FLORIST

EURAXESS

ATP

SPIS PUBLIKACJI 2009


Publikacje recenzowane

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 1. Kujawa K., Łęcki R. 2008. Does Red Fox Vulpes vulpes affect bird species richness and abundance in an agricultural landscape? Acta Ornithologica 43: 167-178.
 2. Kundzewicz Z. W. 2009. Adaptation to floods and droughts in the Baltic Sea basin under climate change. Boreal Env. Res. 14: 193-203.
 3. Kundzewicz Z. W., Döll P. 2009. Will groundwater ease freshwater stress under climate change? Hydrological Sciences Journal. Special Issue: Groundwater and Climate in Africa 54 (4): 665-675.
 4. Kundzewicz Z. W., Gerstengarbe F.W., Österle H., Werner P. C., Fricke W. 2009. Recent anomalies of mean temperature of 12 consecutive months – Germany, Europe, Northern Hemisphere. Theoretical and Applied Climatology 95: 417–422.
 5. Kundzewicz Z. W., Kowalczak P. 2009. The potential for water conflict is on the increase. Corespondence in Nature 459, (7 May 2009): 31.
 6. Kundzewicz Z. W., Nohara D., Jiang T., Oki T., Su Buda, Takeuchi K. 2009. Discharge of large Asian rivers – Observations and projections. Quaternary International 208, 4-10.
 7. Kundzewicz Z. W., Mata L. J., Arnell N. W., Döll P., Jimenez B., Miller K., Oki T., Şen Z. 2009. Water and climate projections. Reply to discussion “Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research”. Hydrological Sciences Journal 54 (2): 15.
 8. Koutsoyiannis D., Kundzewicz Z. W. 2009. Recycling paper vs recycling papers. Editorial.  Hydrological Sciences Journal 54 (1): 3-4.
 9. Orłowski G., Ciesiołkiewicz J., Kaczor M., Radwańska J., Żywicka A. 2008. Species composition and habitat correlates of amphibian roadkills in different landscapes of south-western Poland. Polish Journal of Ecology 56: 659-671.
 10. Orłowski G., Czarnecka J., 2009. Granivory of birds and seed dispersal:viable seeds of Amaranthus Retroflexus L. recovered from the droppings of the grey partridge Perdix perdix L. Polish Journal of Ecology 57 (1): 177-182.
 11. Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Polechoński R., 2009. Geographical and habitat differences in concentrations of copper, zinc and arsenic in eggshells of the Rook Corvus frugilegus in Poland. Journal of Ornithology. Obecnie tylko publikacja on-line; doi: 10.1007/s10336-009-0453-8.
 12. Orłowski G., Kasprzykowski Z., Zawada Z., Kopij G. 2009. Stomach content and grit ingestion by Rook Corvus frugilegus nestlings. Ornis Fennica 86: 00-00. Obecnie tylko publikacja on-line: http://ornisfennica.org/pdf/early/Orlowski.pdf.
 13. Orłowski G., Ławniczak D. 2009. Changes in breeding bird populations in farmland of south-western Poland between 1977-1979 and 2001. Folia Zoologica 58 (2): 228-239.
 14. Ryszkowski L., Karg J., Glura M. 2009. Influence of agricultural landscape structure on diversity of insect communities. Polish Journal of Ecology 57 (4): 749-765.
 15. Werners S., Flachner Z., Matczak P., Falaleeva M., Leemans R., 2009. Exploring earth system governance: a case study of floodplain management along the Tisza River in Hungary, Global Environmental Change 19 (4): 503-511.
 16. Szajdak L., Maryganova V. 2009. Impact of age and composition of shelterbelts plants on IAA content as allelochemical in soils. Allelopathy Journal 23/2: 461-468.
 17. Szajdak L, Życzyńska-Bałoniak I., Jaskulska R., Szczepański M. 2009. Changes of the concentrations of dissolved chemical compounds migrating into ground water through biogeochemical barriers in an agricultural landscape. Oceanological and Hydrobiological Studies, International Journal of Oceanography and Hydrobiology 38(4): 109-116.

Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Bałazy S., Karg J. 2009. Wpływ struktury krajobrazu na występowanie agrofagów i ich antagonistów w uprawach rolniczych. Progress In Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 49 (3): 1015–1034.
 2. Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki nar. Rez. Przyr. 28 (3): 3-100.
 3. Gołdyn H. 2009. Changes in plant communities ofdrainage ditch over the last 30 years. EJPAU (Electronic Journal of Polish Agricultural Universities), Seria Environmental Development, 12 (4): 11.
 4. Jankowiak J. 2009. Krajobraz Rolniczy. W: Akademia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk. 2 (18): 40-41.
 5. Jankowiak J. 2009. The Landscape’s Contribution. Akademia 2 (22): 40-41.
 6. Jankowiak, J., Miedziejko, E. 2009. Emergetyczna metoda oceny efektywności i zrównoważenia środowiskowego uprawy pszenicy. Journal of Agrobusiness and Rural Development 2 (12): 75-84.
 7. Jankowiak, J., Nowak P., Bieńkowski, J. 2009. Zmiany cen ziemi rolniczej w okresie prywatyzacji państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce i Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu. Warszawa, Poznań, Olsztyn. 11 (2): 73-78.
 8. Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Polish Botanical Journal 54 (1): 55-97.
 9. Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70.
 10. Kundzewicz Z.W. 2009. Extreme weather events their impact. Annual Report 2009, Polish Academy of Sciences: 70-72.
 11. Maryganova V.V., Szajdak L., Tychinskaya L.Yu. 2009. Particularities of the molecular structure of humic acids from soils under shelterbelts of various age in agrolandscape. Prirodopolzovanie 16: 222-226.
 12. Sadowski, A., Jankowiak, J. 2008. Zróżnicowanie kosztów ochrony roślin w zależności od typów produkcyjnych gospodarstw rolnych. Progress In Plant protection/ Postępy w Ochronie Roślin 48 (1): 52-60.
 13. Sokołowska Z., Szajdak L., Warchulska P. 2009. Effect of pH on the release of organic master from mucks. Вестник ТГПУ. Серия: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БОЛОТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. Выпуск3(81): 105-
 14. Szajdak L. 2008. Użyteczne cykle. Academia 4(16): 24-27.
 15. Szajdak L. 2008. Round and round. Academia 4(20): 24-27.
 16. Szajdak L., Inisheva L.I. 2008. Sixth scientific school for young scientists "Bogs and Biosphere". Peatlands International 2: 30-34.
 17. Szajdak L. 2009. Humic acids from soils under crop rotation and continuous cropping of rye. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. (Dnipropetrovsk State Agrarian University Herald) 1: 20-26.
 18. Szajdak L. 2009. Commission III. Utilization of Peat and Peatlands in Agriculture, Annual Report. Peatlands International 1: 16-18.
 19. Szajdak L. 2009. In memoriam: Tomasz Brandyk, 2nd Vice President of IPS 2004-2009, born 12 September 1951, died 16 May 2009. Peatlands International 1: 54-55.
 20. Szczepkowski A., Kujawa A., Bujakiewicz A., Nita J., Karasiński D., Wołkowycki M., Wilga M.S. 2008. Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland - notes on ecology and distribution. Polish Botanical Journal 53 (1): 81-90.

 

