FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Prof. dr hab. dr h. c. Lech Wojciech Szajdak

LechSzajdak

Imię i nazwisko: Lech Wojciech Szajdak
Doktor Farmacji, Profesor Agronomii, Doktor Honoris Causa

Miejsce zatrudnienia: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu


Stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Magister Farmacji, Akademia Medyczna w Poznaniu, 1977.
 • Doktor Farmacji, Akademia Medyczna w Poznaniu, 1986.
 • Doktor habilitowany, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1999.
 • Profesor Agronomii 2006.
 • Doctor Honoris Causa, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, 2009.

Stypendia naukowe:

 • 1990: Kurs języka niemieckiego Herder Institute, Karl-Marx-University, Leipzig, Niemcy.
 • 1991 - 1993: stypedium naukowe w Department of Chemistry of the Swedish Agriculture University, Uppsala, Sweden.  
 • 1997: stypendium naukowe w Institute of Ecology and Department of Crop and Soil Science, University of Georgia, Athens, USA.

Doświadczenia zawodowe:

 • 1977 – 1988: praca w Zakładzie Chemii Fizycznej, Wydział Farmacji, Akademia Medyczna w Poznaniu.  
 • 1988 – : praca w Instytucie  Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Praca dotyczy:  
  1. procesów przemian i mechanizmów związków biologicznie czynnych o zdefiniowanej strukturze chemicznej (aminokwasy, kwasy fenolowe, enzymy, fitohormony) oraz o niezdefiniowanej strukturze chemicznej (kwasy huminowe i fulwowe) w glebach spod monokultury  żyta i  zmianowania, uprawianych metodą orkową i bezorkową,
  2. mechnizmu procesu denitryfikacji w glebach, 
  3. funkcji zadrzewień środpolnych jako barier biogeochemicznych,
  4. funkcji torfowisk jako barier biogeochemicznych, 
  5. procesów i mechanizmów przemian związków chemicznych i biochemicznych w glebach organicznych (torfy, mursze, gytie),
  6. nawozów organicznych i substratów przygotowanych na bazie torfów, gytii oraz węgla brunatnego.
 • 2000 – : Kierownik Zakładu Chemii  Środowiska Instytutu  Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
 • 2004 – : członek, sekretarz (2007-2010) Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
 • 2011 – : ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Doświadczenia wydawnicze:

 • Członek komitetu redakcyjnego monografii Glabal Change, finansowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Torfowe (IPS - International Peat Society),
 • Edytor międzynarodowego czasopisma naukowego Earth System Science Data,
 • An  associate Editor-In-Chief  międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Biological Research (Hong Kong),
 • Członek komitetów redakcyjnych następujących czasopism naukowych: Agronomy Research, Mires and Peat, Peatlands International,
 • A guest editor specjalnego zeszytu pt. ”Restoration of Peatland Soil for Agricultural Use” w czasopiśmie Agronomy Research. Part I. 2007, 5(2): 145-200; and Part II. 2008. 6(1): 119-160,
 • A guest co-editor specjalnego zeszytu pt.” Processes, Mechanism and Utilization of Organic Soils” w czasopiśmie Plant and Soil. 2009, 315: 1-324.

Członkowstwo w organizacjach naukowych:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Torfowe (IPS - International Peat Society)
 • 2000 – 2012: Międzynarowowa Komisja III – pt. “Utilization of Peat and Peatland in Agriculture”.

2000 – 2004: sekretarz,
2004 – 2008: przewodniczący,
2008 – 2012: ponowny wybór na przewodniczącego.

 • 2004 – : członek Scientific Advisory Board,
 • 2008 – : członek Climate Change Working Group,
 • 2010 – : członek Zarządu Głównego (Executive Board).

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego

 • 2009 – 2011: Vice-przewodniczący,
 • 2011 – : Przewodniczący.

Inne naukowe organizacje  

 • 2001 – : członek - Polish Humus Substance Society,
 • 2001 – : członek International Humus Substances Society,
 • 2006 – : członek European Geosciences Union,
 • 2010 – : członek Komitetu Organizacyjnego Museum Torfu w Tomsku, Rosja,
 • 2009 – 2011: członek Komisji Ochrony Środowiska przy Poznańskim Oddziale PAN,
 • 2012 – : członek Komitetu Melioracji i InŜynierii Środowiska Rolniczego PAN,
 • 2012 – : członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Puszczy Zielonki.

