FLORIST

EURAXESS

ATP

Zakład Chemii Środowiska


Aktualności PKN-MST Konferencje Publikacje  

Działalność naukowa Zakładu skupia się na zagadnieniach związanych z przemianami form chemicznych i biochemicznych głównych biogenów oraz sposobach ograniczania zanieczyszczeń w krajobrazie rolniczym. Prowadzana jest ocena wpływu zadrzewień śródpolnych, różniących się wiekiem oraz składem gatunkowym roślin, na efektywność zmniejszania nieorganicznych oraz organicznych zanieczyszczeń obszarowych przenoszonych wodami gruntowymi. Prace Zakładu zmierzają do wyjaśnienia procesów i mechanizmów chemicznych oraz biochemicznych pełniących zasadnicze role w tych warunkach. Ponadto, badania Zakładu mają na celu określenie wpływu torfowiska niskiego zlokalizowanego na terenie  Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego na obniżenie stężeń związków chemicznych w wodach gruntowych krajobrazu rolniczego.

Zakład realizuje badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unię Europejską, w ramach umów międzyrządowych oraz projektów między Polską Akademią Nauk a Akademiami Nauk Estonii, Rosji oraz Białorusi nad:

 1. rolą kwasów humusowych oraz fulwowych i innych substancji humusowych gleb organicznych a także mineralnych w transporcie związków biologicznie czynnych w glebie,
 2. składem materii organicznej, jako wskaźnika funkcjonowania ekosystemu glebowego,
 3. funkcją substancji humusowych w transformacji azotu w warunkach meliorowanych i niemeliorownych torfowisk,
 4. wpływem melioracji na właściwości materii organicznej oraz zawartość związków biologicznie czynnych w glebach,
 5. wpływem wtórnego przeobrażenia gleb organicznych na zawartość związków chemicznych w wodzie gruntowej torfowiska,
 6. chemicznymi i fizjologicznymi właściwościami preparatów organicznych przygotowanych na bazie torfu, sapropelu i węgla brunatnego,
 7. aktywnością enzymów w akrotelmie i katotelmie torfów,
 8. zmianami materii organicznej w glebach, jako efektu intensyfikacji rolnej oraz systemu użytkowania ziemi.

Kierownik Zakładu pełni funkcje w międzynarodowych organizacjach naukowych oraz międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest  on Przewodniczącym Polskiego Komitet Narodowego - Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego. Ponadto, w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego, jest członkiem Zarządu Głównego oraz Przewodniczącym Międzynarodowej Komisji III nt. „Wykorzystania torfu i torfowisk w rolnictwie”. Wchodzi on również w skład kolegiów redakcyjnych bądź jest edytorem międzynarodowych czasopism naukowych: Agronomy Research, Mires and Peat, Earth Science System Data, Peatlands International oraz Bogs and Biopshere.

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak został Guest Editor of Special Issue w czasopiśmie Agronomy ”Successfully Managing Interdependent Agricultural Landscapes — Processes, Structures and Mechanisms Sustaining the Entire System". ISSN 2073-4395).
IF 2.603, Q1, 100 pkt. według MNiSW.
10 publikacji z Instytutu zostało opublikowanych ww. special issue.
Informacje o ww. special issue dostępne są w:
Twitter: https://twitter.com/Agronomy_Mdpi/status/1280058820002103296
LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6685823477758484480/

 agronomy sp issue

 

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak zostal uhonorowany FORUM AWARD for success stories on “Function of humus and humic acids in transport of biologically active substances in soil” podczas Science & Technology Days Poland-East, 5th  International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION, BEST OF EAST - FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union - Poland - Eastern Europe Countries Warsaw, November 28-30, 2011 Poland.

 

