GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego:
modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu
oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania na terenach rolniczych

Wykonawca - mgr inż. Tomasz Knioła
Promotor - dr hab. Krzysztof Kujawa, prof. nadzw. IŚRiL PAN
© 2014