FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

dr hab. Krzysztof Kujawa


 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 65 5134253 lub 65 5134234

 

Miejsce zatrudnienia:

IŚRiL PAN

 

Wykształcenie:

mgr – biologia, Uniwersytet Wrocławski (1988)

 

Stopnie, tytuły, specjalności naukowe:

dr – zoologia ogólna, Uniwersytet Wrocławski (1996)
dr hab. – ekologia krajobrazu rolniczego (w zakresie nauk rolniczych), Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego (2007)

 

Zainteresowania naukowe:

Ekologia i kształtowanie krajobrazu rolniczego (czynniki rozmieszczenia i liczebności populacji oraz analiza ich długoterminowych zmian), czynniki determinujące poziom różnorodności biologicznej, naukowe podstawy ochrony przyrody, znaczenie robinii akacjowej dla różnorodności biologicznej terenów rolniczych, nisze pokarmowe zwierząt (z użyciem izotopów stabilnych), statystyka w ekologii i innych naukach biologicznych.

 

Projekty i tematy badawcze (ostatnie pięć lat)

GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania na terenach rolniczych (grant NCN nr N N305 358638, od 2009)

Badania statutowe:

Wpływ struktury krajobrazu na liczebność i rozmieszczenie nor lisa na terenach rolniczych (okolice Turwi) (2009)

Awifauna lęgowa Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (2013)

Znaczenie renaturyzacji łąk na zgrupowania owadów epigeicznych (od 2012, wraz z prof. Kargiem)

Reakcje owadów epigeicznych na koszenie łąk (od 2013, wraz z prof. Kargiem)

Znaczenie robinii akacjowej dla różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego (od 2013)

Wpływ struktury środowisk marginalnych na zgrupowania ptaków lęgowych (od 2013, współpraca z dr. A. Wuczyńskim z IOP PAN)

Znaczenie środowisk marginalnych dla różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych (2013, współpraca z dr A. Wuczyńskim z IOP PAN)

Czasowo-przestrzenne wzorce rozmieszczenia grzybów pasożytniczych w grądzie w Puszczy Białowieskiej (2013) (współpraca z prof. W. Mułenką i dr M. Kozłowską z UMCS)

Analizy zależności troficznych u chrząszczy przy użyciu stabilnych izotopów C13 i N15 (od 2013, współpraca z dr M. Zalewskim z MiIZ PAN)

 

Publikacje

Artykuły w czasopismach recenzowanych z listy „A” MNiSW

Kujawa K. 1994. The White Stork Ciconia ciconia in the Legnica-Głogów copper industry ditrict (SW Poland) - population density and breeding results. Acta Orn. 29: 49-57.

Kujawa K. 1995. Composition and dynamics of wintering bird communities in mid-field woods and woodbelts in Turew (western Poland). Acta Orn. 29: 145-154.

Kujawa K. 1997. Relationships between the structure of midfield woods and their breeding bird communities. Acta Orn. 32: 175-184.

Kujawa K. 2000. Bird species number in farmland: interactions between point counts number and landscape structure. Acta Orn. 35: 91-95.

Latus C., Kujawa K. Glemnitz M. 2000. The influence of landscape structure on White Stork's nest distribution. Acta Orn. 35: 97-102.

Kujawa K., Tryjanowski P. 2000. Relationships between the abundance of breeding birds in Western Poland and the structure of agricultural landscape. Acta Zool. Hung. 46(2): 103-114.

Kujawa K. 2002. Population density and species composition changes for breeding bird species in farmland woodlots in western Poland between 1964 and 1994. Agric. Ecosyst. Environ. 91, 1-3: 261-271.

Kujawa K. 2004. Importance of young shelterbelts for breeding avifauna in agricultural landscape (Turew area, west Poland). Pol. J. Ecol. 52,4: 433-443.

