FLORIST

EURAXESS

ATP

Program seminariów Instytutu w 2020 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

14 stycznia
Śmiertelność podczas fal upałów w miastach o różnej wielkości oraz na terenach wiejskich na przykładzie województw wielkopolskiego i małopolskiego
Dr Dariusz Graczyk

Drzewo – ofiara czy winowajca? Podejście do problemu drzew w kontekście zagrożeń naturalnych
Dr Adam Choryński


11 lutego
SEMINARIUM ORGANIZACYJNE
Wskaźniki bibliometryczne pracowników i rozwój kadr IŚRiL
Dyrekcja IŚRiL

 

10 marca (ze względów epidemiologicznych przeniesiona na inny termin)
SESJA SPRAWOZDAWCZA IŚRIL

 

14 kwietnia
Ślad węglowy bydła mięsnego w konwencjonalnym systemie produkcji
Dr hab. Jerzy Bieńkowski

Energochłonność skumulowana w intensywnej produkcji roślinnej
Dr Małgorzata Holka


12 maja
Porównanie produkcji pierwotnej trzech upraw o zróżnicowanych szlakach fotosyntezy
Dr Zdzisław Bernacki

Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na nawożenie azotem – wyniki wstępne
Dr Daria Zarabska-Bożejewicz


9 czerwca
Wpływ pokrywy roślinnej i gatunków torfotwórczych na zawartość kwasu indolilo-3-octowego w glebach torfowych Polski i Rosji
Dr Marek Szczepański

Aktywność wybranych enzymów w glebach torfowych
Dr Teresa Meysner


15 października

Dlaczego wciąż badany stechiometrię całych owadów, czyli o składzie pierwiastkowym różnych części ciała u jelonka rogacza w Europie ?

Dr hab. Grzegorz Orłowski, Dr inż. K. Ziomek

Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów

Dr hab. Grzegorz Orłowski

12 listopada

Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym i uprawą pszenżyta ozimego

Dr inż. Renata Jaskulska

Chemiczne i biochemiczne podstawy procesu murszenia

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

10 grudnia

Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych?

Dr Konrad Kalarus

Wpływ pasów kwietnych na liczebność i różnorodność pająków na polu z marchwią uprawianą wg standardów rolnictwa ekologicznego

Dr Maria Oleszczuk

Program seminariów Instytutu w 2019 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

12-13 marca
Sesja sprawozdawcza - podsumowanie działalności Instytutu w 2018 roku

23 maja
Referat "Wykorzystanie kinetyki chemicznej w badaniach wymywania związków organicznych i nieorganicznych z gleb"
Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

Informacja o roli POL-onu w najbliższej ewaluacji jednostek naukowych i o obowiązkach pracowników z tego wynikających
Mgr Izabela Łazar

 

15 października
Dlaczego wciąż badany stechiometrię całych owadów, czyli o składzie pierwiastkowym różnych części ciała u jelonka rogacza w Europie ?
Dr hab. Grzegorz Orłowski, Dr inż. K. Ziomek

Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów
Dr hab. Grzegorz Orłowski

12 listopada
Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym i uprawą pszenżyta ozimego
Dr inż. Renata Jaskulska

Chemiczne i biochemiczne podstawy procesu murszenia
Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

10 grudnia
Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych?
Dr Konrad Kalarus

Wpływ pasów kwietnych na liczebność i różnorodność pająków na polu z marchwią uprawianą wg standardów rolnictwa ekologicznego
Dr Maria Oleszczuk


15 października

Dlaczego wciąż badany stechiometrię całych owadów, czyli o składzie pierwiastkowym różnych części ciała u jelonka rogacza w Europie ?

Dr hab. Grzegorz Orłowski, Dr inż. K. Ziomek

Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów

Dr hab. Grzegorz Orłowski

12 listopada

Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym i uprawą pszenżyta ozimego

Dr inż. Renata Jaskulska

Chemiczne i biochemiczne podstawy procesu murszenia

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

10 grudnia

Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych?

Dr Konrad Kalarus

Wpływ pasów kwietnych na liczebność i różnorodność pająków na polu z marchwią uprawianą wg standardów rolnictwa ekologicznego

Dr Maria Oleszczuk

Program seminariów Instytutu w 2018 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

18 stycznia

Projekcje zmian klimatu i ich konsekwencji
Prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Zmiany opadów intensywnych w Polsce - obserwacje i projekcje
Dr Iwona Pińskwar

 

13 lutego
Czynniki zmienności zgrupowania motyli krajobrazu rolniczego okolic Turwi
Mgr Dariusz Sobczyk

Czy struktura zlewni ma znaczenie dla zmienności zbiorowisk roślinnych w śródpolnych zbiornikach wodnych?
Dr Ewa Arczyńska-Chudy

 

13 marca
Sesja sprawozdawcza Instytutu za rok 2017

 

10 kwietnia
Ślad węglowy przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego
Dr hab. Jerzy Bieńkowski

