FLORIST

EURAXESS

ATP

Zakład Agroekologii i Bioindykacji


Zakład Agroekologii i Bioindykacji jest najmłodszym zakładem w strukturze Instytutu. Zakład Agroekologii i Bioindykacji powstał w roku kwietniu 2017 roku w wyniku podziału istniejącego wcześniej Zakładu Biologii Środowiska. Podział ten został poprzedzony stosowną uchwałą Rady Naukowej IŚRIL PAN.

Tematyka badawcza Zakładu:

Główne kierunki badawcze prowadzone przez pracowników Zakładu Agroekologii i Bioindykacji dotyczą następujących zagadnień:

 • zmiany stężeń pierwiastków, w tym metali ciężkich, w organizmach i jajach gatunków ptaków związanych z obszarami rolniczymi,
 • zmiany składu chemicznego i parametrów fizycznych jaj ptaków w trakcie rozwoju zarodkowego,
 • zróżnicowania zawartości pierwiastków na różnych poziomach łańcucha troficznego w obrębie agroekosystemu: rośliny – fitofagi – drapieżniki,
 • ekologii pokarmowa ptaków,
 • zależności między organizmami – zależności troficznych (wśród owadów, ptaków i pająków oraz między tymi grupami),
 • problematyki zanieczyszczenia środowiska: wybranych aspektów ekotoksykologii (w odniesieniu do ptaków, a także do glonów i małych zbiorników wodnych), fitoremediacji, kontroli przemieszczania się biogenów w krajobrazie rolniczym,
 • ekologii roślin: produkcji pierwotnej roślin o różnych szlakach fotosyntezy (C3 i C4) na tle warunków klimatycznych i środowiskowych,
 • rozmieszczenia i zagrożenia grzybów wielkoowocnikowych w Polsce,
 • ochrony gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych,
 • zagrożeń dla grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym,
 • rozmieszczenia i zagrożenia grzybów zlichenizowanych (porostów) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej,
 • występowania porostów w krajobrazie rolniczym i w zbiorowiskach leśnych; wpływu czynników środowiskowych warunkujących zróżnicowanie gatunkowe grzybów zlichenizowanych w krajobrazie rolniczym oraz produkcję metabolitów wtórnych przez porosty,
 • wykorzystania porostów przy ocenie stanu środowiska (bioindykacja i monitoring środowiskowy),
 • naukowych podstaw ochrony przyrody,
 • modelowania preferencji środowiskowych fauny z wykorzystaniem GIS.

PROJEKTY BADAWCZE

„Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na nawożenie azotem”, projekt badawczy nr DEC-2018/02/X/NZ8/03295” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (dr Daria Zarabska-Bożejewicz) (grant realizowany)

"Badania porównawcze zawartości pierwiastków chemicznych w skorupach jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i sąsiednim niepigmentowanym rejonie skorupy z wykorzystaniem ptaków dziko żyjących i hodowlanych" projekt badawczy nr 2017/01/X/NZ8/01301finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (dr hab. Grzegorz Orłowski) (grant realizowany)

Inwentaryzacja mykologiczna Kampinoskiego Parku Narodowego (na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu „Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej w Kampinoskim Parku Narodowym z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków natura 2000”) (2013-2015).

„Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej” finansowany przez MRiRW, nr HOR.re.027.5.2018 (we współpracy z Zakładem Ekologii Krajobrazu Rolni czego, kierownik: dr hab. Krzysztof Kujawa, wykonawcy z ZAiB: dr Anna Kujawa, dr Zdzisław Bernacki, Judyta Konik) (grant realizowany)

Zbiorowiska mikoryzowe daglezji zielonej (Pseudotsuga mensiezii (Mirb.) Franco) i sosny wejmutki (Pinus strobus L.) w Polsce - w poszukiwaniu obcych gatunków grzybów symbiotycznych (Współpraca z Instytutem Dendrologii PAN – kierownik dr Marcin Pietras – wykonawca dr Anna Kujawa) (grant zakończony)

Zastosowanie analizy sekwencji regionów ITS1 i ITS2 nrDNA do identyfikacji gatunkowej grzybów trujących i halucynogennych dla celów sądowych (współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim – kierownik – dr Piotr Mleczko, wykonawca dr Anna Kujawa) (grant zakończony)

 

Realizowane zadanie statutowe

Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych i leśnych (dr hab. Grzegorz Orłowski):

 1. Metale ciężkie w łańcuchach troficznych upraw rzepaku
 2. Wpływ struktury krajobrazu na dietę bociana białego Ciconia ciconia

Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju (dr Anna Kujawa)

 

OFERTA WSPÓŁPRACY

Oferta współpracy dla nauki, biznesu, administracji publicznej oraz organizacji samorządowych:

 • Identyfikacja i analiza składu gatunkowego entomofauny w próbkach terenowych (pułapki) pokarmu na podstawie badania odchodów ptaków.
 • Monitoring fauny, w tym ptaków na potrzeby różnych inwestycji (drogi, farmy wiatrowe, obszary N2000).
 • Ekspertyzy dotyczące kształtowania i optymalizacji struktury krajobrazu w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom intensyfikacji rolnictwa (m.in. erozji wietrznej, eutrofizacji wód, ubożenia różnorodności biologicznej).
 • Działania edukacyjne związane z ochroną przyrody i bioróżnorodnością oraz kształtowaniem i ochroną środowiska.
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów ekologicznych, praktyk studenckich, zajęć na studiach podyplomowych i kursach dla nauczycieli.
 • Realizacja badań naukowych z zakresu mykologii, lichenologii, entomologii i onitologii.
 • Wykonywanie inwentaryzacji i ocen wartości przyrodniczej obszarów w odniesieniu do grzybów wielkoowocnikowych i zlichenizowanych (porostów) i ptaków (w celu opracowania np. planów ochrony terenów chronionych, ocen oddziaływania na środowisko, decyzji dotyczących wycinki drzew).
 • Wykonywanie projektów nowych zadrzewień lub renowacji terenów zielonych oraz nadzór ich realizacji.
 • Analiza składu pokarmu, w tym biomasy skonsumowanych bezkręgowców, na podstawie badania odchodów ptaków.
 • Ocena składu chemicznego i parametrów fizycznych (grubość skorupy) jaj ptaków.
 • inne w zależności od zapotrzebowania i możliwości badawczych pracowników Zakładu.

 

Pracownicy Zakładu Agroekologii i Bioindykacji

Kierownik
Dr hab. Grzegorz Orłowski, prof. nadzw. IŚRiL
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 655134253

Dr Zdzisław Bernacki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 655134253

Dr Anna Kujawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 655134253

Dr Daria Zarabska-Bożejewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 618475602 e. 29

Dr inż. Krzysztof Ziomek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 618475601 e. 30

Judyta Konik
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 655134253