FLORIST

EURAXESS

ATP

SPIS PUBLIKACJI 2011


Publikacje recenzowane

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

 1. Czarniewska E., Rybacki M., Pabijan M., Berger L. 2011. Large eggs and ploidy of green frog populations in Central Europe. Amphibia-Reptilia32 (2011): 149-158. (20 pkt).
 2. Hattermann, F. F., Weiland, M., Shaochun Huang, Krysanova, V.,  Kundzewicz, Z. W. (2011) Model-supported impact assessment for the water sector in Central Germany under climate change—A case study. Water Resources Management 25(13), 3113-3134, DOI:10.1007/s11269-011-9848-4  (32 pkt). 
 3. Kowalczak, P., Kundzewicz, Z. W. (2011) Water-related conflicts in urban areas in Poland. Hydrological Sciences Journal 56(4), 588-596. (32pkt).
 4. Kundzewicz, Z. W. (2011) Nonstationarity in Water Resources – Central European Perspective. Journal of the American Water Resources Association (JAWRA) 47(3), 550-562. DOI: 10.1111/j.1752-1688.2011.00549.x (32 pkt).  
 5. Oleszczuk M., Hajdamowicz I., Stańska M. 2011. The distribution and habitat preferences of an extremely rare European spider, Glyphesis taoplesius (Araneae: Linyphiidae). Entomol. Fenn. 22: 15 - 20. (20 pkt) 
 6. Orłowski G., Czarnecka J., Panek M. 2011. Autumn-winter diet of Grey Partridges Perdix perdix in winter crops, stubble fields and fallows. Bird Study 58, 473-486 DOI: 10.1080/00063657.2011.606498 (32 pkt).
 7. Orłowski G., Karg J. 2011. Diet of nestling Barn Swallows Hirundo rustica in rural areas of Poland. Central European Journal of Biology 6(6), 1023-1035 doi: 10.2478/s11535 011-0070-4 (20 pkt).
 8. Orłowski G., Karg J., Czarnecka J. 2011. Frugivory and size variation of animal prey in Black Redstart Phoenicurus ochruros during summer and autumn in south-western Poland. Ornis Fennica 88, 161-171. (27 pkt) 
 9. Sokołowska  Z., Szajdak L.W., Boguta P. 2011. Effect of phosphates on dissolved organic master release from peat-muck soils. International Agrophysics. 25: 173-180.(24 pkt).  
 10. Tryjanowski P., Hartel P., Baldi A., Szymański P., Tobółka M., Goławski A., Konvička M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. (2011) Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica 46: 1-12
 11. Uthes S., Piorr A., Zander P., Bieńkowski J., Ungaro F., Dalgaard T., Stolze M., Moschitz H., Schader Ch., Happe K., Sahrbacher A., Damgaard M., Toussaint V., Sattler C., Reinhardt F.-J., Kjeldsen Ch., Casini L., Müller K. 2011. Regional impacts of abolishing direct payments: An integrated analysis in four European regions. Agricultural Systems 104 (2011): 110-121. (  27 pkt).
 12. Wojnar A., Pula B., Piotrowska A., Jethon A., Kujawa K., Kobierzycki C., Ryś J., Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P. 2011. Correlation of intensity of MT-I/II expression with Ki-67 and MCM-2 proteins in invasive ductal breast carcinoma. Anticancer Research 31: 3027-3033. (20 pkt).
 13. Wuczyński A., Kujawa K., Dajdok Z., Grzesiak W. 2011. Species richness and composition of bird communities in various field margins of Poland. Agric. Ecosyst. Environ. 141: 202-209 (32 pkt).
 14. Van Vuuren, D. P., Isaac, M., Kundzewicz, Z. W., Arnell, N., Barker, T., Criqui, P.,      Berkhout, F., Hilderink, H., Hinkel, J., Hof, A., Kitous, A., Kram, T., Mechler, R., Scrieciu, S. (2011)The use of scenarios as the basis for combined assessment of climate change mitigation and adaptationGlobal Environmental Change 21, 575-591.  (32 pkt).
 15. Xiaofan Zeng, Kundzewicz, Z. W., Jianzhong Zhou, Buda Su (2011) Discharge projection in the Yangtze River basin under different emission scenarios based on the artificial neural networks. Quaternary International. Published online 16 June 2011. DOI:10.1016/j.quaint.2011.06.009  ( 27 pkt).