Latus C., Kujawa K. 2005. The effect of land cover and fragmentation of agricultural landscape on the density of White Stork (Ciconia ciconia L.) in Brandenburg, Germany. Pol. J. Ecol. 53, 4: 535-543.

Kujawa K. Sobczyk D. Kajak A. 2006. Dispersal of Harpalus Rufipes (Degeer)(Carabidae) between shelterbelt and cereal field. Pol. J. Ecol. 54, 2: 243-552.

Kujawa A., Kujawa K. 2008. Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Pol. J. Ecol. 56: 45-56.

Kujawa K., Łęcki R. 2008. Does Red Fox Vulpes vulpes affect bird species richness and abundance in an agricultural landscape? Acta Orn. 43: 167-178.

Oleszczuk M., Ulikowska M., Kujawa K. 2010. Efect of distance from forest edge on the distribution and diversity of spider webs in adjacent maize field. Pol. J. Ecol. 58: 759-768.

Wuczyński, A., Kujawa K., Dajdok Z., Grzesiak W. 2011. Species richness and composition of bird communities in various field margins of poland. Agric. Ecosyst. Environ. 141: 202-209.

Wojnar A., Pula B., Piotrowska A., Jethon A., Kujawa K., Kobierzycki C., Ryś J., Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P. 2011. Correlation of intensity of MT-I/II expression with Ki-67 and MCM-2 proteins in invasive ductal breast carcinoma. Anticancer Research 31: 3027-3033.

Tryjanowski P., Hartel P., Baldi A., Szymański P., Tobółka M., Goławski A., Konvicka M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. (2011) Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Orn. 46: 1-12.

Zalewski, M., Sienkiewicz, P., Kujawa, K., Hajdamowicz, I., Ulrich, W. 2012. Ground beetles on islands: on the effects of habitat and dispersal. Ann. Zool. Fennici 49: 139-151.

Klećkowska-Nawrot J., Marycz K., Czogała J., Kujawa K., Chrószcz A., Brudnicki W. 2013. Morphology of the lacrimal gland and superficial gland of the third eyelid of roe deer (Capreolus Capreolus L. Pak. Vet. J. 33: 139-144.

Klećkowska-Nawrot J., Kujawa K., Chrószcz A., Janeczek M. 2013. Macroanatomical investigation of the aorticorenal ganglion in domestic pig (Sus scrofa domesticus) in perinatal period. Veterinarija ir Zootechnika. 64 (86): 29-35.

Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014. Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. Biodivers. Conserv. 23: 999-1017.

Artykuły w czasopismach recenzowanych spoza listy „A” MNiSW

Czapulak A., M. Fura, K. Kujawa, P. Pawełczyk. 1988. Rozmieszcznie i ekologia rozrodu pluszcza (C. cinclus) w Kotlinie Kłodzkiej. Ptaki Śląska 6: 97-116.

Kujawa K. 1991. Przydatność metody ankietowej w badaniach populacyjnych nad bocianem białym. Not. orn. 32: 105-114.

Tryjanowski P., Kuźniak S., Kujawa K., Dombrowski A. 1995. Status i zagrożenia polskiej populacji potrzeszcza (Miliaria calandra). Not. orn. 36: 331-341.

Kujawa K. 1999. Wpływ przebiegu transektu na wyznaczanie zagęszczeń ptaków lęgowych na polach uprawnych. Not. orn. 40, 1-2: 81-87.

Latus C., Kujawa K. 1999. The impact of landscape structure on occurrence of White Stork's nests. Berkut 8,2: 150-155.

Kujawa K. 2000. Awifauna Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. W: Winiecki A. (red.) Ptaki Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne 9: 89-121.

Wachowiak B., Kujawa K., Kujawa A. 2001. Stan populacji listery jajowatej Listera ovata (L.) R. BR. w parku przypałacowym w Turwi (Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy 12, 1-2: 31-38.