Ocena oddziaływania chemicznej ochrony roślin na środowisko w intensywnej produkcji roślinnej
Dr Małgorzata Holka

 

22 maja
Aktywność oksydazy moczanowej w torfowisku wysokim
Dr inż. Teresa Meysner

Wpływ melioracji na zmiany rozpuszczonego węgla organicznego, fenoli oraz aktywność oksydazy fenolowej torfowisk górskich"
Dr inż. Katarzyna Styła

 

12 czerwca
Zadrzewienia śródpolne: czy wszystko już wiemy?
Dr Zdzisław Bernacki

Dlaczego w przekroju podłużnym skorupy jaj ptaków zawierają różne stężenia wapnia i innych metali?
Dr hab. Grzegorz Orłowski

 

PRZERWA WAKACYJNA

 

9 października
Botanika, motyle i ochrona przyrody w ekologii
Dr Konrad Kalarus

Od systematyki ku ekologii mrówek
Dr Sebastian Salata

 

16 listopada
Pasy kwietne jako sposób ochrony roślin uprawnych i zwiększania różnorodności biologicznej pól uprawnych (wyniki badań projektu finansowanego przez MRiRW)
Dr hab. Krzyszfof Kujawa


5 grudnia
Badaniach w UŁ oraz o plany badań w IŚRiL PAN
Dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska


Program seminariów Instytutu w 2017 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

11 kwietnia
Aktywność peroksydazy w podłożach ogrodniczych
Dr inż. Teresa Meysner

Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych
Dr Marek Szczepański

 

9 maja
Pająki jako element ekosystemów rolniczych. Wpływ zadrzewień śródpolnych na pająki upraw
Dr Maria Oleszczuk

Grzyby pirofilne na pożarzysku w borze sosnowym w Kampinoskim Parku Narodowym
Dr Anna Kujawa

 

13 czerwca
Długookresowe zmiany wybranych zmiennych hydro-klimatycznych na obszarze Polski i ich wpływ na różne dziedziny życia
Dr Małgorzata Szwed

Gminy wobec zagrożeń naturalnych – zdolność samorządów do radzenia sobie z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi
Mgr Adam Choryński

 

11 października
Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych" (prezentacja tez rozprawy doktorskiej)
Mgr inż. Krzysztof Ziomek

 

21 listopada
Aktywność reduktazy azotanowej w podłożach ogrodniczych przed i po ukorzenieniu hortensji
Dr Wioletta Gaca

Sorpcyjne właściwości użytkowanych rolniczo gleb płowych
Dr inż. Renata Jaskulska

 

5 grudnia
Siedliska zastępcze dla nadrzewnych grzybów leśnych w krajobrazie rolniczym
Dr Anna Kujawa

Wpływ zróżnicowanie ubarwienia skorupy jaj ptaków na akumulację pierwiastków chemicznych
Dr hab. Grzegorz Orłowski

 


Seminarium sprawozdawcze za 2016

Czytaj więcej...

Program seminariów Instytutu w 2016 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

19 stycznia
Zmiany klimatu w Polsce
Małgorzata Szwed

 

9 lutego
Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - Korytarze migracyjne (wyniki realizacji projektu)
Katarzyna Pędziwiatr, Paulina Konieczna

GIS jako narzędzie oceny jakości środowiska i planowania ochrony przyrody na terenach rolniczych
Tomasz Knioła

 

8 marca
Puszcza Białowieska - przykład różnego spojrzenia na ochronę terenów cennych przyrodniczo
Anna Kujawa

O ekologii pokarmowej ptaków w zmieniającym się świecie: czy naprawdę wszystko już wiemy o zdobyczach i diecie naszej awifauny?
Grzegorz Orłowski

 

12 kwietnia
Obserwacje i projekcje zmian intensywnych opadów
Iwona Pińskwar

Obserwacje zmian ekstremów termicznych
Dariusz Graczyk

 

16 maja
Analiza przepływu i bilansu azotu w gospodarstwach rolniczych w świetle Dyrektywy Azotanowej
Małgorzata Holka

Zmiany emisji gazów cieplarnianych dla różnych scenariuszy zwyczajów żywieniowych mieszkańców Polski
Jerzy Bieńkowski

 

10 czerwca
Aktywności enzymów biorących udział w cyklu węgla na terenie Torfowiska Batorowskiego w Sudetach
Katarzyna Styła

 

27 października
Porosty w krajobrazie rolniczym  - aktualny stan poznania zagadnienia w kraju
Daria Zarabska-Bożejewicz

 

8 listopada
Informacje o swoim doktoracie
Mrs. Amalia Ioana Bot

Dlaczego boimy się fal upałów?
Dariusz Graczyk

 

13 grudnia
Projekcje zmian zasobów glebowej materii organicznej w różnych typach gospodarstw
Jerzy Bieńkowski

Emisje amoniaku w rolnictwie
Małgorzata Holka