Współpraca międzynarodowa:

 • 1993 – : "Rola kwasów humusowych w transporcie związków biologicznie czynnych w glebie". Project jest realizowany we współpracy  z Institute for Problem of Natural Resources Use and Ecology, National Academy of Sciences of Belarus, Mińsk, Belarus, kierownik.
 • 2002 – : "Skład materii organicznej jako wskaźnik aktywności gleb i ekosystemów". Projekt realizowany w ramach umowy z  Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonia University of Life Sciences, Tartu, Estonia, kierownik.
 • 2007 – : "Funkcja substancji humusowych w transformacji azotu w warunkach meliorowanych i niemeliorownych torfowisk". Project realizowany we współpracy z Russian Academy of Agriculture, Siberian Branch, Tomsk State Pedagogical University, Agrogroecology Laboratory, kierownik.
 • 2008 – : "Wpływ melioracji na właściwości materii organicznej oraz zawartość związków biologicznie czynnych w torfach". Współpraca na podstawie do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z zagranicą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federacji Rosyjskiej, kierownik.

Publikacje:

 • Autor ponad 430 publikacji, włączając: 32 publikacje w czasopismach posiadających Impact Factor (IF), 8 książek oraz 73 rozdziałów w książkach.

Konferencje i kongresy naukowe:

 • Uczestnik ponad 60 konferencji i kongresów naukowych.
 • 21 – 25 sierpień 2006: organizator sesji pt. ”Restoration of Peatland Soils for Agricultural Use” podczas 5th
 •  European Conference on Ecological Restoration. Land Use Changes in Europe as a Challenge for Restoration, Greifswald,Germany.  
 • bczłonek komitetów naukowych 13th and 14th International Peat Congress in Tullamore – Irlandia i Stockholm - Szwecja.
 • 2007 – : organizator corocznych sesji na temat gleb organicznych podczas European Geosciences Union, Vienna, Austria.
 • 2007 – :  członek corocznej Ogólnorosyjskiej Szkóły nt. „Torf i Torfowiska”, Tomsk, Rosja.
 • 22 – 24 czerwca 2010: - Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Chemical, physical and bioilogical precesses in soils”. Turew koło Czempinia.
 • 6 – 8 październik 2010: - Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji pt. “Nature Management: Ecology, Economics, Technology”, Mińsk, Białoruś, 6-8 października 2010 roku.  
 • 1-2 września 2011: – Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.” Necessity of Peatlands Protection”, Tlen – Bory Tucholskie.
 • 27 – 28 sierpień 2012: członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji nt. “Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity”, Tartu, Estonia.

Nagrody:

 • 1985 i 1988: dwa  świadectwa racjonalizatorskie wydane przez Akademię Medyczną w Poznaniu za: (i) konstrukcję spektrofluorymetru, (ii) przystawkę 2-krotnie zwiększająca fluorescencję spektrofluorymetru wykonanego uprzednio.
 • 2003: Nagroda Ministra Edukacji za autorstwo ksiąŜki pt. ”Torfowiska I Torf”. 
 • 2007: Nagroda Dziekana Wydziału Biologii i Ekologii Uniwerstytetu im. Yanka Kupala, Grodno, Białoruś. 
 • 2009: Tytuł  Doctor Honoris Causa Estonian University of Life Sciences w Tartu, Estonia. 
 • 2011: Nagroda Forum Award za pracę pt “Function of humus and humic acids in transport of biologically active substances in soil” podczas Science & Technology Days Poland-East, 5th International Forum, Warszawa, 28-30 listopada 2011.

Wybrane granty i projekty naukowe:  

 • 2008 – 2010: ‘Impact of the age and content of the trees on the denitrification process in soil under shelterbelts and adjoining cultivated fields’ doctoral grant of M.S. Wioletta Gaca, supported by the Foundation  of the Polish Science, kierownik.
 • 2008 – 2010: ‘Efficiency of the shelterbelts on the limit of the nutrients in ground water of agricultural landscape’ doctoral grant of  M.S. Renata Jaskulska, supported by the Foundation of the Polish Science, kierownik.
 • 2009 – 2011: ‘Evaluation of chemical biochemical conversions of the acrotelm and catotelm of low-moor and high-moor of peatlands, supported by the Foundation of the Polish Science’, kierownik.
 • 2011 – 2014: ‘The location and function of phytohormone indole-3-acetic acid and the biochemical, physical and chemical properties of peat substrates’, supported by the Foundation of the Polish Science, kierownik.
 • 2012 – 2013: “Impact of arctic zone on the chemical and biochemical processes, conversions and transformations in peat  layers”,PEAT‐ACROCATO”. Project is a part of INTERACT WP4 supported by EC, kierownik.  

Zainteresowania:
Stara porcelana, muzyka baroku, malarstwo postimpresjonistyczne, jogging.