Karg J. Kujawa K. 2002. Wpływ zadrzewień śródpolnych na poziom różnorodności biologicznej i obfitość zwierząt w krajobrazie rolniczym. Działalność naukowa - wybrane zagadnienia 13 (maj 2002): 110-112.

Latus C., Schultz A., Kujawa K. 2004. Occurence of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) depends on natural factors and mode of land use in the Quillow catchment, Germany. Biological letters 41, 2: 87-93.

Karg J., Kujawa K. 2006. The importance of young shelterbelts for biodiversity in an agricultural landscape. Annual Report 2006: 74-76.

Kujawa K., Kujawa A. 2007. The birds of Rotes Luch fen (E Brandenburg, Germany): the effect of mowing frequency on bird species composition and density. Biota 8, 1-2: 35-42.

Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 3-100.

Tryjanowski P., Dajdok Z., Kujawa K., Kałuski T., Mrówczyński M. 2011. Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce? Pol. J. Agron. 7: 113-119.

Kujawa K. 2012. Znaczenie obecności robinii Robinia pseudoacacia w drzewostanie zadrzewień śródpolnych dla różnorodności i zagęszczenia populacji ptaków lęgowych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14, 33/4: 62-73.

Prace materiałowe w czasopismach nierecenzowanych

Kujawa K. 1988. Ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia (L.) w woj. legnickim. Problemy ekologiczne. Biuletyn informacyjny Urzędu Woj. w Opolu 9, 13: 1-9.

Kujawa K. 1994. Awifauna lęgowa Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. 1: 37-49.

Kujawa K. 1994. Stabilność zgrupowania ptaków lęgowych śródpolnego parku przypałacowego w Turwi. Pamiętnik Tow. Miłośn. Ziemi Kościańskiej 1987-1989. TMZK, Kościan, s. 183-199.

Kujawa K. 1996. Wpływ struktury przestrzennej krajobrazu na zgrupowania ptaków lęgowych Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. 3: 83-90.

Kujawa K. 1997. Awifauna lęgowa nowo posadzonych zadrzewień pasowych w Parku Krajobrazowym im. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. 4: 58-63.

Kujawa K. 1998. Różnorodność awifauny lęgowej w krajobrazie rolniczym: porównanie między Wielkopolską a Bawarią. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 5: 91-103.

Karg J., Kujawa K., Łakomy A. 2000. Ichtiofauna środkowego odcinka kanału "Rów Wyskoć" w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 6(8): 115-122.

Kujawa K. 2000. Awifauna zimowa krajobrazu rolniczego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 6(8): 123-130.

Jander A., Kujawa A., Kujawa K. 2000. Cygański Borek - propozycja utworzenia użytku ekologicznego w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 6(8): 147-153.

Banaszak P., Kujawa K. 2003. Awifauna doliny Rowu Wyskoć w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego - stan obecny i trendy długoterminowe. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 11: 98-111.

Łęcki R. Kujawa K. 2006. Inwentaryzacja nor lisa (Vulpes vulpes) na terenach nieleśnych Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Kraj. Wielkop. 14: 152-153.

Kujawa K. 2012. Zmiany w awifaunie terenów rolniczych Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w latach 1964-2007. Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2009-2012. TMZK, Kościan, str. 201-214.

Monografie i podręczniki akademickie

Kujawa K. 1990. Awifauna lęgowa leśnych środowisk antropogennych krajobrazu rolniczgo. W: Charakterystyki ekologiczne wybranych elementów krajobrazów rolniczych. C.P.B.P.04.10. Nr 26: 192-211.

Kujawa K. 1992. Znaczenie parków przypałacowych dla ochrony bogactwa ptaków w krajobrazie rolniczym. W: Bałazy S., Ryszkowski L. (red.) Produkcja pierwotna, zasoby zwierząt i wymywanie materii organicznej w krajobrazie rolniczym. ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 137-150.