Artykuły w pozostałych czasopismach recenzowanych zagranicznych i czasopismach polskich

 1. Gierczyk B., Halama M., Kujawa A., Zalas M. 2011. Pholiota limonella – gatunek pomijany? Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18 (1): 147-158 (6 pkt) 
 2. Holka M., Faligowska A. 2010. Ocena zachwaszczenia łubinu żółtego w uprawie orkowej i bezorkowej z uwzględnieniem deszczowania. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 50(2) 2010: 913-917. (6 pkt).
 3. Inisheva L.I., Szajdak L.W. 2010. Muzeum Torfu w Tomsku. Studia Limnologia et Telmatologica. 4/1: 37-41. ( 6 pkt).
 4. Jankowiak J., Bieńkowski J. 2011. Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych w rolnictwie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/Infrastructure and Ecology of Rural Areas. PAN, Oddz. w Krakowie. Nr 5: 39-48. ( 6 pkt).
 5. Kędziora A. 2010. Landscape management practices for maintenance and enhancement of ecosystem services in a countryside. In:  Ecohydrology for water ecosystems and society in Etiopia. Ecohydrology and Hydrobiology. 10 (2-4), 133-152. (6pkt).
 6. Kędziora A. 2011. Warunki klimatyczne i bilans wodny Pojezierza Kujawskiego. Roczniki Gleboznawcze 62(2),189-203 (6 pkt).
 7. Kowalczak P., Andrusiak J. 2011. Legal basis of rain water management. Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura i Urbanistyka (w druku) (2 pkt).
 8.  Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T.,   Jadczyszyn J. 2011. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7: 43-58. ( 6 pkt).
 9. Kundzewicz Z. W. (2011) Zmiany klimatu i ich skutki – obserwacje i projekcje. Landform Analysis 15, 39-49. ( 9 pkt.)
 10. Kundzewicz,Z.W., Kozera, J. (2011) Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich.” Polish Journal of Agronmy, 7 (68-81)( 6 pkt).
 11. le Mellec A, Karg J, Bernacki Z, Slowik J, Korczynski I, Krummel T., Mazur A., Vogt Altena H., Gerold G., Reinhardt A. 2010. Effects of Insect Mass Outbreaks on Throughfall Composition in Even Aged European Pine Stands - Implications for the C and N Cycling. J Earth Sci Climat Change 1: 1-6. (2 pkt)
 12. Maryganova V.V., Bambalov N.N., Szajdak L.W. 2011. Changes of fraction – group composition of humic substances and the indole-3-acetic acid content depending on the depth of peat deposit. Prirodopolzovanie. 19: 180-186. ( 2 pkt).
 13. Sieminiak D., Pecio A, Kubsik K. 2011. Znaczenie składu granulometrycznego gleby i plonu roślin dla biomasy glonów w glebach odłogowanych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/Infrastructure and Ecology of Rural Areas. PAN, Oddz. w Krakowie. Nr 10: 145-159. (6 pkt).
 14. Szajdak L., Inisheva L.I. 2010. The peat museum in Tomsk. Peatlands International. 2 38-40. (2 pkt).
 15. Szajdak L. 2011. Commission III: Utilization of peat and peatlands in agriculture. Peatlands International. 1: 18-19. (2 pkt).
 16. Szajdak L. 2011. Conference on „Necessity of Peatlands Protection” in Tlen, Bory Tucholskie, Poland. Peatlands International. 2: 28-38. ( 2 pkt).
 17. Szajdak L. 2011. Vasyugan Mire - Natural Conditions, Structure and Functioning. Peatlands International. 2: 65-70. (2pkt).
 18. Szczepkowski A., Kujawa A. 2011. Wystawy grzybów w edukacji przyrodniczo-leśnej. Studia i Materiały CEPl w Rogowie 13 (26): 96-105 (6 pkt).
 19. Tkaczuk C., Bałazy S., Krzyczkowski T., Wegensteiner R.2011. Extended studies on the diversity of arthopod- pathogenic fungi in Austria and Poland. Acta Mycologica 46(2):211-222