Monografie

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

 1. Bałazy S., Miętkiewski R. 2008. Entomophthorales. In: A prelimirary checklist of micromycetes in Poland. Eds. W. Małenko, T. Majewski, M. Ruszkiewicz-Michalska. W. Szafer Institute of Botany, Pol. Acad. Sci. Kraków: 65-79.
 2. Bałazy S., Miętkiewski R., Tkaczuk C., Wegensteiner R., Wrzosek M. 2009. Diversity of acaropathogenic fungi in Poland and other European countries. In: Diseases of Mites and Ticks. Eds. Bruin Jan, van der Geest, L.P.S. Reprinted from Experimental and Applied Acarology, 46:1-4. 2009, VI : 53-70.
 3. Becker A., Castelletti A., Gooch G. D., Hattermann F. F., Kaden S.,  Kundzewicz Z. W., Laurans Y., Muhar S., Soncini-Sessa R., Stålnacke P., Willems P. 2009. Practical experiences from existing case studies and pilot river basins. In: Water Framework Directive: Model supported Implementation. A Water Manager’s Guide. Eds. Hattermann F. F., Kundzewicz Z. W. IWI Publishing, London: 99-224.
 4. Bieńkowski J., Jankowiak J., Kędziora A., Wasilewski J. 2009. Possibilities for the Development of Mixed Crop-Beef Farming in the Kościan Region Based on Natura Folder Resourceds. Results from the MEA-Scope Case study in Poland. In: Rural Landscapes and Agricultural Policies in Europe. Eds. A. Piorr, K. Müller. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009: 269-283.
 5. Hattermann F. F., Willems P.,Kundzewicz, Z.W. 2009. Modelling – A primer for practitioners. In: Water Framework Directive: Model supported Implementation. A Water Manager’s Guide. Eds. Hattermann F.F., Kundzewicz Z.W. IWI Publishing, London: 55-88.
 6. Kędziora A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2009. Water conditions for plant production in Poland in the light of global climate changes. In: Environmental aspects of climate change. Ed. Z. Szwejkowski.University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 37-56.
 7. Kundzewicz Z. W. 2008. Disaster Aftermath. In: Encyclopedia of Public Health. Ed. Kirsch H. Springer: 269-289.
 8. Kundzewicz Z. W. 2008. Detectable trends in hydroclimatical variables during the twentieth century. In: Encyclopedia of Hydrological Sciences, Ed. M.G. Anderson M. G.  Climate Change:1-14, Wiley.
 9. Kundzewicz Z.W., Becker A., Hattermann F. F. 2009. Introduction. In: Water Framework Directive: Model supported Implementation. A Water Manager’s Guide. Eds.  Hattermann F. F., Kundzewicz Z. W. IWI Publishing, London: 1-10.
 10. Maryganova V., Szajdak L. 2008. Hydrophobic and hydrophilic properties of humic substances of peat-bog soil. In: Actual problems of ecology. Eds. I.B. Zavodnik, N.P. Kanunnikova, V.N. Burd.: 154-178.     
 11. Matczak P., Banaszak I., Beim M., 2009. Framing Climate Change Policies Compatibly with Stakeholders' Mental Models: a General Analysis and an Application to Bicycle Transportation Development as a Climate Mitigation Policy, In: Innovative Economic Policies for Climate Change Mitigation. Ed. V. Piana. Economics Web Institute. 
 12. Mechler R. at al. 2010 (including: Z.W. Kundzewicz, I. Banaszak, A.Choryński, P. Matczak, M. Radziejewski and M. Szwed) A risk management approach for assessing adaptation to changing flood and drought risks in Europe. In: Making Climate Change Work for Us: European Perspectives on Adaptation and Mitigation Strategies, ed. by M. Hume and H. Neufeldt, Cambridge University Press
 13. Morse A., C. Prentice, T. Carter and RT6 Partners (including Z.W. Kundzewicz and M. Szwed), 2009, Assessments of climate change impacts. In: ENSEMBLES: Climate Change and its Iimpacts at seasonal, decadal and centennial time scales: Summary of Research and results from the ENSEMBLES project,  ed. by  P. van der Linden, J.F.B. Mitchell. Met Office Hadley Centre, Exeter, UK.
 14. Uthes S., Sattler C., Sahrbacher A., Hutar V., Amon G., Perret E., Rapey H., Podmaniczky L., Cuancaglini A., Wasilewski J., Mogensen L. 2009. A Scenario-Wise Analysis of Economic and Environmental Impacts in the MEA-Scope Case Study Region. In: Rural Landscapes and Agricultural Policies in Europe. Eds. A. Piorr, K. Müller. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009: 123-142.
 15. Schader C., Moschitz H., Kjeldsen C., Wasilewski J., Stolze M. 2009. Societal Demend for Commodity and Non-commodity Outputs – A Rergional Perspective. In: Rural Landscapes and Agricultural Policies in Europe. Eds. A. Piorr, K. Müller. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009: 53-72.
 16. Szajdak L., Szczepański M. 2009. Effel des tourbières sur l’èpuration des eaux du sol. In: Histoire èconomique et sociale de la tourbe et des tourbières. Eds. J-M Derex, F. Grègoire. ǼSTURIA, cultures et dèveloppment durable, Cordemais.: 201-210.

 Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim

 1. Bałazy S., Fiedler Ż., Lipa J. J., Pruszyński G., Pruszyński S., Sosnowska D., Tomalak M., Zakrzewska-Korcz A., Ziemnicka J. 2008. Organizmy pożyteczne w środowisku rolniczym. Red. M.Tomalak, D. Sosnowska. Instytut Ochrony Roślin PIB. Poznań, 95 str.
 2. Gołdyn H. 2009. Wpływ struktury krajobrazu na różnorodność flory terenów
  rolniczych na przykładzie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego
  Chłapowskiego. Rozprawy Naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 403, 197 str., ISSN 1896-1894.
 3. Kowalczak P., Nieznański P., Stańko R., Mass F.M., Sanz M.B. 2009. Natura 2000 a gospodarka wodna. Ministerstwo Środowiska. Warszawa: 116 str. ISBN 978-83-89994-02-8.
 4. Tryjanowski P., Kuźnia S., Kujawa K., Jerzyk L. 2009. Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego. Bogunki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ISBN 978-83-61320-44-9. 390 str.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim

 1. Bałazy S., Ziomek K. 2009. Znaczenie i uwarunkowania ochrony zadrzewień na obszarach rolniczych. W: Przyszłość sektora rolno-spozywczego w Polsce. Red. A. Harasim. I Kongres Nauki Polskiej: Nauka-Praktyce. Puławy: 165-176.
 2. Jankowiak J., Małecka I. 2008. Uproszczenia uprawowe w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 102 (6): 87-113.
 3. Jankowiak J., Nowak P. 2009. Reprodukcja trwałego majątku rolnego w Wielkopolskich Spółkach Skarbu Państwa. W: „Polityka gospodarcza a rozwój kraju”. VIII Kongres Ekonomistów Polskich. PTE: 394-405.
 4. Kędziora A. 2009. Skutki zmian klimatycznych w rolnictwie i możliwości przeciwdziałania im. W: Meteorologia i hydrologia. Red. R. Sziwa. Polskie Towarzystwo Geofizyczne i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa: 79-103.
 5. Kujawa A. 2008. Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Red W. Mułenko. Wyd. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie: 68-75.
 6. Kujawa K. 2009. Życie wśród zadrzewień i lasów śródpolnych: jak mozaika środowisk wpływa na zgrupowania gatunków, długoterminowe trendy liczebności populacji oraz behavior osobniczy. W: Ptaki – Środowisko – Zagrożenia – Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. Red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzyk. LTO, Lublin: 11-41.
 7. Miedziejko E. 2009. Termodynamiczna analiza wykorzystania zasobów środowiska w latach 1995-2006. W: Zasoby i kształtowanie środowiska rolniczego – Agrofizyczne metody badań. Red. B. Dobrzański j. r., J. Gliński, R. Rybczyński. Wyd. Nauk. FRNA. Komitet Agrofizyki PAN, Lublin. 978-83-60489-11-6. Rozdz. I: 9-28.
 8. Rybacki M. 2009. Płazy (Amphibia) i gady (Reptilia) Rynny Jezior Kuźnickich. W: Rezerwat przyrody „Kuźnik” i Rynna Jezior Kuźnickich - Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Red. P. Owsianny. Muzeum Stanisława Staszica, Piła: 163-175.
 9. Starkel L., Kundzewicz Z.W. 2008. Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju – rekomendacje dla KPZK. Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. Red. Saganowski K, Zagrzejewska-Fiedorowicz M., Żuber P. Tom IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa: 66-94.

Redakcja monografii lub podręcznika

1. Hattermann F. F., Kundzewicz Z. W. Red. 2009. Water Framework Directive: Model supported Implementation. A Water Manager’s Guide. IWI Publishing, London: 268 str.

 

