FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Przewody doktorskie i habilitacyjne


 

Mgr inż. Radosław Dąbrowicz
Tytuł rozprawy: „Ocena środowiskowa w intensywnym systemie produkcji rolnej na tle funkcji sekwestracji CO2 w przestrzeni rolniczej gospodarstw”
Promotor: dr hab. J. Bieńkowski
Jednostka prowadząca: Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa

Mgr inż. Krzysztof Janku
Tytuł rozprawy: „Zagospodarowanie sieci małych cieków wodnych na obszarze zlewni zurbanizowanej”
Promotor: dr hab. inż. Piotr Kowalczak
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

Mgr inż. Grzegorz Karg
Tytuł rozprawy: „Zmiana warunków wodnych produkcji zbóż jarych w Polsce, w świetle prawdopodobnych zmian klimatycznych”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kędziora
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

Mgr inż. Krzysztof Ziomek
Tytuł rozprawy: „Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych”
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Bałazy
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu

Mgr inż. Józef Zgrabczyński (niepracujący w Instytucie)
Tytuł rozprawy: „Gospodarowanie wodami dolin rzecznych w obszarach zurbanizowanych”
Promotor: dr hab. inż. Piotr Kowalczak
Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu