FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Projekty badawcze


Tematy badawcze realizowane w roku 2015 dzięki dotacji statutowej

I. Bilans wody i energii w krajobrazie rolniczym.

I.1. Warunki higrotermiczne

I.2. Bilans wodny

II. Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym.

III. Opracowanie modeli przestrzennej struktury zadrzewień ochronnych na równinnych i falisto-morenowych obszarach Polski.

III.1. Zadrzewienia przydrożne na obszarach rolniczych podlegających urbanizacji

III.2. Zadrzewienia przywodne (cieków i towarzyszących im zbiorników) miasta Poznania na obszarach rolniczych podlegających urbanizacji.

IV. Oddziaływanie rolnictwa na różnorodność biologiczną zbiorników wodnych.

IV.1. Badania nad florą zbiorników wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rogatka

IV.2. Kontrola stanowisk staroduba łąkowego (Ostericum palustre)

V. Wpływ struktury krajobrazu na różnorodność biologiczną użytków rolnych.

V.1. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji i rozkładu biomasy w krajobrazie rolniczym

V.2. Monitoring wybranych gatunków roślin chronionych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego

V.3. Tempo zasiedlania nowoposadzonych zadrzewień przez grzyby wielkoowocnikowe

V.4. Różnorodność gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych i monitoring wybranych gatunków w Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego

V.5. Ocena rozmieszczenia i zagrożenia gatunków grzybów wielkoowocnikowych w Polsce

V.6. Różnorodność grzybów entomo- i akaropatogenicznych na obszarach rolnych i w lasach oraz ich znaczenia dla ochrony roślin

V.7. Wpływ struktury środowiska na rozmieszczenie i liczebność motyli dziennych w krajobrazie rolniczym

V.8. Owady i pająki zimujące w zadrzewieniach i na przyległych uprawach rolnych

V.9. Wpływ czynników lokalnych i krajobrazowych na różnorodność biologiczną oraz zagęszczenie pająków na polach uprawnych

VI. Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej.

VI.1. Środowiskowe skutki produkcji i przetwórstwa rolniczego

VII. Badanie długoterminowych zmian użytkowania ziemi, ich skutków środowiskowych i społecznych.

VIII. Tematy podjęte w trakcie roku

VIII.1. Zróżnicowanie diety u trzech sympatrycznie występujących gatunków ptaków odżywiających się owadami latającymi

VIII.2. Dieta bociana białego

VIII.3. Wpływ rozwoju zarodka na zawartość wapnia i innych pierwiastków w skorupach i treści jaj trzcinniczka

VIII.4. Dyspersja nasion drzew i krzewów przez wybrane gatunki ptaków krajobrazu rolniczego – mechanizmy standardowe i niestandardowe

VIII.5. Araneofauna Sierakowskiego Parku Krajobrazowego

VIII.6. Metale ciężkie w łańcuchach troficznych upraw rzepaku.

 

Badania finansowane grantami z NCN

I. Wpływ typu i gatunku torfu torfowisk górskich na zmiany aktywności enzymatycznej oraz właściwości chemicznych i fizycznych (2014-2016)

II. Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych (2009-2015)

III. GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowi dla wybranych gatunków ptaków, jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania na terenach rolniczych (2010-2015)

IV. Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnym (2015-2017)

 

Badania finansowane grantami od instytucji międzynarodowych

I. STAR-FLOOD STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices- Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements (2012-2016)

II. FLORIST Flood risk on the northern foothills of Tatra Moutains (2011-2016)

III. CHASE-PL Climate change impact assessment for selected sectors in Poland (2014-2016)

IV. Integrated Drought Management in Central and Eastern Europe (2013-2015)

 

Badania realizowane na podstawie umów międzynarodowych

I. Composition of soil organic matter as indicator of soil and ecosystem functioning activity (2011-2015, umowa między PAN a Estońską Akademią Nauk)

II. Molecular composition of organic carbon in soil water systems (2013-2015, umowa między PAN a Estońską Akademią Nauk)

III. Function of humus substances and the transformation of nitrogen in peat caused by the drainage and undrainage of peatlands (2013-2015, umowa dwustronna między PAN a Rosyjską Rolniczą Akademią Nauk)

 

Badania finansowane grantami z MRiRW

I. Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych (2018)