FLORIST

EURAXESS

ATP

SPIS PUBLIKACJI 2013


 

Publikacje recenzowane

 

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Boegh E., Houborg R., Bienkowski J., Braban C. F., Dalgaard T., van Dijk N., Dragosits U., Holmes E, Magliulo V., Schelde K., Di Tommasi P., Vitale L., Theobald M. R., Cellier P., Sutton M. A. 2013. Remote sensing of LAI, chlorophyll and leaf nitrogen pools of crop- and grasslands in five European landscapes. Biogeosciences, 10: 6279-6307, doi: 10.5194/bg-10-6279-2013.

Gerten G., Lucht W., Ostberg S., Heinke J., Kowarsch M., Kreft H., Kundzewicz Z. W., Rastgooy J., Warren, R., Schellnhuber H. J. 2013. Asynchronous exposure to global warming: freshwater resources and terrestrial ecosystems. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 8(3). Nr art. 034032, DOI: 10.1088/1748-9326/8/3/034032

Hattermann F. F., Kundzewicz, Z. W., et al. 2013. Climatological drivers of changes in flood hazard in Germany ACTA GEOPH. 61(2), 463-477, DOI: 10.2478/s11600-012-0070-4

Klećkowska-Nawrot J., Kujawa K., Chrószcz A., Janeczek M. 2013. Macroanatomical investigation of the aoricorenal ganglion in domestic pig (Sus scrofa domesticus) in perinatal period. Veterinarija Ir Zootechnika. 64 (86): 29-35

Klećkowska-Nawrot J., Marycz K., Czogała J., Kujawa K., Janeczek M., Chrószcz A., Brudnicki W. 2013. Morphology of the Lacrimal Gland and Superficial Gland of the Third Eyelid of Roe Deer(Capreolus capreolus L.). Pakistan Veterinary Journal 33(2): 139-144.

Kundzewicz Z., Pińskwar I, Brakenridge R. 2013. Large floods in Europe, 1985-2009. HYDROL. SCI. J. 58(3), 736-736, DOI: 10.1080/02626667.2013.781318

Kundzewicz Z. W., Kanae S., Seneviratne S.I, Handmer J., Nicholls N., Peduzzi, P., Mechler R., Bouwer L. M., Arnell N., Mach K., Muir-Wood R., Brakenridge G.R., Kron W., Benito G., Honda Y., Takahashi, K. & B. Sherstyukov 2013. Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, DOI:10.1080/02626667.2013.857411

Orłowski G. 2013. Factors affecting the use of waste-stabilisation ponds by birds: A case study ofconservation implications of a sewage farm in Europe. Ecological Engineering 61, 436-445.

Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2013. Relationships between stomach content and concentrations of essential and nonessential elements in tissues of omnivorous nestling Rooks Corvus frugilegus: Is the size and composition of stomach content relevant? Folia Zool. 62, in press.

Orłowski G., Karg J. 2013. Diet breadth and overlap in three sympatric aerial insectivorous birds at the same location. Bird Study 60, 475-483.

Orłowski G., Karg J. 2012. Partitioning the effects of livestock farming on the diet of an aerial insectivoraus passerine, the Barn Swallow Hirundo rustica. Bird Study. First: 1‑13.

Piniewski M., Vossb F., Bärlundcb I., Okruszko T., Kundzewicz Z. W. 2013. Effect of modelling scale on the assessment of climate change impact on river runoff HYDROL. SCI.J. 58(4), 737-754, DOI: 10.1080/02626667.2013.778411

Stanisławska K., Kundzewicz Z. W., Krawiec K. 2013. Hindcasting global temperature by evolutionary computation. ACTA GEOPH. 61(3), 732-751, DOI: 10.2478/s11600-012-0091-z

Szczepkowski A., Kujawa A., Halama M. 2013. Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland:Notes on its Ecology, Distribution and Conservation Status. Pol. J. Environ. Stud. 22, 1: 41-51.

 

Artykuły w pozostałych czasopismach recenzowanych zagranicznych i czasopismach polskich

 

Bernacki Z. 2012. Changes in the balance between C3 and C4 plants expected in Poland with the global change. Ecological Questions: 16: 59 – 68.

Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2013. Porównanie produkcyjności ogólnej polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA. XV (2): 35-40.

Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Kędziora A., Dąbrowicz R., Holka M. 2013. Nitrogen surpluses in the Wyskoć ditch catchment (Poland) in relation to spatial field structure and intensity of agricultural activity. EJPAU. 16(3), #07 [http://www.ejpau.media.pl/volume16/issue3/art-07.html]

Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A. 2012. XVIII wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.Parki nar. Rez. Przyr. 32(2): 88-112.

Inisheva L.I., Szajdak L.W. 2013. The characteristic of fractional structure of the organic matter in peats. Tyumen State University Herald. 4(С): 75-83.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R., Chudziński Z. 2013. Chemical plant protection and its environmental impact under conditions of resowing after frost killing of winter crops. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/ Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Nr2/IV: 45-59.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2013. Zmiany produkcyjności polskiego rolnictwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym. Rocz. Nauk. SERiA. XV (4):146-151.

Jaskulska R., Hoppe-Wawrzyniak A. 2013. Właściwości fizykochemiczne i wodne gleb płowych pól uprawnych i sąsiadujących z nimi zadrzewień śródpolnych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 58 (3), 235-239.

Kowalczak P., Matczak P., Slavikova L. 2013 Transition in water management in the Czech Republic and Poland, International Journal of Water Governance, 3-4.

Kowalska N., Chojnicki B.H., Józefczyk D., Urbaniak M., Juszczak R., Olejnik J. 2013. Próba Oceny produktywności ekosystemu w warunkach polowych Wielkopolski. Roczniki Ochrony Środowiska, 15: 2481-2495

Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Karg J. 2012. Współczesne występowanie piestrzenicy olbrzymiej Gyromitra gigas (KROMBH.) COOKE w Polsce i ocena jej zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31 (2): 2-12

Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L.,Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012.Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycol.47 (2): 235-264.

Maryganova V. V., Szajdak L.W., Skakovskiy E. D., Tychinskaya L. Yu. 2013. NMR spectroscopy study of hexane extracts of soils under shelterbelts of different age. 2013. Prirodopolzovanie. Issue 24: 148-155.

Meysner T., Szajdak L.W. 2013. Changes content of the nitrogen forms and urease activity in the ecological, conventional and integrated farming systems. ProEnvironment. 6: (14): 124-129.

Orłowski G., Drazny T. 2012.Pierwszy udany lęg szczudłaka Himantopus himantopus na Śląsku. Ptaki Śląska 19, 107-109.

Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2013. Relationships between stomach content and concentrations of essential and nonessential elements in tissues of omnivorous nestling Rooks /Corvus frugilegus/: Is the size and composition of stomach content relevant? Folia Zool. 62 (4), 181-188.

Orłowski G., Lenkiewicz W. 2013.Pierwszy przypadek zimowania szablodzioba Recurvirostra avosetta w Polsce. Ornis Polonica 54, 64-66.

Piechota T., Holka M., Dach J., Pilarski K., Selwet M., Majchrzak L. 2012. Zmiany zdolności kiełkowania diaspor chwastów przechowywanych w gnojowicy waloryzowanej tlenowo oraz poddanej fermentacji metanowej. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 917-921.

Sumorok B., Kujawa A., Borzyszkowska D. 2013. XIX Wystawa grzybów wTucholskim Parku Krajobrazowym. Parki nar. Rez. Przyr. 32(4): 89-94.

Szajdak L.W. 2013. Annual Report of Polish National Committee of International Peat Society. Peatlands International. 1: 36-37.

Szajdak L.W. 2013. Impact of peat substrates with different concentration of indole-3-acetic acid on ornamental plant cultivation. Peatlands International. 1: 25-28.

Szajdak L.W., Meysner T. 2013. Iron forms and peroxidase activity in forest island soils. Estonian Journal of Ecology. 62(2): 81-99.

Szajdak L.W., Nowak J., Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. 2013. Mixture of growing with IAA, biochemical and chemical properties in Euphorbia pulcherrima cultivation. ProEnvironment. 6: (14): 254+261.

Szajdak L.W., Styła K., Gaca W., Meysner T., Szczepański M., Nowak J.S. 2013. Biochemical and chemical properties of commercial growing media, and peats from fen and raised bog. ProEnvironment. 6: (14): 247-253. 

Szajdak L.W., Życzyńska-Bałoniak I. 2013. Effectiveness of a shelterbelt in decreasing the level of inorganic elements in agricultural landscape. Estonian Journal of Ecology. 62(1): 24–34.