Kujawa K. 1994. Influence of land-use change within agricultural landscapes on the abundance and diversity of breeding bird communities. In: Ryszkowski L., Bałazy S. (eds.) Functional Appraisal of Agricultural Landscapes in Europe (EUROMAB and INTECOL Seminar). ZBŚRiL PAN, Poznań, p. 183-196.

Kujawa K. 1996. Wpływ struktury zadrzewień śródpolnych na zgrupowania ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Ekologiczne procesy na obszarach intensywnego rolnictwa. ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 83-90.

Ryszkowski L., Karg J., Kujawa K. 1999. Ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Uwarunkowania ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej. s. 59-80.

Ryszkowski L., Karg J., Kujawa K., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2001. Influence of landscape mosaic structure on diversity of wild plant and animal communities in agricultural landscape of Poland. W: Ryszkowski L. (ed.) Landscape ecology in agroecosystems management. CRC Press, Boca Raton, New York, Washington D.C., p. 185-217.

Kujawa K., Klajber K. 2005. Zmiany liczebności gawrona Corvus frugilegus w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. W: Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.) Ptaki krukowate Polski, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 665-669.

Kujawa K., Łęcki R. 2006. Wpływ lisa Vulpes vulpes na zagęszczenie ptaków na terenach rolniczych - wstępne wyniki z Parku Krajobrazowego im. ge. Dezyderego Chłapowskiego (Wielkopolska). W: Nowakowski J.J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.) Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy. SO PTZool., KEiOŚ UWM, Olsztyn, s. 199-207. PDF

Kujawa K. 2006. Wpływ struktury zadrzewień oraz struktury krajobrazu rolniczego na zgrupowania ptaków lęgowych w zadrzewieniach. Rozprawy naukowe AR im. A. Cieszkowskiego 381, Poznań.

Kujawa K. 2008. Długoterminowe zmiany (1964 - 2006) w zgrupowaniu ptaków lęgowych zadrzewień śródpolnych w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Wielkopolska).W: Krajobraz i bioróżnorodność. Kaczmarek S. (red.). Wyd. Uczel. UKW, Bydgoszcz, 151-167.

Tryjanowski P., Kuźniak S., Kujawa K., Jerzak L. 2009. Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 390 str.

Kujawa K. 2009. Życie wśród zadrzewień i lasów śródpolnych: jak mozaika środowisk wpływa na zgrupowania gatunków, długoterminowe trendy liczebności populacji oraz behawior osobniczy. s. 11-41. W: Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. (red.). Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. LTO, Lublin.

Kędziora A., Kujawa K., Gołdyn H., Karg J., Bernacki Z., Kujawa A., Bałazy S., Oleszczuk M., Rybacki M., Arczyńska-Chudy E., Tkaczuk C., Łęcki R., Szyszkiewicz-Golis M., Pińskwar P., Sobczyk D., Andrusiak J. 2012. Impact of Land-Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape. In: G. A. Lameed (Ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World, InTech: p. 281-336.

Da Lage A., Dutilleul C., Kujawa K., Janku K., Mana M. 2012. Management of Biodiversity in the Countryside. W: Wicherek S.-P., Bałazy S. (eds.) Agricultural diversity and sustainable development in Europe - examples from France and Poland. SGGW Press, Warszawa, p. 177-198.

Kujawa K. 2013. Jarzębatka. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. (red.) Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, s. 126-132.

Prace popularno-naukowe i inne

Wójcik I., Kujawa K., Piotrowski J. 1990. Międzynarodowa konferencja "środowiskowe konsekwencje zmian polityki rolnej". Postępy Nauk Rolniczych Nr. 1-2: 115-123.

Kujawa A., Kujawa K. 1997. Multimedialna "Encyklopedia Przyrody" z błędami. Biologia w Szkole 50,4: 251-254.

Kujawa A. Kujawa K. 1998. Bubel na kompakcie. Wiedza i Życie 98/2: 69.

