FLORIST

EURAXESS

ATP

Planowane badania ze wsparciem MRiRW w roku 2019Informujemy, że nasz Instytut planuje przeprowadzenie w 2019 roku badań pt. „Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej” w ramach zadania „Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych” wspieranego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cele tych badań są następujące:

a) Ocena znaczenia pasów kwietnych dla podnoszenia poziomu różnorodności biologicznej pól uprawnych, a dzięki temu dla wzmocnienia naturalnych mechanizmów regulacyjnych w agroekosystemach.

b) Określenie możliwości obniżenia liczebności szkodników żyta w warunkach uprawy ekologicznej za pomocą pasów kwietnych.

c) Sformułowanie rekomendacji dotyczących rozmieszczenia (zagęszczenia) pasów kwietnych na uprawach zbożowych.

Wynik badań będą opublikowane około 30 listopada 2019 roku na stronach internetowych:

a) IŚRiL - http://www.isrl.poznan.pl/pl/projekty/12-badawcze

b) ResearchGate – http://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Kujawa

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działającym w sektorze rolniczym.