Artykuły w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Bieńkowski J., Jankowiak J. 2011. Ocena ilościowa i wartościowa emisji związków azotu z działalności rolniczej na podstawie bilansów zlewni. Zeszyty Naukowe SERiA, t. XIII, z. 4: 13-17.
 2. Jankowiak J. 2010. Ekonomiczne uwarunkowania wprowadzania zadrzewień śródpolnych. W: „Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich”, red. S. Bałazy, IŚRiL PAN, Poznań 2010: 61-71.
 3. Jankowiak J. 2010. Co pozostało z dorobku Państwowych Gospodarstw Rolnych – stan przed i po prywatyzacji. Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, t. 27: 294-306.
 4. Kujawa A. Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22 (1): 17-83.
 5. Szajdak L.W., Szczepański M. 2011. Function of peatland located on secondary transformed peat-moorsch soils on the rate of the elution of organic master. Bulettin of Tomsk State Pedagogical University. 5: 144-149.
 6. Szajdak L. W., Inisheva L. I., Meysner T., Gaca W., Styla K. 2011. Activities of Enzymes Participating in Redox Potential in the Two Depths of Tagan Peatlands. Bulettin of Tomsk State Pedagogical University. 8: 68-76.
 7. Szanser M,  Ilieva-Makulec K., Kajak A., Górska E., Kusińska A., Kisiel M., Olejniczak I., Russel S., Sieminiak D., Wojewoda D. 2011. Impact of litter species diversity on decomposition processes and communities of soil organisms. Soil Biology & Biochemistry 43: 9-19.

Monografie:

Monografie naukowe, podręczniki akademickie

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku angielskim,

  1. Kowalczak P., Andrusiak J. 2011. Legal basis of rainwater management. The II International Scientific Conference: Water in the townscape. Poznań, 2011. Woda w krajobrazie miasta. Praca zbiorowa pod red. A. Januchta-Szostak. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.  (w druku)

Autorstwo monografii w języku polskim

  1. Bieńkowski J. 2011. Wielokryterialna analiza możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem czynników środowiskowych i ekonomicznych. Monografie i Rozprawy Naukowe 29, IUNG-PIB Puławy: 171 s.
  2. Kowalczak P. 2011. Wodne dylematy urbanizacji. Wyd. PTPN.  Poznań. 504 str.
  3. Kowalczak  P., Kurosz P.,  Sobolewski Ł. 2010. „Powódź w powiecie poznańskim w 2010 roku”. Powiat Poznański. Poznań. 87 str.
  4. Błachuta J., Kamiński W. , Kowalczak. P., Rosa J, Zgrabczyński J.  2011. „Podręcznik dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych - wybrane zagadnienia”. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska. Poznań.

Rozdziały w książkach:

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim,

  1. Dahm H., Szajdak L.W., Golińska P. 2011. Soil enzymes. [In:] Soil Allelochemicals. Research Methods in Plant Sciences. S.S. Narwal, L. Szajdak, D.A. Sampietro (Eds). Studium Press. Houston, Texas LLC. USA. Vol.1. pp.115-134.
  2. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2010. Changes of plant associations and their succession processes course in peat pits as an effect of peat transformations and the intensification of meadow management. In: Physical, chemical and biological processes in soils. Eds. L.W. Szajdak and A.K. Karabanov. The Committee on Land Reclamation and Agricultural Environment Engineering, Polish Academy of Sciences, Poznań: 549- 559.
  3. Karg J. 2010. Shelterbelts in agriculture landscape of Great Poland their history management, ecological importance and nature conservation aspects. In: Biological diversity and nature conservation: theory and practice for teaching. Spellerberg I., Slowik J., Mühlenberg M and Yory Yu. Dgebuadze (eds.) KMK Scientific Press Ltd. Moscow 2010: 214‑229. (4 pkt).
  4. Kędziora Andrzej. 2011. Agroforestry. In Encykloperia of Agrophysics. Springer, Dordrecht, p: 26 - 29
  5. Kędziora Andrzej. 2011. Energy balance of ecosystems. In Encykloperia of Agrophysics. Springer, Dordrecht, p: 270 - 273
  6. Kędziora Andrzej. 2011. Windbreak and shelterbelt function. In Encykloperia of Agrophysics. Springer, Dordrecht, p: 1000 – 1004.
  7. Kundzewicz Z. W. (2011) Global change and flood risk management. (W:) Chavoshian, A. (red.) Large-scale Flood Report. ICHARM Book Series No. 1, Sep. 2011.p.1-26
  8. Kundzewicz, Z. W., Kowalczak, P. (2011) Urban water – global challenges. (W:) Januchta-Szostak A. (red.), Sensitive approach to water in urban environment. Series: Water in the Townscape, volume 4, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  9. Maryganova V., Szajdak L.W. 2011. Composition and molecular structure of humic substances from soils under shelterbelts of different age and adjoining cultivated fields. [In:] Shelterbelts: efficient element of the landsacape. Chemical and biochemical investigations of ground water and soil. Szajdak L.W. (Ed). LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. pp. 67-86.
  10. Maryganova V.V., Szajdak L.W. The fractionation of fulvic acids from peat on the resine XAD-8. [In:] Problems of Ecology. N.P. Kanunnikova, N.Z. Baszun, S.W. Emliacznik, L.W. Kowalewski, W.S. Luczko, T.P. Marczik, A.W. Ryża, T.A. Celewicz, O.W. Sozinow, G.G. Juchniewicz, O.W. Janczurewicz. (Eds). The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Belarus, University of Grodno, host Janko Kupała, 150-153.
  11. Narwal S.S., Szajdak L.W., Sampietro D.A. 2011. Preface. In:] Soil Allelochemicals. Research Methods in Plant Sciences. S.S. Narwal, L. Szajdak, D.A. Sampietro (Eds). Studium Press. Houston, Texas LLC. USA. Vol.1. pp. v-vi.
  12. Sieminiak D. 2010. Soil algae biomass in arable field ecosystems and influence of shelterbelts on its formation: 577-592. In: Szajdak L. W. and Karabanov A. K. (ed) Physical, Chemical and Biological Processes in Soils. Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences. The Committee on Land Reclamation and Agricultural Environment Engineering, Polish Academy of Sciences: 634.
  13. Szajdak L. 2011. Amino acids in soil. [In:] Soil Allelochemicals. Research Methods in Plant Sciences. S.S. Narwal, L. Szajdak, D.A. Sampietro (Eds). Studium Press. Houston, Texas LLC. USA. Vol.1. pp. 89-113.
  14. Szajdak L.W., Gaca W., Meysner T., Styła K., Maryganova V. 2011. Enzymes activity and IAA contents in soils. [In:] Forestry and Agroforestry. Research Methods in Plant Sciences. S.S. Narwal, P. Pavlovic, John J. (Eds). Studium Press. Houston, Texas LLC. USA. Vol.. pp. 207-230.
  15. Szajdak L.W. 2011. Preface. [In:] Shelterbelts: efficient element of the landscape. Chemical and biochemical investigations of ground water and soil. Szajdak L.W. (Ed). LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. pp. i.
  16. Szajdak L.W., Życzyńska-Bałoniak I. 2011. Introduction. [In:] Shelterbelts: efficient element of the landsacape. Chemical and biochemical investigations of ground water and soil. Szajdak L.W. (Ed). LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. pp. 1-12.
  17. Szajdak L.W. 2011. Area of investigation. [In:] Shelterbelts: efficient element of the landsacape. Chemical and biochemical investigations of ground water and soil. Szajdak L.W. (Ed). LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. pp. 13-20.
  18. Szajdak L.W., Jaskulska R. 2011. Biochemical and chemical characterization of soils under shelterbelts and adjoining cultivated fields. [In:] Shelterbelts: efficient element of the landsacape. Chemical and biochemical investigations of ground water and soil. Szajdak L.W. (Ed). LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. pp. 21-32.
  19. Szajdak L.W., Meysner T., Styła K. 2011. Biochemical and chemical characterization of soils under shelterbelts and adjoining cultivated fields. [In:] Shelterbelts: efficient element of the landsacape. Chemical and biochemical investigations of ground water and soil. Szajdak L.W. (Ed). LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. pp. 33-53.
  20. Szajdak L.W., Gaca W. 2011. Denitrification in shelterbelts and adjoining cultivated fields. [In:] Shelterbelts: efficient element of the landsacape. Chemical and biochemical investigations of ground water and soil. Szajdak L.W. (Ed). LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. pp. 55-66.
  21. Szajdak L.W., Szatylowicz J., Kõlli R. 2011. Peat and peatlands, physical properties. [In:] Encyclopedia of Agrophysics. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Jan Gliński, Jozef Horabik, Jerzy Lipiec (Eds). Springer. pp. 551-555.
  22. Szwed M., Pińskwar I.  (2011) Protection of the city against extreme hydro-meteorological events – example of Poznań. (W:) Januchta-Szostak A. (red.), Sensitive approach to water in urban environment. Series: Water in the Townscape, volume 4, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 185-198.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim,