Kujawa K. 1999. Inwestycje w rolnictwie a ochrona przyrody w Europie środkowej i Wschodniej - konferencja w Londynie. Ptaki 1/99: 12-15.

Kujawa K. 1999. Multimedialna "Encyklopedia przyrody" (Optimus-Pascal). Biologia w Szkole 52,5: 329-332.

Kujawa K. 2001. Parę słów o Wspólnej Polityce Rolnej UE. Ten Świat 3(49): 11-14.

Kujawa K. 2002. Tryjanowski P., Osiejuk T.S., Kupczyk M. (red.) "Bunting studies in Europe". Wiadomości Ekologiczne 48,2: 134-136.

Karg J., Łęcki R., Szajdak L., Kujawa K., Kujawa A., Bernacki Z. 2003. Przegląd badań ekologicznych prowadzonych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 11: 30-50.

Kujawa K. 2004. Zmiany w awifaunie zadrzewień śródpolnych. Aura 4/2004: 11-12.

Gołdyn H., Kujawa K., Oleszczuk M., Kujawa A., Bałazy S. 2007. Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich - możliwości i cele. W: Bałazy S., Gmiąt A. (red.) Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. MODR w Karniowicach, ZBŚRiL PAN, INŚUJ, Brzesko-Poznań-Turew, str. 103-126.

Kujawa K. 2010. Wpływ elektrowni wiatrowych na awifaunę. Biul. Parków Kraj. Wielkop. 18: 38-49.

Kujawa K. 2011. Recenzja książki pt. "W krainie ptaków Dezyderego Chłapowskiego". Gazeta Kościańska 13 nr 26: 28.

Referaty, streszczenia lub abstrakty w materiałach konferencyjnych

Kujawa K. 1997. Bogactwo i stabilność awifauny lęgowej w urozmaiconym krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. W: Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska. Monitoring - waloryzacja - ochrona. WSP Słupsk, s. 53-55.

Karg J., Ryszkowski L., Kujawa K. 1998. Enrichment of biodiversity by management of agricultural landscape structure. In: Farina A., Bossu V. (eds.) New tasks for ecologists after Rio 1992. Proc. of VII Int. Congress of Ecol. (Florence 19-25 July 1998), p. 217.

Kujawa K. 1999. Succession of breeding bird community in young mid-field shelterbelts. 2nd Meeting of Europ. Orn. Union and 3rd Int. Shrike Symp. (15-18.09.1999, Gdańsk, Poland). The Ring 21,1 138.

Kujawa K. 1999. Bird species number in agricultural landscape: interactions between sample size and landscape structure. 2nd Meeting of Europ. Orn. Union and 3rd Int. Shrike Symp. (15-18.09.1999, Gdańsk, Poland). The Ring 21,1: 138.

Kujawa K. Latus C. 1999. The influence of landscape structure on White Stork's nest distribution. 2nd Meeting of Europ. Orn. Union and 3rd Int. Shrike Symp. (15-18.09.1999, Gdańsk, Poland). The Ring 21,1 139.

Latus C., Schultz A., Kujawa K. 2003. Habitat quality of selected bird species in agricultural landscape: The occurrence of red-backed shrike (Lanius collurio) depends on geomorphological and natural character and mode and intensity of land-use. Die Vogelwarte 42, 1-2: 36.

Kujawa K., Latus C. Haberstock W. 2003. Landscape structure and bird species diversity - factors influencing species richness. Die Vogelwarte 42, 1-2: 151.

Kujawa K. 2003. Długoterminowe zmiany awifauny w urozmaiconym krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. W: Przystalski A., Wilczyńska B (red.) Zoologia na progu XXI wieku. Streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiego Zjazdu PTZool. UMK, Torun, s. 183-184.

Kujawa K. 2003. Znaczenie struktury zadrzewień i krajobrazu dla bogactwa awifauny w zadrzewieniach śródpolnych. W: Przystalski A., Wilczyńska B (red.) Zoologia na progu XXI wieku. Streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiego Zjazdu PTZool. UMK, Torun, s. 185-186.

