FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

Program seminariów Instytutu w 2017 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

11 kwietnia
Aktywność peroksydazy w podłożach ogrodniczych
Dr inż. Teresa Meysner

Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych
Dr Marek Szczepański

 

9 maja
Pająki jako element ekosystemów rolniczych. Wpływ zadrzewień śródpolnych na pająki upraw
Dr Maria Oleszczuk

Grzyby pirofilne na pożarzysku w borze sosnowym w Kampinoskim Parku Narodowym
Dr Anna Kujawa

 

13 czerwca
Długookresowe zmiany wybranych zmiennych hydro-klimatycznych na obszarze Polski i ich wpływ na różne dziedziny życia
Dr Małgorzata Szwed

Gminy wobec zagrożeń naturalnych – zdolność samorządów do radzenia sobie z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi
Mgr Adam Choryński

 

11 października
Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych" (prezentacja tez rozprawy doktorskiej)
Mgr inż. Krzysztof Ziomek

 Seminarium sprawozdawcze za 2016

 

W dniu 14 marca w godzinach 9.00-12.30 odbędzie się seminarium – sesja sprawozdawcza dotycząca podsumowania działalności badawczej IŚRiL PAN
w 2016 roku.

 

Sesja sprawozdawcza (9.00 – 12.30)

1. Publikacje Instytutu w okresie sprawozdawczym 2013-2016 w liczbach (15 min) - K. Kujawa

2. Zadania statutowe (po 15 min +5 min na dyskusję) – od 9.15 do 11.15:

  • Rozpoznanie ekologicznych efektów różnych systemów produkcji rolniczej – J. Bieńkowski
  • Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym – L.W. Szajdak
  • Zmiany klimatu i zasobów wodnych – Z.W. Kundzewicz
  • Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych – G. Orłowski - Różnorodność krajobrazowa i biologiczna – K. Kujawa
  • Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju – A. Kujawa

Przerwa (11.15-11.30)

3. Projekty finansowane grantami i współpraca (11.30-12.30)

  • Projekty “klimatyczne” (25 min) – Z.W. Kundzewicz
  • Projekty i współpraca „chemiczne” (20 min.) – L.W. Szajdak
  • Projekty rolnicze (15 min) – J. Bieńkowski

 

Program seminariów Instytutu w 2016 roku. Poznań, ul. Bukowska 19, godz. 10.00

 

19 stycznia
Zmiany klimatu w Polsce
Małgorzata Szwed

 

9 lutego
Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - Korytarze migracyjne (wyniki realizacji projektu)
Katarzyna Pędziwiatr, Paulina Konieczna

GIS jako narzędzie oceny jakości środowiska i planowania ochrony przyrody na terenach rolniczych
Tomasz Knioła

 

8 marca
Puszcza Białowieska - przykład różnego spojrzenia na ochronę terenów cennych przyrodniczo
Anna Kujawa

O ekologii pokarmowej ptaków w zmieniającym się świecie: czy naprawdę wszystko już wiemy o zdobyczach i diecie naszej awifauny?
Grzegorz Orłowski

 

12 kwietnia
Obserwacje i projekcje zmian intensywnych opadów
Iwona Pińskwar

Obserwacje zmian ekstremów termicznych
Dariusz Graczyk

 

16 maja
Analiza przepływu i bilansu azotu w gospodarstwach rolniczych w świetle Dyrektywy Azotanowej
Małgorzata Holka

Zmiany emisji gazów cieplarnianych dla różnych scenariuszy zwyczajów żywieniowych mieszkańców Polski
Jerzy Bieńkowski

 

10 czerwca
Aktywności enzymów biorących udział w cyklu węgla na terenie Torfowiska Batorowskiego w Sudetach
Katarzyna Styła

 

27 października
Porosty w krajobrazie rolniczym  - aktualny stan poznania zagadnienia w kraju
Daria Zarabska-Bożejewicz

 

8 listopada
Informacje o swoim doktoracie
Mrs. Amalia Ioana Bot

Dlaczego boimy się fal upałów?
Dariusz Graczyk

 

13 grudnia
Projekcje zmian zasobów glebowej materii organicznej w różnych typach gospodarstw
Jerzy Bieńkowski

Emisje amoniaku w rolnictwie
Małgorzata Holka