  1. Bałazy S. 2010. Zarys problemu zagrożeń gospodarki zadrzewieniowej. W: Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich. S. Bałazy (red). IŚRiL PAN, Poznań: 13-16
  2. Bałazy S., Bernacki Z., Weysenhoff H., Ziomek K. 2010. Zestawienie głównych wniosków z prezentowanych wystąpień i dyskusji. W: Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich. Bałazy S. (red.) IŚRiL PAN, Poznań: 145- 148 ( 2pkt).
  3. Choryński, A., Matczak P. (2011) Koniec futbolu jaki znamy – zmieniający się klimat a przemiany infrastruktury sportowej. (W:) Rogowski, Ł., Skrobacki, R. (red.) Społeczne zmagania ze sportem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 195-206
  4. Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M. 2011. Środowiskowe efekty wprowadzenia strefy OSN – na przykładzie Gminy Poniec. W: „Marketing terytorialny – konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska”, red. W. Deluga, J. Dyczkowska, Politechnika Koszalińska: 79-89.
  5. Janku K. 2010. Działalność zadrzewieniowa w latach 1990-2010 na terenie Parku     Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich. Bałazy S. (red.) IŚRiL PAN, Poznań: 133-138
  6. Karg J. 2010.  Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym okolic Turwi. W: Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich. Bałazy S. (red.) IŚRiL PAN, Poznań: 7-12
  7. Karg J., Bałazy S. 2011. Zadrzewienia śródpolne. W: Rośliny do zadań specjalnych. E.Drozdek (red). Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów-Kalsk: 399-422
  8. Szajdak L.W. 2011. Polskie związki Dorpatu. [W:] Szkice Europejskie. Historia Gospodarka-Polityka. B. Gaziński (Ed.). Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn 2011. 141-148.
  9. Szajdak L.W., Życzyńska-Bałoniak I. 2010. Zmiany stężeń azotowych związków w glebie i w wodzie gruntowej zadrzewienia. [W:] Uwarunkowania ochrony i restytucjizadrzewień na obszarach wiejskich. S. Bałazy (Ed.). Prodruk, Poznań, 113-120.
  10. Tkaczuk C., Bałazy S., Sapieha-Waszkiewicz A., Miętkiewski R. 2011. Metody stosowania w badaniach nad grzybowymi patogenami owadów i pajęczaków. W: Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. M. Dynowska, E. Ejdus (red). Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurski. Olsztyn: 95-114
  11. Weyssenhoff H. 2010. Zadrzewienia – stary sposób na nowe problemy. W: Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich. Bałazy S. (red.) IŚRiL PAN, Poznań: 139 – 144;

Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

  1. Bałazy S. (red.). 2010. Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich. IŚRiL PAN, Komitet Nauk Leśnych PAN, RDLP w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gostyniu. Poznań. 161 str.
  2. Narwal S.S., Szajdak L.W., Sampietro D.A. 2011. Soil Allelochemicals. Research Methods in Plant Sciences. Studium Press. Houston, Texas LLC. USA. Vol.1. pp. 440.
  3. Szajdak L.W. 2011. Shelterbelts: efficient element of the landsacape. LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. pp. 90.
  4. Szajdak L.W., Styła K., Meysner T., Gaca W., Szczepański M. (Eds). 2011.  Necessity of Peatlands Protection. Materials from International Conference “ Necessity of Peatlands Protection. Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland, pp. 42.(5 pkt).