Inne publikacje

Publikacje popularno-naukowe, recenzje i inne

 1. Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P. 2009. Zmiany fizyczno-chemicznych i biologicznych właściwości wody jeziora Zbęchy. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 15 (17): 66-73.
 2. Kujawa A. 2008. Jesienny festiwal grzybów chronionych. Salamandra 2 (26): 2-7.
 3. Kujawa A. 2009. Grzyby jak kwiaty. Mój piękny ogród 10: 52-54.
 4. Kujawa A. 2009. Królestwo grzybów. Czy grzyb zawsze grzybem pachnie? Matecznik Białowieski 1/2009. Białowieski Park Narodowy: 8-10.
 5. Kujawa A. 2009. Królestwo grzybów. Fascynujący świat grzybów niewielkich. Matecznik Białowieski 2/2009. Białowieski Park Narodowy: 5-7.
 6. Kundzewicz Z. W. 2009. Polska 2030: suche lata, deszczowe zimy. Brief. Wkładka do Harvard Business Review. Styczeń 2009, 8.
 7. Kudzewicz Z. W. 2009. Między szczytami. Sprawy Nauki. 137: (1-2/1009).
 8. Kundzewicz Z.W. 2009. Klęski żywiołowe – obserwacje, projekcje i możliwości przeciwdziałania. Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. M. Gutry-Korycka, i T. Markowski. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, Tom CXXIV, Warszawa: 22-39.
 9. Kundzewicz Z.W. 2009. Polityka klimatyczna – wyzwania i ograniczenia. Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. M. Red. Gutry-Korycka, T. Markowski. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, Tom CXXIV, Warszawa: 154-158.
 10. Kundzewicz Z.W., Matczak P. 2009. Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Znak, Świat w roku 2025. Prognozy, nadzieje, obawy. 650-651: 19-30.
 11. Oleszczuk M. 2008. Czy na polach uprawnych jest miejsce dla pająków? Agro serwis 23: 15.
 12. Oleszczuk M. 2009. Naturalni wrogowie mszyc w uprawach zbóż. Agro serwis 21: 61