PROJEKTY BADAWCZE

 1. Działalność statutowa
  • „Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym- prof. dr hab. Lech W. Szajdak
 2. Projekty badawcze finansowane przez NCN, MNiSW
  1. Projekty własne
   1. Wpływ typu i gatunku torfu torfowisk górskich na zmiany aktywności enzymatycznej oraz właściwości chemicznych i fizycznych. NCN (DEC - 2013/09/B/NZ9/03169), kierownik projektu prof. dr hab. Lech W. Szajdak
   2. Ocena przemian chemicznych i biochemicznych akrotelmu i katotelmu torfowisk niskich i wysokich na tle uwarunkowań przyrodniczych środowisk torfotwórczych ”Kierownik projektu  prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak,
   3. „Występowanie i znaczenie fitohormonu kwasu indolilo-3-octowego na tle właściwości biochemicznych, chemicznych i fizycznych podłoży organicznych i mineralnych” Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.
  2. Projekty promotorskie
   1. „Wpływ składu gatunkowego i wieku zadrzewień na aktywność reduktazy azotanowej’” Grant promotorski mgr Wioletty Gacy, kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak
   2. „Efektywność funkcjonowania różnych zadrzewień śródpolnych w zakresie zmniejszenie stężeń nutrientów wodzie gruntowej”. Grant promotorski mgr inż. Renaty Jaskulskiej, kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.
   3. „Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych”. Grant promotorski mgr Marka Szczepańskiego, kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.
 3. Projekt z EU
  1. PEATACROCATO’ „Impact of arctic zone on the chemical and biochemical processes, conversions and transformations in peat layers”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.
 4. Projekt realizowany w ramach umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej między Rzeczpostopolitą Polską a Federacją Rosyjską
  1. Wpływ melioracji na właściwości materii organicznej oraz zawartość związków biologicznie czynnych w torfach’. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak
 5. Projekty realizowane w ramach umów Polskiej Akademii Nauk z innymi Akademiami Nauk
  1. Projekt realizowany z Estońską Akademią Nauk
   Polish - Estonian joint research projects under the agreement on scientific cooperation between the Polish Academy of Sciences and the Estonian Academy of Sciences.
   1. Partner ze strony estońskiej - Department of Soil Science and Agrochemistry, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia.
    Tytuł projektu: “Organic matter decomposition kinetics and pathways by selected marker compounds”.
    Czas trwania projektu 2002 – 2018.

    • Ww. Uniwersytet powierzył prof. dr hab. Lechowi W. Szajdakowi promotorstwo pracy doktorskiej MSc. Tõnu Tõnutare, pt. „Antioxidant activity of Estonian horticultural crops depending on cultivation technology”, (Eesti Estonian University of Life Sciences aedviljade antioksüdatiivne aktiivsus sõltuvalt kasvatustehnoloogiast)”.
     W 2016 roku miała miejsce obrona pracy doktorskiej na Estonian University of Life Sciences, Tartu.
    • Nadanie 14 listopada 2009 roku prof. dr hab. Lechowi W. Szajdakowi godności Doktora Honoris Causa przez Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia.
   2. Partner ze strony estońskiej - Tallinn University of Technology, Institute of Chemistry.
    Tytuł projektu: “Molecular composition of organic carbon in soil water systems”.
    Czas trwania projektu 2015 -217.
    Korzyści projektu: wspólne publikacji, możliwość korzystania w nowoczesnej aparatury analitycznej.
  2. Projekt realizowany z Rumuńską Akademią Nauk
   Polish – Romanian joint research projects under the agreement on scientific cooperation between the Polish Academy of Sciences and the Romanian Academy of Sciences.
   Partner ze strony rumuńskiej - University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (USAMV Cluj, Romania).
   Tytuł projektu: “Soil organic matter - the factor of transformation, productivity and sustainable development in plant-soil relationship”.
   Czas trwania projektu 2016 -
   Ww. Uniwersytet prof. L.W. Szajdakowi powierzył promotorstwo 3 prac doktorskich:
   1. MSc. Amalia Ioana Bot pt. „Evaluation of land from Northwest Region of Development for blueberry culture, aiming the sustainable development of territory”. Praca doktorska była realizowana na University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia (UASVM).
    Jednostka nadająca stopień naukowy: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, Rumunia.
    Obrona miała miejsce 10 grudnia 2017 na University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia (UASVM).
   2. Dr chemistry (obecny doktorat z rolnictwa jest jej drugim doktoratem) Emőke-Dalma T.P Kovács pt. „Global change impact of soil property, functioning and provided ecosystem services”.
    Jednostka nadająca stopień naukowy: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, Rumunia.
    Obrona miała miejsce 16 czerwca 2020 roku na ww. Uniwersytecie w Rumunii.
   3. MSc. Moldovan Ana Teodora pt. „Research regarding the impact of long-term liming and fertilisation on the acid soils properties in the conditions of long-term field trials at Livada, Satu Mare”. Praca doktorska jest realizowana na University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunia (UASVM). Planowany termin obrony pracy doktorskiej 2021 rok.
   4. Nadanie 3 listopada 2017 roku prof. dr hab. Lechowi W. Szajdakowi godności Członka Honorowego Romanian Academy of Agricultural and Forestry Sciences.
  3. Projekt realizowany z Rosyjską Rolniczą Akademią Nauk
   ‘Funkcja substancji humusowych w transformacji azotu w warunkach meliorowanych i niemeliorownych torfowisk’. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak
  4. Projekt realizowany z Białoruską Akademią Nauk
   ‘Rola kwasów humusowych w transporcie związków biologicznie czynnych w glebie’. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak

Pracownicy Zakładu Chemii Środowiska

Dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr inż. Renata Jaskulska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 w. 18

Dr inż. Teresa Meysner
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 w. 33

Dr Marek Szczepański
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 w. 33