Inne publikacje:

Prace popularno-naukowe

 1. Daleszczyk K., Karczewska M., Kujawa A., Krzyściak-Kosińska R. 2011. Przyroda. W: Kubala M. red. Białowieski Park Narodowy. Przewodnik. Fundacja Sąsiedzi. Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białyskok:43-67
 2. Dąbrowicz R. 2011. Wierzba energetyczna w nowej roli. Wieś jutra. Nr 7-8/2011.
 3. Golis A., Szyszkiewicz-Golis M. 2010. Na jabłoniowym szlaku. Mały przewodnik po alejach w Chalinie, 4 str.
 4. Golis A., Szyszkiewicz-Golis M. 2010. Zadrzewienia śródpolne, aleje i tradycyjne sady. Broszura dla rolników. 23 str.
 5. Karg J. 2010. Jeszcze o byczniku (Typhaeus typhoeus) z lasu Rąbińskiego w Parku Krajobrazowym im. gen. D.Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 16 (18): 90-91.
 6. Karg J. 2010. X Światowy Kongres Ekologii. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 16 (18): 111.
 7. Kujawa A. 2010. Królestwo grzybów. Na granicy widzialności. Część I. Matecznik Białowieski 1/2010. Białowieski Park Narodowy: 5-7
 8. Kujawa A. 2010. Królestwo grzybów. Na granicy widzialności. Część II. Matecznik Białowieski 2/2010. Białowieski Park Narodowy: 7-8
 9. Kujawa A. 2010. Królestwo grzybów. Różnorodność kształtów owocników. Część I. Matecznik Białowieski 3/2010. Białowieski Park Narodowy: 6-9
 10. Kujawa A. 2010. Od grzybiarza do mykologa. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 4 (104): 12-14
 11. Kujawa A. 2011. Kartki z Białowieży. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 107 (3/2011): 14-17
 12. Kujawa A. 2011. Na grzyby z... uwagą. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 105 (1/2011): 17-21
 13. Kujawa A. Prawie grzybowe zapiski z terenu. Bociek. Biuletyn Klubu Przyrodników. 106 (2/2011): 26-29
 14. Kujawa K. 2011. Recenzja książki pt. "W krainie ptaków Dezyderego Chłapowskiego". Gazeta Kościańska 13 nr 26: 28.
 15. Kujawa K. Recenzja książki pt. „W krainie ptaków Dezyderego Chłapowskiego”. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski (w druku)
 16. Kundzewicz, Z. W. (2011) Zmiany klimatyczne i ich skutki. W książce: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2010/2011, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacjiim. Marka Dietricha, Warszawa, 65-73.
 17. Oleszczuk. M. 2011. Pająki (Araneae) naroślinne wybranych środowisk parku przypałacowego w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. (w druku)
 18. Sobczyk D. 2011. Motyle dzienne Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski (w druku)