Kujawa K. 2005. Is habitat and landscape structure around mid-field small wood islands important for their bird communities? Abstrakty 5 Konf. EOU. Specjalny zeszyt Alauda 73 (3): 229.

Kujawa K. 2005. Influence of Red Fox Vulpes vulpes on bird diversity and abundance in farmland - preliminary results from General Chlapowski Landscape Park (West Poland). Abstrakty 5 Konf. EOU. Specjalny zeszyt Alauda 73(3): 306.

Kujawa K. 2005. Czy struktura upraw wpływa na zgrupowania ptaków lęgowych zadrzewień śródpolnych? W: "Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy" - Zjazd Sekcji ornitologicznej PTZool. Red. J. J. Nowakowski. PTZool. i UWM Olsztyn, s. 102-103.

Kujawa K, Łęcki R. 2005. Wpływ lisa na zagęszczenie populacji i bogactwo gatunkowe awifauny na terenach rolniczych. W: "Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy" - Zjazd Sekcji ornitologicznej PTZool. Red. J. J. Nowakowski. PTZool. i UWM Olsztyn, s. 185.

Kujawa K. Łęcki R. 2006. Is farmland bird diversity and abundance influenced by the Red Fox? Journal of Ornithology 147, 5 (Suppl. 1): 105

Kujawa K. 2007. Zależności między strukturą środowiska i krajobrazu rolniczego a zgrupowaniami ptaków lęgowych. W: Horabik J., Kędziora A. Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, s. 149-153.

Kujawa K., Łęcki R. 2007. Wpływ lisa (Vulpes vulpes) na bogactwo gatunkowe i zagęszczenie ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym. W: Horabik J., Kędziora A. Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, s. 176-178.

Kujawa K. 2007. Wieloletnie zmiany w awifaunie zadrzewień śródpolnych: czy urozmaicona struktura krajobrazu wystarcza do zachowania bogactwa awifauny na terenach rolniczych? W: Biesiadka A. (red.) Ogólnopolski Kongres Zoologiczny "Zmienność - Adaptacja - Ewolucja", Olsztyn 12-16 IX 2007. Wydz. Biologii UWM, PTZool. s. 204.

Kujawa K., Karg J., Gołdyn H., Kujawa A., Oleszczuk M. 2013. Materiały konferencyjne. Konferencja RDLP w Zielonej Górze „Robinia akacjowa w krajobrazie Ziemi Lubuskiej”, s. 50-72.

 

Osiągnięcia inne

Kierowanie realizacją projektów badawczych:

Wpływ lisa na zgrupowania ptaków lęgowych krajobrazu rolniczego (grant KBN nr 2 P04F 064 28).

GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania na terenach rolniczych (kierownik projektu, grant NCN nr N N305 358638)

Członkostwo w komitetach, radach itp.

Komitet Ekologii PAN (obecnie)

Społeczna Rada Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Wielkopolskiego (w przeszłości)

Ekspertyzy

Współpraca (w roli eksperta) m. in. z Min. Rolnictwa i Min. Środowiska, zwłaszcza w zakresie programów rolno-środowiskowych

Współautorstwo ekspertyzy przed utworzeniem Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego, a następnie planu ochrony tego obszaru

Prognozy oddziaływania farm wiatrowych na ptaki (dla różnych podmiotów)

Oceny wpływu remontu dróg, budowy zbiornika gnojowicy, termo-modernizacji budynków na ptaki i skutków przekształcenia terenów uprawnych w lotnisko dla awifauny (dla różnych podmiotów)

Nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi (2004)

Edukacja

Udział w przygotowaniu i realizacji (jako osoba odpowiedzialna za jeden z działów) projektu „Akademia Talentów Przyrodniczych - podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu” (6 szkół, 2013-2015 r., współfinansowany ze środków EFS).