/X/NZ8/03295 w ramach konkursu MINIATURA 2, Dyrektor NCN przyznał Instytutowi Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN środki finansowe w wysokości 47 735 zł na realizację ww. działania  naukowego.

Miejsce ralizacji: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Osoba realizująca: dr Daria Zarabska-Bożejewicz.


Planowane badania ze wsparciem MRiRW w roku 2019


Informujemy, że nasz Instytut planuje przeprowadzenie w 2019 roku badań pt. „Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej” w ramach zadania „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych” wspieranego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cele tych badań są następujące:

a) Ocena znaczenia pasów kwietnych dla podnoszenia poziomu różnorodności biologicznej pól uprawnych, a dzięki temu dla wzmocnienia naturalnych mechanizmów regulacyjnych w agroekosystemach.

b) Określenie możliwości obniżenia liczebności szkodników żyta w warunkach uprawy ekologicznej za pomocą pasów kwietnych.

c) Sformułowanie rekomendacji dotyczących rozmieszczenia (zagęszczenia) pasów kwietnych na uprawach zbożowych.

Wynik badań będą opublikowane około 30 listopada 2019 roku na stronach internetowych:

a) IŚRiL - http://www.isrl.poznan.pl/pl/projekty/12-badawcze

b) ResearchGate – http://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Kujawa

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działającym w sektorze rolniczym.


Aktualne Projekty badawcze

Badania statutowe

 1. Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej (dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski).
  I.1. Środowiskowe skutki produkcji i przetwórstwa rolniczego.
 2. Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym (prof. Lech W. Szajdak).
 3. Zmiany klimatu i zasobów wodnych (prof. Zbigniew W. Kundzewicz).
 4. Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych (dr hab. Grzegorz Orłowski)
  IV.1. Wpływ stopnia rozwoju zarodka na grubość skorupy i zawartość pierwiastków w skorupie i wnętrzu jaj ptaków na przykładzie jaj dzikich i hodowlanych głuszców.
  IV.2. Wpływ struktury krajobrazu na dietę bociana białego Ciconia ciconia.
  IV.3. Metale ciężkie w łańcuchach troficznych upraw rzepaku.
  IV.4. Badania zawartości pierwiastków chemicznych w różnych rejonach jaj bociana białego Ciconia ciconia.
 5. Różnorodność krajobrazowa i biologiczna (dr hab. Krzysztof Kujawa)
  V.1. Zmiany jakości siedlisk w krajobrazie rolniczym wynikające z presji terenów miejskich na tereny przyległe.
  V.2. Monitoring wybranych gatunków roślin na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego.
  V.3. Zmiany ilości zadrzewień w krajobrazie rolniczym.
  V.4. Znaczenie struktury środowiska stref buforowych na różnorodność zbiorowisk roślinnych małych stawów śródpolnych.
  V.5. Wpływ struktury środowiska na rozmieszczenie i liczebność motyli dziennych w krajobrazie rolniczym.
  V.6. Różnorodność owadów na terenie byłej kopalni wapienia – znaczenie siedlisk ruderalnych.
  V.7. Dyspersja skalnika driada pomiędzy dwoma typami siedlisk - dyspersja bezkierunkowa czy układ źródło-ujście?
 6. Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju (dr Anna Kujawa)
  VI.1. Ocena rozmieszczenia i zagrożenia gatunków grzybów wielkoowocnikowych w Polsce.
  VI.2. Grzyby w krajobrazie rolniczym – różnorodność gatunkowa, rozmieszczenie, zagrożenie, możliwości ochrony.

Projekty badawcze finansowane grantami

 • A1. „Wpływ typu i gatunku torfu torfowisk górskich na zmiany aktywności enzymatycznej oraz właściwości chemicznych i fizycznych” (2014-2018), NCN Opus, prof. Lech W. Szajdak.
 • A2. „Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów” (2017-2020), NCN Opus, dr hab. inż. J. Bieńkowski.
 • A3. Interpretacja zmian wskaźników związanych z powodzią na podstawie zmienności klimatu (2018-2020), NCN Opus, prof. Zbigniew W. Kundzewicz.
 • A4. „Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnym” (2015-2018), NCN Preludium, mgr Adam Choryński.
 • A5. „Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli” (2016-2019), NCN Preludium, dr inż. M. Holka.
 • A6. „Aktywność wybranych enzymów oksydoredukcyjnych jako wskaźnik murszenia torfowiska niskiego” (2017-2018), NCN Miniatura, dr inż. Teresa Meysner.
 • A7. „Badania porównawcze zawartości pierwiastków chemicznych w skorupach jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i sąsiednim niepigmentowanym rejonie skorupy (2017-2018), NCN Miniatura, dr hab. Grzegorz Orłowski.
 • A8. „Śmiertelność podczas fal upałów w miastach oraz na obszarach wiejskich, na przykładzie województw wielkopolskiego i małopolskiego (2017-2018), NCN Miniatura, dr inż. Dariusz Graczyk.
 • A9. Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik zmian zachodzących w glebach płowych pod zadrzewieniem i polem uprawnym (2017-2018), NCN Miniatura, dr inż. Renata Jaskulska.
 • A10. Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych (2018), MRiRW, dr hab. Krzysztof Kujawa.

Badania finansowane na podstawie umów zlecenia

 • B1. Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych terenów Fundacji im. Stanisława Karłowskiego (2018), zlecenie od Fundacji im. Stanisława Karłowskiego, dr hab. Krzysztof Kujawa.

Umowy międzynarodowe

 • C1. Composition of soil organic matter as indicator of soil and ecosystem functioning activity (2016-2018), umowa między PAN a Estońską Akademią Nauk, prof. Lech W. Szajdak
 • C2. Soil organic matter - the factor of transformation, productivity and sustainable development in plant-soil relationship (2016-2018), umowa między PAN a Rumuńską Akademią Nauk, prof. Lech W. Szajdak
 • C3. PIK/ Potsdam Institut fur Klimafolgenforschung E.V. / Assessing the vulnerability of water resources to global change at the regional, national and global scale, (od 2001), umowa między PIK i IŚRiL, prof. Zbigniew W. Kundzewicz.

Porozumienia o współpracy

 1. Porozumienie o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego a Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (VI 2017).
 2. Porozumienie o współpracy w Wielkopolskim Parkiem Narodowym (IV 2018).
 3. Porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym (X 2018).
 4. Porozumienie o współpracy z IUNG w ramach sieci RAIN projekt AFINET (VI 2018)

Projekt badawczy pt. „Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych”

Informujemy, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 oraz ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170) i na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.re.027.5.2018 otrzymał dotację na realizację badań na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie zadania:
„Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie przed agrofagami w ekologicznej uprawie ziół, roślin cebulowych, dyniowatych, karczocha, oberżyny, jarmużu, rukoli, marchwi, pietruszki, kalafiora, brokułu, kapusty lub buraka ćwikłowego”.

Czytaj więcej...