Doniesienia naukowe i abstrakty konferencyjne

 1. Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P. 2011. Diversity of plant communities of peaty pools in the agricultural landscape of the Wyskoć Watercourse catchment (South Wielkopolska Region) In: Necessity of peatlands protection (Materials from International Conference). Tleń – Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011: 7
 2. Bałazy S. 2011. Significance of grasslands and swamps for the diversity of fungous arthropod pathogens in some European countries. In: Regards sur les tourbières des vallèes alluviales les peupleraies et le pâturage. Actes du Colloque. Coord. Scientifique F.
 3. Grégoire. Natur-Agora. Barenton-Bugny: 196.
 4. Bałazy S. 2011. Significance of grasslands and wetlands for the diversity of entomopathogenic fungi in forests and farmlands. Materials from International Conference “Necessity of peatland protection.” Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Gomor Technic Sapropel. Kronen. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Toruń: 7-8.
 5. Bieńkowski J., Jankowiak J., Kędziora A., Dąbrowicz R., Holka M. 2011. Nadwyżki azotu w zlewni, w odniesieniu do intensywności działalności rolniczej i struktury przestrzennej pól. Mat. IV Konferencji PTA, Warszawa 5-7.09.2011: 44-45.
 6. Bieńkowski J., Jankowiak J., Kędziora A., Dąbrowicz R., Nowak M. 2011. Farming and landscape complexities in relation to N fluxes in Wyskoć catchment (Poland). Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh, April 11-15, 2011.
 7. Boegh E., Houborg R., Bieńkowski J., Braban C., Dalgaard T., van Dijk N., Dragosits U., Holmes E., Magliulo V., Schelde K., Di Tommasi P., Vitale V. 2011. Remote sensing based mapping of leaf nitrogen and leaf area index in European landscapes using the REGularized canopy reFLECtance (REGFLEC) model. Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh, April 11-15, 2011.
 8. Dalgaard T., Durand P., Dragosits U., Hutchings N.J., Kędziora A., Bieńkowski J., Frumau A., Bleeker A., Magliulo E., Olesen J.E., Theobald M.R., Drouet J.L., Cellier P. 2011. Farm nitrogen balances in European Landscapes. Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh, April 11-15, 2011.
 9. Dragosits U., Dalgaard T., Hutchings N., Durand P., Bieńkowski J., Magliulo V., Frumau K.F.A., McDonald C., Murray S., Luk J., Olesen J.E., Pugesgaard S., Drouet J.-L., Akkal N., Cellier P. 2011. How (not) to produce detailed farm management inventories for landscape scale nitrogen modelling. Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh, April 11-15, 2011.
 10. Drouet J.-L., Akkal N., Bieńkowski J., Bleeker A., Braban C., Dalgaard T., Dragosits U., Durand P., Duretz S., Flechard C., Frumau A., Hutchings N.J., Kędziora A., Magliulo V., Maury O., Olesen J.E., Salmon-Monviola J., Schelde K., Sutton M.A., Theobald M.R., Vitale L., Vogt E., Cellier P. 2011. Using the NitroScape model to quantify nitrogen flows and budgets within European landscapes. Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh, April 11-15, 2011.
 11. Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P. 2011. The impact of peaty pools and wet meadow vegetation on floristic diversity of farmland in the General Chłapowski Landscape Park (South Wielkopolska Region). In: Necessity of peatlands protection (Materials from International Conference). Tleń – Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011: 12.
 12. Hutchings N., Wattenbach M., Reinds G J., Leip A., Bieńkowski J., Dalgaard T., Dragosits U., Drouet J. L., Durand P., Frumau K. F. A., Magliulo V., Maury O., Vries W. 2011. Simulating crop rotations, fertilization and field operations at a European scale for use in complex dynamic models. Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh, April 11-15, 2011.
 13. Inisheva L.I., Golubina O.A., Poronina E.B., Shurova M.V., Szajdak L.W. 2011. Resoursy of soils. Protection of . Materials of International Conference dedicated 165 years of birthay of V.V. Dokuczajev. Sankt-Petersburg, 1-4 March 2011. p. 58-59.
 14. Janku K., Szyszkiewicz-Golis M. 2011. Scrub succession (Salix spp.) as a result of land use change in Wyskoć Ditch area. W: Necessity of peatlands protection (Material from International Conference). Tleń: 14-15
 15. Kujawa A. 2011. Ostoje grzybów chronionych i zagrożonych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Materiały konferencyjne - I Ogólnopolska Konferencja naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. 30.06-02.07.2011. Wrocław.
 16. Kujawa A. 2011. Rozmieszczenie stanowisk grzybów zgromadzonych przez amatorów w Rejestrze grzybów rzadkich i chronionych. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz MichalskaM., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz: 71
