FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

dr hab. Krzysztof Kujawa prof. nadzw. IŚRiL PAN

Imię i nazwisko: Krzysztof Kujawa.

Data i miejsce urodzenia: 16.06.1964, Wrocław.

Studia (1983-88):

Biologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca magisterska: "Ekologia rozrodu bociana białego (Ciconia ciconia L.) w województwie legnickim"

Stopień doktorski (1996):

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tytuł rozprawy: "Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na awifaunę lęgową".

Stopień doktora habilitowanego (2007):

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu

Dyscyplina: kształtowanie środowiska, specjalność: ekologia krajobrazu rolniczego

Tytuł rozprawy: "Wpływ struktury zadrzewień oraz struktury krajobrazu rolniczego na zgrupowania ptaków lęgowych w zadrzewieniach"

Otwarte przewody doktorskie:

1. Tomasz Knioła (od 2009, w IŚRiL PAN) - GIS jako narzędzie oceny jakości środowiska i planowania ochrony przyrody na terenach rolniczych

Praca naukowa:

Od 1987 - w Zakładzie Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (w Stacji Badawczej w Turwi), od 1997 - na stanowisku adiunkta, a od 2007 - docenta.

Od IV 2009 jestem kierownikiem Stacji Badawczej w Turwi.

Tematyka badań koncentruje się wokół zagadnień kształtowania środowiska i krajobrazu na terenach rolniczych, a głównym obiektem obiektem badawczym są zespoły ptaków lęgowych. W ostatnich latach realizowałem (lub realizuję) następujące programy i projekty badawcze:

a) zależności między strukturą środowiska i krajobrazu rolniczego a zgrupowaniami ptaków lęgowych (działalność statutowa ZBŚRiL PAN oraz uczestnictwo w projekcie KBN we współpracy z IOP PAN w latach 2005-2007),

b) zmiany długoterminowe awifauny krajobrazu rolniczego (działalność statutowa ZBŚRiL PAN),

c) wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny - współpraca z Instytutem Ochrony Przyrody PAN (badania finansowane grantem KBN nr 2 P04F 023 29, zakończone w roku 2008),

d) wpływ lisa na zgrupowania ptaków lęgowych krajobrazu rolniczego (kierownictwo projektu finansowanego grantem KBN nr 2 P04F 064 28, lata 2005-2008),

e) GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania na terenach rolniczych (kierownictwo projektu promotorskiego Nr N N305 358638, lata 2010-2012)