Materiały i abstrakty konferencyjne

 1. Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Jezierska-Madziar M. 2009. Fitocenotyczne zróżnicowanie roślinności małych zbiorników śródpolnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 271-272.
 2. Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 2009. Proces zasiedlania przez makrofity stawu śródpolnego w okresie pierwszych dziesięciu lat jego istnienia. W: 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody? 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin 9-12 września 2009: 109-110.
 3. Bałazy S., Karg J. 2009. Wpływ struktury krajobrazu na występowanie agrofagów i ich antagonistów w uprawach rolniczych. W: 49 Sesja Naukowa IOR. Streszczenia, Poznań. 19‑20.02.2009: 43-44.
 4. Bałazy S., Tkaczuk C. 2009. Preliminary investigations on bacterioses in cambiophagous beetles with special reference to Scolytus ratzeburgi. Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes, IOBC/WPRS Bulletin, Vol. 45: 229.
 5. Bernacki Z. 2009. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji i rozkładu biomasy w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 287-289.
 6. Bieńkowski J. 2009. Ocena regionalnego zróżnicowania emisji amoniaku w rolnictwie Polski. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 297-299.
 7. Bieńkowski J., Jankowiak J. 2009. Porównanie stopnia zrównoważonego rozwoju rolnictwa w województwach Polski, na podstawie indeksu syntetycznego. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 272-274.
 8. Chrzanowski S., Szajdak L. 2009. Impact of water conditions on land surface subsidance and the decline of organic soils in Kuwasy peatland. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-3774.
 9. Drouet, J.L.,  Cellier, P., Duretz, S. , Maury, O., Durand, P., Flechard, C., Salmon-Monviola, J., Theobald, M. , Dragosits, U. , Braban, C., Hutchings, N.J.,  Olesen, J.E., Dalgaard, T., Schelde, K.,  Breuer, L., Kraft, P.,   Vache, K.B., Butterbach-Bahl, K.,  Bleeker, A.,  Frumau, A.,  Bieńkowski, J.,  Kędziora, A.,  Magliulo, V., Magliulo, P.,  Sutton. M.A. 2009. Integrating nitrogen interactions at the farm and landscape scale to assess the impact of management scenarios. W: C. Grignani, M. Acutis, L. Zavattaro, L. Bechini, C. Bertora, P. Marino Gallina, D. Sacco (Red.). Proceedings of the 16th Nitrogen Workshop: Connecting different scale of nitrogen use in agriculture. June, 28th – July, 1st 2009, Turin, Italy: 521-522.
 10. Gaca W. 2009. Wpływ składu gatunkowego i wieku zadrzewień na aktywność reduktazy azotanowej. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 311-313.
 11. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2009. Reakcja roślinności wodnej na eutrofizację środowisk wodnych w rolniczym krajobrazie w okresie ostatnich 30 lat na przykładzie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. W: 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody? 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin 9-12 września 2009: 117.
 12. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Kozłowska V. 2009. Naturalne i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej i bagiennej w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 326-328.
 13. Inisheva L.I., Szajdak L. 2009. Influence of different kind of peats on some physic-chemical properties, biochemical activity, the content of different forms of nitrogen and fractions of humic substances of The Great Vasyugan Mire. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11. EGU2009-12390.
 14. Jankowiak J. 2009. Koszty uprawy roślin w systemie bezorkowym, w porównaniu do tradycyjnego systemu orkowego. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 275-277.
 15. Jaskulska R. 2009. Efektywność funkcjonowania różnych zadrzewien śródpolnych w zakresie zmniejszania stężeń nutrientów w wodzie gruntowej. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 299-300.
 16. Jaskulska R., Szajdak L. 2009. Some physicochemical properties of surface layer soils shelterbelts in agricultural landscape European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU 2009-2289.      
 17. Karg J. 2009. Etomofauna zadrzewień i przyległych pól. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 283-285.
 18. Karg J., Kujawa K. 2009. Dieta gąsiorka. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 337-338.
 19. Kędziora A. 2009. Bilans wody i energii w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 279-282.
 20. Kędziora A. 2009. Badania długoterminowych zmian użytkowania ziemi, ich skutki środowiskowe i społeczne. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 282-283.
 21. Kędziora A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2009. NITRO-EUROPE – The Nitrogen cycle and its influence on the european greenhouse gas balance (Obieg azotu i jego wpływ na bilans gazów szklarniowych w Europie). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 321-322.
 22. Kowalczak P., Wysoczańska A. 2009. „Hydrological and environmental impacts of the urbanization”. The International Scence Conference: Water in the town Poznań. 13.02.2009. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Seria Architektura i Urbanistyka. Z. 22.
 23. Kowalczak P., Choryński A. 2009. Hydraulic consequences of urbanization. The International Scence Conference: Water in the town Poznań. 13.02.2009. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria Architektura i Urbanistyka. Z. 22.
 24. Kowalczak P., Janku K. 2009. Methods of small retention appying in the Urban areas. The International Scence Conference: Water in the town Poznań. 13.02.2009. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria Architektura i Urbanistyka. Z. 22
 25. Kujawa A. 2009. Monitoring populacji Botryhium Matricariifolium na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 291-292.