Wrzosek M., Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Pawłowska J. 2012. Polskie Towarzystwo Mykologiczne jako kluczowe ogniwo wymiany informacji o grzybach. Wiad. Bot. 56 (3/4): 96-102

Zalewski M., Kundzewicz Z. W. 2013. Budować, czy nie budować zbiorniki zaporowe w Polsce. Energetyka Wodna 02/2013, 13-16.

 

Artykuły w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Kołtowska M., Kujawa A., Michalak M. 2013. Podkolan biały (Platanthera bifolia (L.) Rich,) w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – wyniki monitoringu z lat 2010-2013. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 19(21): 108-110.

Kujawa A. 2012. Ochrona grzybów – czas na reformy! Kolejny głos w dyskusji. Przegl. Przyr. 23, 3:115-120.

Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd przyr. 23(4): 3-59

 

Monografie

Monografie naukowe, podręczniki akademickie:

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku angielskim

Hov Ø., Cubasch U., Fischer E., Höppe, P.,Iversen T., Kvamstø N. G., Kundzewicz Z. W., Rezacova, D.; Rios,D., Santos F.D., Schädler B.;,Veisz,O., Zerefos C., Benestad R., Murlis J.,Donat, M., Leckebusch, G. C., Ulbrich U. 2013. Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation. Report published for the Norwegian Academy of Science and Letters bythe Norwegian Meteorological Institute, Oslo, Norwegia, 136 str.

Autorstwo monografii w języku polskim

Kundzewicz Z. W. 2013. Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 159 str.

 

Rozdziały w książkach:

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Amat J.P., Galochet M., Scher-Zembitska L., Karg J. 2012. Heritages of Dezydery Chłapowski Activities, Officer and Agronomist in the „Europe des Lumieres”. In: Agricultural Diversity and Sustainable development in Europe.

Wicherek S.P., Bałazy S. (Ed.) Warsaw University of Life Sciences-SGGW Press. Warszawa: 41‑65.

Jankowiak J., Ryszkowski L., Bieńkowski J. 2012. Transformation of the Polish Agriculture Towards the Sustainable Development. In: Agricultural diversity and Sustainable Development in Europe - examples from France and Poland. Eds. S. P.

Wicherek S.P., Bałazy S. Warsaw University of Life Sciences – SGGW Press. Warszawa 2012: 89-100. (ISBN 978-83-7583-429-1, str.: 220)

Kędziora A., Kundzewicz Z. W. 2013. Translating water into food: How water cycles in natural and agricultural landscapes. W: Improving Water and Nutrient-Use Efficiency in Food Production Systems (red. Z. Rengel), Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 33-56.

Kundzewicz Z. W. 2013. Lessons from river floods in central Europe 1997-2010. W: Boulter S., Palutikof J., Karoly D.J., Guitart D. (red.) Natural Disasters and Adaptation to Climate Change, Cambridge University Press, 128-135.

Kundzewicz Z. W., Jiang Tong, Su Buda. 2013. Floods in the Yangtze River basin, China. W: Boulter S., Palutikof J., Karoly D.J., Guitart D. (red.) Natural Disasters and Adaptation to Climate Change, Cambridge University Press, 190-196.

Kundzewicz Z. W. 2013. Floods: lessons about early warning systems. In: European Environment Agency (EEA) Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation. Vol. II. Part B Emerging lessons from ecosystems. Ch. 15, 347-368, EEA Report, Copenhagen, No. 1/2013

 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielskim

Bernacki Z. 2013. Zadrzewienia śródpolne jako bariery antyerozyjne w krajobrazie rolniczym. W: Ogólna uprawa roli i roślin w rolnictwie ekologicznym (Tyburski J. red.). UWM. Olsztyn 21-31.

Bałazy S.,2013. Organizmy entomopatogeniczne.W: Kornik drukarz Ips typographus (L.) i jego rola w ekosystemach leśnych. Red. W.Grodzki

Dąbrowicz R. 2012. Alternatywne kierunki rozwoju i wykorzystania dostępnych zasobów biomasy w przedsiębiorstwach rolnych na przykładzie działalności „Pałacu Baborówko”. W: Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka - technologia - wdrożenie. Red. K. Borodako, M. Nowosielski. Instytut Zachodni w Poznaniu. Poznań 2012: 253-263. (ISBN 978-83-61736-37-0, str.: 280)

Kujawa K. 2013. Jarzębatka. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, s. 126-132.

