FLORIST

EURAXESS

ATP

Zakład Agroekologii i Bioindykacji


Kontakt:

ul. Szkolna 4

64-000 Turew

tel. +48 65 5134253 lub +48 65 5134234

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tematyka badawcza Zakładu

Zakład Agroekologii i Bioindykacji jest najmłodszym zakładem w strukturze Instytutu. Zakład Agroekologii i Bioindykacji powstał w roku kwietniu 2017 roku w wyniku podziału istniejącego wcześniej Zakładu Biologii Środowiska. Podział ten został poprzedzony stosowną uchwałą Rady Naukowej IŚRIL PAN. Główne kierunki badawcze prowadzone przez pracowników Zakładu Agroekologii i Bioindykacji dotyczą następujących zagadnień:

 • zmiany pierwiastków, w tym metali ciężkich, w organizmach i jajach gatunków ptaków związanych z obszarami rolniczymi,

 • zmiany składu chemicznego i parametrów fizycznych jaj ptaków w trakcie rozwoju zarodkowego,

 • zróżnicowanie zawartości pierwiastków na różnych poziomach łańcucha troficznego w obrębie agroekosystemu: rośliny – fitofagi – drapieżniki,

 • ekologia pokarmowa/troficzna ptaków,

 • zależności między organizmami – zależności troficzne (wśród owadów, ptaków i pająków oraz między tymi grupami),

 • problematyka zanieczyszczenia środowiska: wybrane aspekty ekotoksykologii (w odniesieniu do ptaków, a także do glonów i małych zbiorników  wodnych), fitoremediacja, kontrola przemieszczania się biogenów w krajobrazie rolniczym

 • ekologia roślin: produkcja pierwotna roślin o różnych szlakach fotosyntezy (C3 i C4) na tle warunków klimatycznych i środowiskowych a także w 

 • zależności od struktury krajobrazu; zmiany w zespołach roślin wodnych pod wpływem gatunków obcych i antropopresji,

 • rozmieszczenie i zagrożenie grzybów wielkoowocnikowych w Polsce – stan wiedzy i rozpoznanie czynników kluczowych dla poszczególnych grup  grzybów,

 • ochrona gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych,

 • grzyby wielkoowocnikowe w krajobrazie rolniczym – ostoje grzybów w warunkach silnej antropopresji,

 • rozmieszczenie i zagrożenie grzybów zlichenizowanych (porostów) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej,

 • występowanie porostów w krajobrazie rolniczym i w zbiorowiskach leśnych; wpływ czynników środowiskowych warunkujących zróżnicowanie gatunkowe grzybów zlichenizowanych w krajobrazie rolniczym oraz produkcję metabolitów wtórnych przez porosty,

 • wykorzystanie porostów przy ocenie stanu środowiska (bioindykacja i monitoring środowiskowy),

 • naukowe podstawy ochrony przyrody,

 • modelowanie preferencji środowiskowych fauny z wykorzystaniem GIS.

Realizowane projekty

 • Zmiany Inwentaryzacja mykologiczna Kampinoskiego Parku Narodowego (na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu „Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej w Kampinoskim Parku Narodowym z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków natura 2000”) (2013-2015).

 • Metale ciężkie w łańcuchach troficznych upraw rzepaku.

 • Zbiorowiska mikoryzowe daglezji zielonej (Pseudotsuga mensiezii (Mirb.) Franco) i sosny wejmutki (Pinus strobus L.) w Polsce - w poszukiwaniu obcych gatunków grzybów symbiotycznych (Współpraca z Instytutem Dendrologii PAN – kierownik dr Marcin Pietras – wykonawca dr Anna Kujawa).

 • Zastosowanie analizy sekwencji regionów ITS1 i ITS2 nrDNA do identyfikacji gatunkowej grzybów trujących i halucynogennych dla celów sądowych (Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim – kierownik – dr Piotr Mleczko, wykonawca dr Anna Kujawa)

Realizowane zadanie statutowe

 • Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju (Anna Kujawa)

 • Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych.

 • Wpływ struktury krajobrazu na dietę bociana białego Ciconia ciconia.

Oferta współpracy

 • monitoring fauny, w tym ptaków na potrzeby różnych inwestycji (drogi, farmy wiatrowe, obszary N2000),
 • ekspertyzy dotyczące kształtowaniu i optymalizacji struktury krajobrazu w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom intensyfikacji rolnictwa (erozja wietrzna, eutrofizacja wód),
 • działania edukacyjne związane z ochroną przyrody i bioróżnorodności, kształtowaniem i ochroną środowiska,
 • organizacja i prowadzenie warsztatów ekologicznych, praktyk studenckich, zajęć na studiach podyplomowych i kursach dla nauczycieli,
 • realizacja badań naukowych z zakresu mykologii, lichenologii, entomologii, onitologii,
 • wykonywanie inwentaryzacji i ocen wartości przyrodniczej danego obszaru w odniesieniu do grzybów, porostów, ptaków (w celu opracowania planów ochrony terenów chronionych, ocen oddziaływania na środowisko, decyzji dotyczących wycinki drzew),
 • wykonywanie projektów nowych zadrzewień lub renowacji terenów zielonych oraz nadzór ich realizacji.

 

Zespół

Kierownik

dr hab. Grzegorz Orłowski, prof. nadzw. IŚRiL  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: +48 655134253

 

dr Zdzisław Bernacki   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 655134253
Judyta Konik   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 655134253
dr Anna Kujawa   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 655134253
dr Daria Zarabska-Bożejewicz   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 618475602 e. 29
dr inż. Krzysztof Ziomek   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 618475601 e. 30