 26. Kujawa A. 2009. Czy krajobraz rolniczy może sprzyjać ochronie grzybów?. W: Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Red. M. Dynowska, E. Ejdys. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: 57-58
 27. Kujawa A. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 292-293.
 28. Kujawa K. 2009. Wieloletnie zmiany w awifaunie zadrzewień śródpolnych koło Turwi. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 285-287.
 29. Kujawa K., Łęcki R. 2009. Podsumowanie realizacji projektu „Czy wysokie zagęszczenie lisa jest czynnikiem obniżającym różnorodnośc ptaków legowych oraz zagęszczenie ich populacji w krajobrazie rolniczym”. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 331-332.
 30. Kułek B. 2009. Zastosowanie pasywnych próbników do wykrywania stężenia gazowego amoniaku i podtlenku azotu w różnych ekosystemach i porach roku. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 317-319.
 31. Kułek B. 2009. Zastosowanie metody fotoakustycznej do wykrywania stężenia amoniaku w atmosferze. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 320-321.
 32. Kundzewicz Z.W., Kowalczak P., Szwed M., Józefczyk D., Dymarz T., Pińskwar I, Graczyk D. 2009. Projekt 6PR UE WATCH. WATCH (Water and global change) – Woda i zmiany globalne. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 324-326.
 33. Kundzewicz Z.W., Pińskwar I. 2009. Projekcje zmian w ekstremach opadowych w Polsce. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 333-334.
 34. Kundzewicz Z.W., Szwed M., Radziejewski M., Pińskwar I., Graczyk D. 2009. Projekt 6PR UE ENSEMBLES RT2B – Opracowanie regionalnych scenariuszy klimatycznych do oszacowań wpływu zmian klimatu. RT6 – Oszacowanie zmian klimatu i ich wpływu. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 315-317.
 35. Kundzewicz Z.W., Szwed M., Matczak P., Pińskwar I., Graczyk D., Choryński A. 2009. Zaradzać ekstremom (Coping with extremes). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 323-324.
 36. Kundzewicz Z.W., Szwed M., Matczak P., Radziejewski M., Pińskwar I., Graczyk D. 2009. Opracowanie modelu prognozowania przewidywanych skutków zdarzeń ekstremalnych oraz działań praktycznych zmniejszających ryzyko zagrożenia. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 329-330.
 37. Le Mellec A., Krummel T., Korczyński I., Reinhardt A., Jungkunst J., Karg J., Slovik J., Vogt-Altena H., Erasmi S., Thies C., Gerold G., Roloff A., Rust S., Lasch P., Möller K., Kätzel R., Mazur A., Bernacki Z., Rennenberg H. 2009. Insect mass outbreaks turn forests from carbon sinks into carbon sources. W: Proceeding of Forest Day, December 2009, Copenhagen, Denmark: 3:13.
 38. Le Mellec A., Möller K., Roloff A., Ralf Kätzel, Jungkunst H., Erasmi S., Vogt‑Altena H., Mazur A., Reinhardt A., Gerold G., Karg J., Slowik J., Dohrenbusch A., Bernacki Z., Thies C., Korczynski I., Ronnenberg H. 2009. Kohlenstoffquelle Wald. W: Aktiver Klimaschutz und Anpassung Klimavaldel ‑ Beitrage der Agrar und Forstwirtschaft. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Braunschweig: 65‑66.
 39. Le Mellec A., Möller K., Habermann M., Krummel T., Vogt-Altena H., Reinhardt A.,  Erasmi S., Korczyński I., Karg J., Slowik J., Gerold G., Thies C. 2009. From carbon sinks to carbon sources – a concept for studying climate change-inducted insect outbreaks and forest ecosystem feedbacks. W: IOP Conf. Ser.: Earth and Environmental Science 6 (2009) 382026. IOP Publishing: 1.
 40. Legutowska, H., Marczyk U., Witkowska E., Oleszczuk M. 2009. Skład gatunkowy pająków (Araneae) występujących na pokrzywie zwyczajnej (Urtica dioica L.) na różnych stanowiskach. Streszczenia 49. Sesji Naukowej IOR, Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 19-20 lutego: 375-376.
 41. Maryganova V., Szajdak L. 2009. Hydrophobic and hydrophilic properties of humic acids from soils dunder shelterbelts of different age. . [In:] 12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology, V. Lepane (Ed.). Tallinn University of Technology, June 14-17, 2009, 76 p.           
 42. Meysner T. 2009. Badania zawartości żelaza i aktywność peroksydazy w glebach wyspy leśnej. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 309-311.
 43. Meysner T., Szajdak L. 2009. Impact of afforestation on peroxidase activity and iron ions in soils. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-2290.    
 44. Miedziejko E., Jankowiak J. 2009. Emergetyczna analiza wpływu uprawy rzepaku na środowisko. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Kształtowanie i ochrona środowiska. Uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne: 143.
 45. Noormets M., Tonutare T., Kauer K., Szajdak L., Kolli R. 2009. Peat soil composition as indicator of plants growth environment. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-7058.
 46. Oleszczuk M. 2009. Różnorodność gatunkowa pająków w krajobrazie rolniczym. Wpływ zadrzewień śródpolnych na zgrupowania pająków pól uprawnych. Pająki jako bioindykatory środowiska wobec zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 294-297.
 47. Oleszczuk M., Hajdamowicz I., Stańska M., Jastrzebski P., Wierzba M., Jaszczuk P., Baranowski A., Urlich W. 2009. Zróżnicowanie siedlisk a różnorodność biologiczna wybranych grup stawonogów w dolinie Bugu. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 339-340.
 48. Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Golski J., Duda M. 2009. Biometryczna i merystyczna charakterystyka populacji rozpióra (Abramis ballerus L.) z nowo odkrytego stanowiska w starorzeczu rzeki Warty. W: 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody? 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin 9-12 września 2009: 195.
