FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

13 marca, godz. 9.00 - 14.00 Sesja sprawozdawcza - podsumowanie działalności Instytutu w 2017 roku

Program sesji:

9.00-9.15
Publikacje Instytutu w 2017 roku - dr hab. K. Kujawa

9.15-11.45
Badania statutowe (15-25 min i 5 min na dyskusję/temat )

 1. Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej – dr hab. J. Bieńkowski
 2. Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym – prof. dr hab. L.W. Szajdak
 3. Zmiany klimatu i zasobów wodnych – prof. dr hab. Z.W. Kundzewicz
 4. Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych – dr hab. G. Orłowski
 5. Różnorodność krajobrazowa i biologiczna – dr hab. K. Kujawa
 6. Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju
  – dr A. Kujawa

Przerwa (11.45-12.00)

g. 12.00-13.30
Projekty finansowane grantami i współpraca (do 30 min z dyskusją/zakład)

 1. Zakład Chemii Środowiska – prof. dr hab. L. W. Szajdak
 2. Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych – prof. dr hab. Z. W. Kundzewicz
 3. Zakład Systemów Produkcji Rolniczej – dr hab. J. Bieńkowski

g. 13.30-14.00
Dyskusja i podsumowanie (prof. dr hab. L. W. Szajdak)


Program seminariów Instytutu w 2018 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

18 stycznia
Projekcje zmian klimatu i ich konsekwencji
Prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Zmiany opadów intensywnych w Polsce - obserwacje i projekcje
Dr Iwona Pińskwar

 

13 lutego
Czynniki zmienności zgrupowania motyli krajobrazu rolniczego okolic Turwi
Mgr Dariusz Sobczyk

Czy struktura zlewni ma znaczenie dla zmienności zbiorowisk roślinnych w śródpolnych zbiornikach wodnych?
Dr Ewa Arczyńska-Chudy

 

13 marca
Sesja sprawozdawcza Instytutu za rok 2017

 

10 kwietnia
Ślad węglowy przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego
Dr hab. Jerzy Bieńkowski

Ocena oddziaływania chemicznej ochrony roślin na środowisko w intensywnej produkcji roślinnej
Dr Małgorzata Holka

 

22 maja
Aktywność oksydazy moczanowej w torfowisku wysokim
Dr inż. Teresa Meysner

Wpływ melioracji na zmiany rozpuszczonego węgla organicznego, fenoli oraz aktywność oksydazy fenolowej torfowisk górskich"
Dr inż. Katarzyna Styła

 

12 czerwca
Zadrzewienia śródpolne: czy wszystko już wiemy?
Dr Zdzisław Bernacki

Dlaczego w przekroju podłużnym skorupy jaj ptaków zawierają różne stężenia wapnia i innych metali?
Dr hab. Grzegorz Orłowski

 

PRZERWA WAKACYJNA

 

9 października
Botanika, motyle i ochrona przyrody w ekologii
Dr Konrad Kalarus

Od systematyki ku ekologii mrówek
Dr Sebastian Salata

 

16 listopada
Pasy kwietne jako sposób ochrony roślin uprawnych i zwiększania różnorodności biologicznej pól uprawnych (wyniki badań projektu finansowanego przez MRiRW)
Dr hab. Krzyszfof Kujawa


5 grudnia
Badaniach w UŁ oraz o plany badań w IŚRiL PAN
Dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska


Seminarium sprawozdawcze za 2016

 

W dniu 14 marca w godzinach 9.00-12.30 odbędzie się seminarium – sesja sprawozdawcza dotycząca podsumowania działalności badawczej IŚRiL PAN
w 2016 roku.

 

Sesja sprawozdawcza (9.00 – 12.30)

1. Publikacje Instytutu w okresie sprawozdawczym 2013-2016 w liczbach (15 min) - K. Kujawa

2. Zadania statutowe (po 15 min +5 min na dyskusję) – od 9.15 do 11.15:

 • Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej – J. Bieńkowski
 • Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym – L.W. Szajdak
 • Zmiany klimatu i zasobów wodnych – Z.W. Kundzewicz
 • Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych – G. Orłowski - Różnorodność krajobrazowa i biologiczna – K. Kujawa
 • Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju – A. Kujawa

Przerwa (11.15-11.30)

3. Projekty finansowane grantami i współpraca (11.30-12.30)

 • Projekty “klimatyczne” (25 min) – Z.W. Kundzewicz
 • Projekty i współpraca „chemiczne” (20 min.) – L.W. Szajdak
 • Projekty rolnicze (15 min) – J. Bieńkowski