Kundzewicz Z. W. 2013. Zmiany ryzyka powodziowego w Europie. W: Sympozjum Europejskie „Współczesne Problemy Ochrony Przeciwpowodziowej” (red. Cz. Szczegielniak), Wydawca – Stacja Naukowa PAN w Paryżu, 11-20.

Mazgajska J., Rybacki M. 2012. Kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1751). W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 326-345.

Oleszczuk M. 2013. Rola pająków w bioróżnorodności ekosystemów rolnych. W: Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych. Red. J. Tyburski i M. K. Kostrzewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn: 317-329.

Rybacki M. 2012. Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) [Rana lessonae].W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 417-432.

Rybacki M. 2012. Żaba śmieszka Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) [Rana ridibunda]. W:Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 448-463.

Rybacki M. 2012. Żaba wodna Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) [Rana esculenta]. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 479-493.

 

Inne publikacje

Prace popularno-naukowe

Bernacki Z., Sobczyk S. 2013. 60 lat Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 19(21): 111‑114.

Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2013. EMKAL1A: kalkulator emisji gazów szklarniowych w rolnictwie. Mat. V Konferencji Naukowej PTA „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych”. Bydgoszcz, 19-21 września 2013: 19

Karg J. 2012. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe w województwie wielkopolskim. RDOŚ i ZPKWW. Poznań: 82-84.

Karg J. 2013. Rzadkie gatunki owadów w Przemęckim Parku krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 19 (21): 169.

Karg J., Kołtowska M. 2013. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Folder

Kołtowska M, Kujawa A., Michalak M. 2013. Podkolan biały (Platanhera bifolia (L.) Rich,) w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – wyniki monitoringu z lat 2010 – 2013. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 19(21): 108 - 110.

Kujawa K., Karg J., Śmiełowski J. Autorstwo tekstów – komentarzy do zdjęć w albumie „Wiesław Rakowski – fotografie 1924-1939”. IŚRiL PAN 2013

Łęcki R. 2013. Śledź jest ptaszkiem. Systematyka w świadomości społecznej. Biologia w Szkole 342: 8 – 9.

Łęcki R, Sobczyk D. 2013. Nowa ścieżka dydaktyczna w parku przypałacowym w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 19(21): 166.

Łęcki R., Sobczyk. S. 2013. Dzień Dziecka w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 19(21): 167.

Łęcki R, Sobczyk D. 2013.Nowa ścieżka dydaktyczna w parku przypałacowym w Turwi. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 19(21): 166.

Oleszczuk M. 2013. Co się kryje w usypiskach kamieni polnych ? Agro Serwis 15.

Sobczyk D. 2013. Rzadkie gatunki motyli dziennych w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 19(21): 101 – 104.

Sobczyk D. 2013. Projekt: Motyle jako wskaźnik jakości krajobrazu. W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadimnazjalnych Ekologia Krajobrazu oraz „nakładka” dla ucznia zdolnego. Materiały konferencyjne – Szkolenie dla nauczycieli – Środa Wlkp., 12.09.2013. Red. M. Szyszkiewicz-Golis. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań: 154-159.

Sobczyk D. 2013. Projekt: Jaka struktura krajobrazu jest najdogodniejsza dla motyli dziennych. W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadgimnazjalnych Ekologia Krajobrazu oraz „nakładka” dla ucznia zdolnego. Materiały konferencyjne – Szkolenie dla nauczycieli – Środa Wlkp., 12.09.2013. Red. M. Szyszkiewicz-Golis. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań: 159-165.

Sobczyk S., Jasińska E. 2013. XIII edycja konkursu „Generał Dezydery Chłapowski. Życie i dzieło. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 19(21): 166 – 167.

Sobczyk S., Łęcki R. 2013. Podsumowanie działalności wystawy przyrodniczej w Rogaczewie Małym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 19(21): 168 – 169.

Szyszkiewicz-Golis M. 2013. (red) „Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadgimnazjalnych Ekologia Krajobrazu oraz nakładka dla ucznia zdolnego”. Szkolenie dla nauczycieli, Środa Wielkopolska, 12.09.2013 r., Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań, str. 325.