 49. Rybacki M. 2009. Ekologia traszki grzebieniastej (Tritirus Cristatus) w lasach Zachodniej Wielkopolski. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 301-302.
 50. Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2009. Zależność kosztów ochrony roślin od typu produkcyjnego gospodarstw rolnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 303-305.
 51. Sieminiak D. 2009. Zielenica nitkowata Leptosira erumpens (Deason et Bold) Lucešová w Polsce. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 305-307.
 52. Sieminiak D., Pecio A., Kubsik K. 2009. Czy struktura gleby może mieć wpływ na biomasę glonów glebowych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 335-336.
 53. Sieminiak, D. 2009. Ulothrix tenerrima KŰTZING f. dentatospora Hollerbach (class Ulvophyceae, Ulotrichales) – New form of green alga for Polish Flora.  28 th International Phycological Conference „ALGAL BIODIVERSITY IN ECOSYSTEMS OF PROTECTED AREAS”, Szczecin – Cieszyno Drawskie 21-24 maja 2009: 99-100
 54. Styła K. 2009. Aktywność oksydazy fenolowej w glebach torfowo-murszowych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 277-278.
 55. Styła K., Szajdak L. 2009. Phenol oxidase activity in secondary transformed peat-moorsh soils European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-2287.
 56. Szajdak L., Augustin J., Gaca W., Meysner T., Styla K. 2009. The denitrification properties of soils under three different shelterbelts and in adjoining cultivated fields European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-4842.
 57. Szajdak L., Gaca W. 2009. The transformation of nitrogen in soil under Robinia Pseudacacia shelterbelt and in adjoining cultivated field European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-4742.     
 58. Szajdak L., Gaca W., Meysner T., Styła K. 2009. Influence of the age of shelterbelts and the content of plants on the some chemical and biochemical properties of organic master. [In:] 12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology, V. Lepane (Ed.). Tallinn University of Technology, June 14-17, 2009, 86 p.       
 59. Szajdak L., Hładoń T. 2009. Chemical properties of peat used in balneology. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-3449.
 60. Szajdak L., Inisheva L.I. 2009. Impact of the kind of peat and the depth of sampling on the biochemical activity. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-3767.
 61. Szajdak L., Jezierski A., M.L. Cabrera. 2009. Influence of tillage intensity in long-term studies on the soil’s amino acids stable and transient radicals and properties of humic and fulvic acids. [In:] 12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology, V. Lepane (Ed.). Tallinn University of Technology, June 14-17, 2009: 21 p.
 62. Szajdak L. Lipiec J., Kotowska U., Siczek A., Nosalewicz A. 2009. Influence of orchard and tillage management practices on soil leching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. [In:] 12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology, V. Lepane (Ed.). Tallinn University of Technology, June 14-17, 2009: 87 p.
 63. Szajdak L., Lipiec J., Siczek A., Kotowska U., Nosalewicz A. 2009. Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-1972.             
 64. Szajdak L., Szatyłowicz J., Brandyk T. 2009. Impact of drainage on wettability of fen peat-moorsh soils. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-3448.                       
 65. Szajdak L., Życzyńska-Bałoniak I. 2009. Control of the spread of inorganic elements by shelterbelt in agricultural landscape. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-2293.                   
 66. Szanser, M., Kusińska, A., Kisiel, M., Sieminiak, D.2009. Litter species diversity and its impact on soil organic matter composition and accumulation. 1st International Conference "Conserving arable weed diversity - the role of weeds as an ecological resources and indicators of agro-ecosystem function”. Ożarów Mazowiecki and Radzików, between July 6th and July 10th, 2009: 70-71
 67. Szanser, M., Kusińska, A., Sieminiak, D. 2009. Czy warto chronić bioróżnorodność? Na przykładzie materii organicznej gleby. W: Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego. Izabelin, 24-26 września 2009: 58-59.
 68. Szczepański M. 2009. Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 307-309.
 69. Szczepański M., Szajdak L., Bogacz A. 2009. Function of peatland located on secondary transformed peat-moorsh soils on groundwater purification processes and the elution of soil organic matter. European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009-12286.                                     
 70. Szeflińska D. 2009. Thysanoptera w krajobrazie rolniczym. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 289-290.
 71. Szwed M. 2009. Water balance in the Poznań region (Poland) – the present and the future European Geosciences Union, General Assembly 19-24 April, 2009, Vienna. Vol. 11, EGU2009- 8675.
 72. Szwed M. 2009. Should the Polish people be afraid of the heat waves in the changing world?   The 9th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and
  the 9th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), 28 September - 2 October 2009, Toulouse, France. EMS2009-376
 73. Topa E., Damszel M., Oleszczuk M., Hajdamowicz I. Fauna pająków naziemnych Araneae w sadach o zróżnicowanej intensywności ochrony. Fauna of epigeic spiders Araneae in orchards with different intensity of protection. Streszczenia 49. Sesji Naukowej IOR, Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań, 19-20.02.2009: 379.
 74. Ziomek K. 2009. Opracowanie modeli przestrzennej struktury zadrzewień ochronnych na równinnych i falisto-morenowych obszarach Polski. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 313-315.