 17. Maryganova V. V., Szajdak L. W. Amphiphilic properties of humic acids from soils under shelterbelts of different ages in agrolandscape. Actual Problems of Ecology. Proceedings of the 6th International Scientific-Practice Conference. October 27-29, 2011. Grodno, Belarus, P. 251-253.
 18. Maryganova V. V., Bambalov N. N., Szajdak L. W. 2011. Preparations of peat humic substances with hydrophobic and hydrophilic properties. (Eds) Bernatonis P. V. & Pasko O. A.). Innovation aspects of output, processing and usage of peat. Proceedings of the International Conference dedicated to the 115th years of the National Research Tomsk Polytechnical University. October 18-20 2011. Tomsk, Russia. P. 29-33.
 19. Maryganova V., Szajdak L.W. 2011. Fractionation of peat fulvic acids using XAD-8 resin. In: Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 21-22.
 20. Noormets M., Tonutare T., Szajdak L.W. 2011. Does indole – 3 acetic acid habne impact on peatland cultivated Lowbush Blueberry (Vaccinium Augustifolium) plants. [In:] Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 23.
 21. Pińskwar P., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2011. The influence of peat transformation and meadow management intensification on plant associations of theWyskoć Watercourse (South Wielkopolska Region) In: Necessity of peatlands protection (Materials from International Conference). Tleń – Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011: 26
 22. Sakowicz A., Szajdak L.W. 2011. Sapropel – natura produkt with broad utilization. [In:] Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 23.
 23. Schelde K., Cellier P., Bertolini T., Weidinger T., Bieńkowski J., Janku K., Durand B., Thomsen A., Dalgaard T., Sanz-Cobena A., and Theobald M.R. 2011. Measurements of N2O emissions at the landscape scale: Spatial and temporal variability. Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh, April 11-15, 2011.
 24. Szajdak L.W. 2011. 18 years of Polish-Belarus Scientific International Co-operation. SPECIAL FORUM & EXHIBITION on BEST OF EAST - FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union - Poland - Eastern Europe Countries November 28-30, 2011 WARSAW, Poland. P-4.
 25. Szajdak L.W. Gaca W. Styła K., Meysner T., Jaskulska R., Hoppe-Wawrzyniak A. 2011. Changes of enzyme activities in peat profile of Kusowo bog. [In:] Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 30-31.
 26. Szajdak L.W., Inisheva L.I., Styła K., Gaca W., Meysner T. 2011. Transformation of different form of nitrogen by enzymes in the two depths of Tagan peatland. [In:] Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 31-32.
 27. Szajdak L.W., Meysner T., Gaca W., Styła K., Jaskulska R., Szczepański M., Hoppe-Wawrzyniak A. 2011. Activities of enzyme participate in redox potential of peat;and Stążka mire on the area „Bory Tucholskie” National Park. [In:] Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 32.
 28. Szajdak L.W., Meysner T. 2011. Urease activity in the muckous soils. [In:] Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 33.
 29. Szajdak L.W., Stryła K. 2011. The phenol oxidase activity and the contents of phenolic compounds in peatlands by the Nierybno Lake in Bory Tucholskie National Park. [In:] Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 33-34.
 30. Szajdak L.W., Szatyłowicz J., Kõlli R. 2011. Peat - physical and chemical properties. [In:] Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 34-35.
 31. Szajdak L.W., Szczepański M. 2011. Impact of ionic strenght on the elution of organic matter from the secondary transformed peat-moorsh soils. [In:] Necessity of Peatlands Protection. L.W. Szajdak, K. Styła, T. Meysner, W. Gaca, M. Szczepański (Eds). Tleń - Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011. Institute for Agriculture and Forest Environment, Poznań, Poland. 35.
 32. Theobald M.R, Akkal N., Bieńkowski J., Bleeker A., Boegh E., Boissy J., Braban C.F., Dalgaard T., Decuq C., Dragosits U., Drouet J.-L., Durand B., Durand P., Fauvel Y., Flechard C., Frumau K.F.A., Hamon Y., Hensen A., Janku K., Kędziora A., Kulek B., Magliulo E., Magliulo P., Masson S., Maury O., Nowak M., Olesen J.E., Oliva M., Palumbo I., Pugesgaard S., Schelde K., Szczepański M., Vitale L., Vogt E., Sutton M.A., Cellier P. 2011. Strategies for measuring flows of reactive nitrogen at the landscape scale. Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh, April 11-15, 2011.
 33. Tkaczuk C., Bałazy S., Krzyczkowski T., Wegensteiner R. 2011. Widened studies on the diversity of arthropod pathogenic fungi in Austria and Poland. International Conference “Traditional use and protection of fungi in Poland: a contribution to the European cultural heritage.” 3-5 November 2011. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: 131-132
 34. Tkaczuk C., Bałazy S., Wegensteiner R. 2011. Taxonomical and epizootiological studies on the arthropod pathogenic fungi in Poland and Austria. IOBC/WPRS Bull. 66: 150.