Szyszkiewicz-Golis M. 2013: Przedwojenne klisze. Wprowadzenie do historii Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu”. W: „Wiesław Rakowski. Fotografie 1924-1939”. Red. Szyszkiewicz-Golis M., Sita M., Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań, str. III-V.

Szyszkiewicz-Golis M., (red), Sita M. (red. artyst.) 2013: „Wiesław Rakowski. Fotografie 1924-1939”. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Str. 99.

 

Doniesienia naukowe i abstrakty konferencyjne

Andrusiak J. 2013. Phytoplankton composition in Lake Kórnickie during summer and autumn 2012, book of abstracts, II Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody - 21-22.03.2013: p 83.

Arczyńska-Chudy E., Celewicz-Gołdyn S., Gołdyn H., Pińskwar P. 2013. Diversity of small field ponds flora. Scientific Symposium: Biodiversity without borders, 25th October 2013, Iasi, Romania: 35-36.

Bernacki Z. 2013. Projekt: Co to znaczy, że rośliny wiążą energię? W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadimnazjalnych Ekologia Krajobrazu oraz „nakładka” dla ucznia zdolnego. Materiały konferencyjne – Szkolenie dla nauczycieli – Środa Wlkp., 12.09.2013. Red. M. Szyszkiewicz-Golis. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań: 86 – 97

Bernacki Z. 2013. Przepływ energii słonecznej i obieg wody w krajobrazie rolniczym. W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadimnazjalnych Ekologia Krajobrazu oraz „nakładka” dla ucznia zdolnego. Materiały konferencyjne – Szkolenie dla nauczycieli – Środa Wlkp., 12.09.2013. Red. M. Szyszkiewicz-Golis. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań: 43 – 67

Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. 2013. EMKAL1A: kalkulator emisji gazów szklarniowych w rolnictwie. Mat. V Konferencji Naukowej PTA „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych”. Bydgoszcz, 19-21 września 2013: 19.

Dąbrowicz R.. 2013. Alternatywne kierunki wykorzystania dostępnych zasobów biomasy w przedsiębiorstwie rolnym na przykładzie „Przedsiębiorstwa Rolnego Baborówko”. Konferencja „B+R dla Wielkopolski” – regionalne forum współpracy między nauką i biznesem. Referaty wyłożone. Instytut Zachodni w Poznaniu, Instytut Naukowo-Badawczy im. Z. Wojciechowskiego. Poznań, luty 2013: 15-16.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2013. Porównanie kosztów i skutków środowiskowych ochrony roślin w różnych płodozmianach w intensywnej produkcji towarowej. 53. Sesja Naukowa IOR-PIB. Streszczenia. Poznań, 7-8 luty 2013: 58.

Kędziora A., Jankowiak J., Józefczyk D., Karg G., Nowak M. 2013. Rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia niedoborów opadowych dla jęczmienia jarego w okresie referencyjnym i projekcyjnym w Polsce. XX Jubileuszowe Sympozjum Nawadniania Roślin. „Nawadnianie roślin w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Aspekty przyrodniczo - produkcyjne i techniczno - infrastrukturalne”. Materiały Konferencyjne. Bydgoszcz - Tleń, 19-21 czerwca 2013: 12.

Kolli R., Koster T., Rannik K., Tonutare T., Szajdak L., Astover A. 2013. Influence of land use changes on soil functions. International Conference. Protection of soil functions – challendes for the future. 15-18 Puławy. pp.44-46

Oleszczuk M. 2013. Czy istnieje zależność między typem krajobrazu rolniczego a liczbą iróżnorodnością ofiar w sieciach pajęczych? W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadimnazjalnych Ekologia Krajobrazu oraz „nakładka” dla ucznia zdolnego. Red. M. Szyszkiewicz Golis. Wydawca: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Poznań: 122 - 128.

Oleszczuk M. 2013. Jak wykorzystać pająki w ograniczaniu zagęszczeń szkodników upraw? Wpływ zadrzewień w krajobrazie rolniczym na różnorodność i liczebność pająków sieciowych na polach uprawnych. W: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Program nauczania przedmiotu dodatkowego dla szkół ponadimnazjalnych Ekologia Krajobrazu oraz „nakładka” dla ucznia zdolnego. Szkolenie dla nauczycieli – Środa Wlkp., 12.09.2013. Red. M. Szyszkiewicz-Golis. Wydawca: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Poznań:128 – 135.

Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2013. Zróżnicowanie genetyczne Clathrus archeri (Berk.) Dring. (Basidiomycetes, Phallales) w Polsce. W: Dynowska M., Biedunkiewicz A. (red.). 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”: 128-129.

Pietras M., Kujawa A., Rudawska M., 2013. Clathrus archeri (Berk.) Dring. (Basidiomycetes, Phallales): distribution and genetic diversity of alien fungi in Poland., In: Risk Analysis of Forest Invasive Alien Species (IUFRO 4.04.07, Risk Analysis & IUFRO 8.02.04, Ecology of Alien Invasives), 27 luty – 1 marzec 2013, Panjab University Chandigarh, India, Abstracts: 24.

Sakowicz A., Szajdak L.W. 2013. Sapropel – raw material with high potential of utilization. Abstracts of International Workshop “Peat and humic substances and their application”. University of Latvia, Riga, Latvia, October 10—12, 2013. pp. 32.

Sekuła A., Kowalczyk M., Kręgiel J., Mleczko P., Kujawa A., Olszowy Z., Kupiec T. 2013. Analiza sekwencji ITS nrDNA w identyfikacji grzybów trujących i halucynogennych. W: Dynowska M., Biedunkiewicz A. (red.). 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”

Sekuła A., Kowalczyk M., Mleczko P., Olszowy Z., Kujawa A., Kupiec T. 2013. Genetic method of species identification of hallucinogenic and other poisonous mushrooms for forensic purposes. In: 25th Congress of the International Society for Forensic Genetics, Australia, Melbourne, 2-7 September 2013: 242

Sieminiak D. 2013. Glony glebowe jako wskaźnik integrowanej uprawy pszenicy ozimej. 53. Sesja Naukowa IOR-PIB. Streszczenia. Poznań, 7-8 luty 2013: 63-64.

Sieminiak D. 2013. Chlorochytrium paradoxum (G.A. KLEBS) G.S. WEST 1916 (Chlorophyta, Chlorococcales) – The new green alga for Polish Flora, Abstract Book, Konin-Mikorzyn, 20-23 maj 2013: 125-126

Szajdak L.W., Inisheva L. 2013. From peat to our health. Abstracts of International Workshop “Peat and humic substances and their application”. University of Latvia, Riga, Latvia, October 10—12, 2013. pp. 38.

Szajdak L.W., Szczepański M., Gaca W, Styła K., Meysner T. 2013. Impact of various long vegetation season on the biochemical, chemical and physical properties of peats. . Abstracts of International Workshop “Peat and humic substances and their application”. University of Latvia, Riga, Latvia, October 10-12, 2013. pp. 39.

Szyszkiewicz-Golis M., Zarabska D. 2013 (red). Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższanie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu – Materiały konferencyjne – konferencja inaugurująca projekt, Poznań 21.03.2013 r.”, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań, str. 115.

Śmiełowski J. 2013: Hodowla zająca szaraka (Lepus europaeus L.) – sukcesy i porażki. Mat. prezentowane podczas sesji naukowej zorganizowanej w ramach Spotkań z Naturą i Sztuką UROCZYSKO, Supraśl 2013: 137-144

Tkaczuk C., Miętkiewski R, Bałazy S. 2013. Stan rozpoznania i perspektywy wykorzystania grzybowych patogenów roztoczy w integrowanej ochronie
roślin.
47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina-
środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu", Puławy-Lublin, 12-15
maja 2013 r.: Materiały konferencyjne: 58.

Zeyland J., Wołko Ł., Bocianowski J., Szalata M., Dzieduszycki A.M., Ryba M., Śmiełowski J., Lipiński D., Słomski R. 2013: Kompletny mitochondrialny genom tura (Bos promigenius) zrekonstruowany ze starożytnego DNA. Streszczenie referatów. Międzynarodowa Konferencja Żubry w Karpatach, Czarna, 5-6 września 2013: 82-83

Zeyland J., Wołko Ł., Bocianowski J., Szalata M., Słomski R., Dzieduszycki A.M.,Ryba M., Przyształowska H., Boksa M., Nowak A., Lipiński D., Śmiełowski J. 2013: Complete mitochondrial genome of wild aurochs (Bos primigenius) reconstructed from ancient DNA. 9th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, 18th-21st September 2013, Berlin: 219